รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
Assistant Professor Dr. Nattasak Krittigamas
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944050
อีเมล : nattasak.k@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2558 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2539 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2534 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชไร่ วันที่ 28/06/2559
งานบริหาร Management
- รองหัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (01/11/2559 - 30/09/2563)
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2558 - 30/09/2559)
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2555 - 30/09/2558)
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/11/2551 - 30/09/2555)
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2551 - 31/10/2551)
งานสอน Teaching
353210 : หลักการเพาะปลูกพืช
353451 : เทคโนโลยี เมล็ดพันธุ์
353452 : การทดสอบเมล็ดพันธุ์
354400 : การประมวลผลข้อมูลเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์
355411 : จักรกลการเกษตร 1
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2565 สุธีรา วงค์ไชย ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ และ แสงทิวา สุริยงค์. 2565. ผลของการพ่นแคลเซียมทางใบต่อผลผลิตข้าวโพดลูกผสมและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ภายหลังเก็บรักษา. วารสารแก่นเกษตร. 50(6): 1773-1784.
2564 ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ แสงทิวา สุริยงค์ และ นพดารา ฟักประเสริฐ. 2564. ฤดูปลูกและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวพันธุ์ กข71 ในชุดดินบางน้ำเปรี้ยว.วารสารแก่นเกษตร 49(3): 509-516.
2564 วรวิมล วังศพ่าห์ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ วิบูลย์ ช่างเรือ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี. 2564. ผลของความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่มีต่อปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวเปลือกพันธุ์ก่ำเจ้า มช. 107. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 52(พิเศษ)(2): 65-68.
2561 ธวัชชัย ธรรมขันแก่ว วิบูลย์ ช่างเรือ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ และ ณัฏวัฒณ์ หมื่นมาณี. 2561. อิทธิพลของความชื้น กําลังไฟฟ้าและระยะห่างระหว่างวัสดุกับแผ่นอิเลคโทรดในการให้ความร้อนข่าวเปลือกด้วยคลื่นวิทยุแบบต่อเนื่อง. วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(4): 363-366.
2560 ปณชล ทายะมหา ปาริชาติ เทียนจุมพล ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ อดิเรก ปัญญาลือ และ แสงทิวา สุริยงค์. 2560. ผลของกรรมวิธีการเก็บรักษาต่อคุณภาพน้ำมันของเมล็ดงาขี้ม้อน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(3): 291-294.
   ระดับนานาชาติ
2566 Suriyong, S., K. Sringarm, N. Krittigamas and P. Bansiddhi. 2023. A Study of the Feed Management Practices of Private Elephant Camps in Chiang Mai Province, Thailand. Veterinary Integrative Sciences 21(3): 945-958.
2565 Khantarate, S., P.Theanjumpol, N. Krittigamas and S. Suriyong. 2022. Effect of heat treatment on starch granule structure and nutrient content of germinated purple rice. Food Science and Technology (Brazil) 42: e63820.
2565 Suwannasopon, P., V. Changrue, T. Pankasemsuk, N. Krittigamas and K. Katsri. 2022. Effects of Pre-Heating Between Controlled Temperature Microwave Heating and Hot Air Oven Heating in Protein Extraction Process of Soybeans. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 21(4): e2022063.
2558 Suriyong, S., N. Krittigamas, S. Pinmanee, A. Punyalue and S. Vearasilp. 2015. Influence of Storage Conditions on Change of Hemp Seed Quality. Agriculture and Agricultural Science Procedia 5: 170-176.
2558 Vearasilp, S., S. Thanapornpoonpong, N. Krittigamas, S. Suriyong, P. Akaranuchat and D.-v. Hörsten. 2015. Vertical Operating Prototype Development Supported Radio Frequency Heating System in Controlling Rice Weevil in Milled Rice. Agriculture and Agricultural Science Procedia 5: 184-192.
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2563 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2557 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2552 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2548 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2545 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก