รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
Assistant Professor Dr. Juthathip Chalermphol
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : juthathip.c@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2552 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ระบบเกษตรและวิศวกรรมเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา ส่งเสริมการเกษตร วันที่ 01/11/2560
งานบริหาร Management
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2559 - 30/09/2563)
- รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (01/10/2555 - 01/03/2556)
- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (25/07/2565 - 31/08/2565)
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (01/09/2564 - 10/08/2565)
- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (01/09/2565 - 24/07/2569)
งานสอน Teaching
352401 : การส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกรผู้ใหญ่
352422 : การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
352497 : สัมมนาส่งเสริมการเกษตร ๑
352716 : จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2567 นภัสสร เนื่องกลิ่น จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2567. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตอะโวคาโดตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 6(1): 21-28.
2566 อรณิชาณ์ ปารมี จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อภิรัฐ บัณฑิต และ รุจ ศิริสัญลักษณ์. 2566. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนของ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบน. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 11(2): 167-177.
2566 ปวริศา นาคเพ็ง บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ จุฑาทิพย์ เฉลิมพล. 2566. เงื่อนไขความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชนในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 5(1): 91-105.
2566 จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ภัทรสุดา จบแล้ว และ รุจ ศิริสัญลักษณ. 2566. ความคิดเห็นต่อการพึ่งพากันได้ในชุมชนของเกษตรกรในระบบชลประทานขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 40(2): 172-183.
2564 ก้องภพ กุลสาริน จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2564. ผลของการอบรมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดต่อความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน. วารสารเกษตร 37(3): 317-326.
2563 ปณิธี ชมภูศรี จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ จุฑามาศ โชติบาง. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 48(1): 415-420.
2563 นฤมล เครือริยะ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ จุฑามาศ. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพครอบครัวอบอุ่นของเกษตรกร ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 48(1): 429-436.
2563 สุพรรณิการ์ ศุภทรัพย์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ สุกิจ กันจินะ. 2563. การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยต่อผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 37(1): 94-105.
2562 วีธวัช ชัยธิมา จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ผทัยรัตน์ ภาสน์พัพัฒน์กุล. 2562. ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกผักปลอดสารพิษ ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 191-198.
2562 ณัฐนิชา ประสาทเขตวิทย์ รุจ ศิริสัญลักษณ์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ มาโนช โพธาภรณ์. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อความต่อเนื่องของวิสาหกิจชุมชนในตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 441-446.
2562 ภัทรสุดา จบแล้ว รุจ ศิริสัญลักษณ์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2562. ทัศนคติของเกษตรกรต่อโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดแพร่. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 447-452.
2562 อารุณี ลอยมา จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. วารสารเกษตร 35(2): 333-341.
2562 ภูวไนย ต่ายแต้มทอง วรทัศน์ อินทรัคคัมพร จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ดุษฎี ณ ลำปาง และ ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล. 2562. การพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูงภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 435-440.
2561 อนุพงศ์ ขอบเขต และ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2561. ความคาดหวังและความพึงพอใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(2): 55-63.
2561 Taitaemthong, B., W. Intaruccomporn, J. Chalermphol and D.N. Lampang. 2018. Sustainable assessment of highland community by developing sustainable indicators under the Mae Song highland development project using royal project system. International Journal of Agricultural Technology 14(5): 767-782.
2561 อัญชลีพร ใจสิทธิ์ และ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2561. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของเกษตรกรในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือในบ้านดอนหลวงตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 6(3): 623-642.
2560 อัมพร รินนายรักษ์ และ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2560. แนวทางการพัฒนาการจัดการของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. แก่นเกษตร 45(พิเศษ)(1): 534-539.
2560 ศิริภา มณีรัตน์ และ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2560. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมของเส้นทางสายแม่ริม-สะเมิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 45(พิเศษ)(1): 540-544.
   ระดับนานาชาติ
2567 Channiyamathorn, P., S. Sreshthaputra, R. Sirisanyaluck and J. Chalermphol. 2024. Analyzing Food Loss in Banana Pepper (Capsicum annuum) Production: Causes, Impact, and Challenges, A Case Study of Large-Scale Farming in the Hot District, Chiang Mai, Thailand. Trends in Sciences 21(4): 1-14.
2566 Lursinsap, S., R. Sirisunyaluck, S. Sreshthaputra and J. Chalermphol. 2023. Factors Influencing the Chance of Inheriting the Family Farming Career among Heirs in the Upper Northern Region of Thailand in the Crisis of Farming Labor Decline. Sustainability 15(2): 1709.
2566 Channiyamathorn, P., S. Sreshthaputra, R. Sirisanyaluck and J. Chalermphol. 2023. Quantity and quality assessment of food loss on the farm for the tomato production system; a case study in Hot District large-scale farming group, ChiangMai, Thailand. Journal of Food Science and Agricultural Technology (JFAT) 7(Spcl. Iss.): 14-19.
2566 Potibunlung, S., S. Sethaphutra, R. Sirisunyaluck and J. Chalermphol. 2023. The Management Efficiency Of TheCommunity Rice Center For Commercial Rice Seeds Production In Kamphaeng Phet, Thailand. Journal of Namibian Studies 33 (2023): 6342-6357.
2565 Lursinsap, S., R. Sirisunyaluck, S. Sreshthaputra and Juthathip Chalermphol. 2022. Attitude Towards Farming Career of Farmers’ Heirs in Upper Northern Region of Thailand. Journal of Food Science and Agricultural Technology (JFAT 6(Special Issue): 114-118.
2563 Supasub, S., R. Sirisunyaluck, J. Chalermphol, B. Limnirankul and S. Kanjina. 2020. Factors affecting the adaptation of farmers affected by the urban expansion of Chiang Mai city. International Journal of Agricultural Technology 16(4): 1037-1046.
2562 Taitaemthong, B., W. Intaruccomporn, J. Chalermphol, D. Na Lampang and P. Prapatigul. 2019. Sustainability assessment from development indicators of community and sustainable development guidelines for the Huay Pao highland development project using royal project system. International Journal of Agricultural Technology 15(1): 127-140.
2560 Cárdenas, J.-C., M.A. Janssen, M. Ale, R. Bastakoti, A. Bernal, J. Chalermphol, Y. Gong, H. Shin, G. Shivakoti, Y. Wang and J.M. Anderies. 2017. Fragility of the provision of local public goods to private and collective risks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114(5): 921-925.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
2565 ปิยนุช ทรวงคำ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ประทานทิพย์ ปิยนุช ทรวงคำ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ ประทานทิพย์ กระมล. 2565. ผลลัพธ์ของทุน 5 ด้านจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปสู่การทำเกษตรแบบผสมผสาน ในตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย. หน้า 191-200. ใน: การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23, ขอนแก่น
2565 ธนกฤต จันทรสมบัติ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล สุกิจ กันจินะ และ ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2565. ปัจจัยที่มีผลต่อการคงสมาชิกภาพผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 11-24. ใน: การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ครั้งที่ 15, อุดรธานี
2564 เกษมสันต์ อาษากิจ จุฑาทิพย์ เฉลิมพล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ อภิรัฐ บันฑิต. 2564. คุณภาพชีวิตของผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่. หน้า 802-812. ใน: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59.
2563 กาญจนา ชัยเมืองชื่น จุฑาทิพย์ เฉลิมพล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ จุฑามาศ. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของเกษตรกรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 517-527. ใน: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, กรุงเทพฯ
2562 วิภาดา ขันธรรม รุจ ศิริสัญลักษณ์ จุฑาทิพย์ เฉลิมพล และ จิรวัฒน์ พัสระ. 2562. การเรียนรู้และการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). หน้า 3121-3128. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, นครปฐม.
2561 ณฐมน บัวใหญ่ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2561. เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อการปลูกผักโรงเรือนในบ้านห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทาองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. หน้า 821-837. ใน: การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, ลำปาง.
   ระดับนานาชาติ
2566 Potibunlung, S., R. Sirisunyaluck, J. Chalermphol and S. Sreshthaputra. 2023. Feasibility Study of Investment in Rice Seed Dryers to Efficiency Enhancement of Commercial Rice Seed Production by the Community Rice Center: A case study. pp. 504-515. In: The 6th Nation and International Research Conference 2023: NIRC VI 2023, Buriram.
2566 Suta, R. and J. Chalermphol. 2023. Comparison of Hemp Producing Practices of Farmers in Chiang Mai and Tak Province. pp 23.27 In: The 4th International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, Bangkok.
หนังสือบางบท
   ระดับนานาชาติ
2564 Chalermphol, J., P. Pastpipatkul and S.Kanjina. 2021. Crop insurance purchase decisions of small-scale irrigation farmers in Chiang Mai, Northern Thailand. Natural Resource Governance in Asia From Collective Action to Resilience Thinking : 309-314 doi: 10.1016/B978-0-323-85729-1.00014-1.
2564 ChandraBastakoti, R and J. Chalermphol. 2021. Irrigation management at the rural–urban interface in Thailand: Understanding the role of local institutions. Natural Resource Governance in Asia From Collective Action to Resilience Thinking : 183-197 doi: 10.1016/B978-0-323-85729-1.00005-0.
2564 Pastpipatkul, P., J. Chalermphol and A. Khamphana. 2021. Environmental regulations and agricultural product trade: The case of Thailand. Natural Resource Governance in Asia From Collective Action to Resilience Thinking : 315-323 doi: 10.1016/B978-0-323-85729-1.00025-6.
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2560 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก