งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ค้นหาแบบพิเศษ

 ชื่อ-นามสกุล
 
  -   html วิธีการค้น
 
 ภาควิชา/สังกัด
 
   
 
 ตำแหน่ง
 
   
 
 ความเชี่ยวชาญ
 
   
 
 
 หมายเหตุ : ถ้าไม่ใส่(หรือระบุ)ที่ช่องใด จะหมายถึงให้แสดงข้อมูลทั้งหมดวิธีการค้น

ป้อนคำค้นที่ต้องการ (ชื่อ-นามสกุล และความเชี่ยวชาญ) หรือระบุตำแหน่ง หรือระบุภาควิชา/สังกัด
    ดังตัวอย่างคำค้นต่อไปนี้

  • ชื่อ-นามสกุล         เช่น   อรรถชัย , จินตะเวช , Attachai , Jintrawet

  • ความเชี่ยวชาญ     เช่น   คอมพิวเตอร์ , แบบจำลอง , Computer , Modeling

หากค้นมากกว่า 1 คำ ต้องใช้คำเชื่อม และ / หรือ / ยกเว้น เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น

  • ชื่อ อรรถชัย และ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
  • ภาควิชา/สังกัด ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ และ ความเชี่ยวชาญ ดิน


ขึ้นบน


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th