รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
Assistant Professor Dr. Juthathip Chalermphol
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : juthathip.c@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2552 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ระบบเกษตรและวิศวกรรมเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา ส่งเสริมการเกษตร วันที่ 01/11/2560
งานบริหาร Management
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2559 - 30/09/2563)
- รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (01/10/2555 - 01/03/2556)
- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (25/07/2565 - 31/08/2565)
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (01/09/2564 - 10/08/2565)
- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (01/09/2565 - 24/07/2569)
งานสอน Teaching
352401 : การส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกรผู้ใหญ่
352422 : การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
352497 : สัมมนาส่งเสริมการเกษตร ๑
352716 : จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2564 ก้องภพ กุลสาริน จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2564. ผลของการอบรมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดต่อความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน. วารสารเกษตร 37(3): 317-326.
2563 ปณิธี ชมภูศรี จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ จุฑามาศ โชติบาง. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 48(1): 415-420.
2563 นฤมล เครือริยะ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ จุฑามาศ. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพครอบครัวอบอุ่นของเกษตรกร ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 48(1): 429-436.
2563 สุพรรณิการ์ ศุภทรัพย์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ สุกิจ กันจินะ. 2563. การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยต่อผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 37(1): 94-105.
2562 วีธวัช ชัยธิมา จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ผทัยรัตน์ ภาสน์พัพัฒน์กุล. 2562. ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกผักปลอดสารพิษ ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 191-198.
2562 ณัฐนิชา ประสาทเขตวิทย์ รุจ ศิริสัญลักษณ์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ มาโนช โพธาภรณ์. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อความต่อเนื่องของวิสาหกิจชุมชนในตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 441-446.
2562 ภัทรสุดา จบแล้ว รุจ ศิริสัญลักษณ์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2562. ทัศนคติของเกษตรกรต่อโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดแพร่. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 447-452.
2562 อารุณี ลอยมา จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. วารสารเกษตร 35(2): 333-341.
2562 ภูวไนย ต่ายแต้มทอง วรทัศน์ อินทรัคคัมพร จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ดุษฎี ณ ลำปาง และ ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล. 2562. การพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูงภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 435-440.
2561 อนุพงศ์ ขอบเขต และ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2561. ความคาดหวังและความพึงพอใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(2): 55-63.
2561 Taitaemthong, B., W. Intaruccomporn, J. Chalermphol and D.N. Lampang. 2018. Sustainable assessment of highland community by developing sustainable indicators under the Mae Song highland development project using royal project system. International Journal of Agricultural Technology 14(5): 767-782.
2561 อัญชลีพร ใจสิทธิ์ และ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2561. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของเกษตรกรในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือในบ้านดอนหลวงตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 6(3): 623-642.
2560 อัมพร รินนายรักษ์ และ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2560. แนวทางการพัฒนาการจัดการของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. แก่นเกษตร 45(พิเศษ)(1): 534-539.
2560 ศิริภา มณีรัตน์ และ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2560. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมของเส้นทางสายแม่ริม-สะเมิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 45(พิเศษ)(1): 540-544.
   ระดับนานาชาติ
2566 Lursinsap, S., R. Sirisunyaluck, S. Sreshthaputra and J. Chalermphol. 2023. Factors Influencing the Chance of Inheriting the Family Farming Career among Heirs in the Upper Northern Region of Thailand in the Crisis of Farming Labor Decline. Sustainability 15(2): 1709.
2563 Supasub, S., R. Sirisunyaluck, J. Chalermphol, B. Limnirankul and S. Kanjina. 2020. Factors affecting the adaptation of farmers affected by the urban expansion of Chiang Mai city. International Journal of Agricultural Technology 16(4): 1037-1046.
2562 Taitaemthong, B., W. Intaruccomporn, J. Chalermphol, D. Na Lampang and P. Prapatigul. 2019. Sustainability assessment from development indicators of community and sustainable development guidelines for the Huay Pao highland development project using royal project system. International Journal of Agricultural Technology 15(1): 127-140.
2560 Cárdenas, J.-C., M.A. Janssen, M. Ale, R. Bastakoti, A. Bernal, J. Chalermphol, Y. Gong, H. Shin, G. Shivakoti, Y. Wang and J.M. Anderies. 2017. Fragility of the provision of local public goods to private and collective risks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114(5): 921-925.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
   ระดับนานาชาติ
หนังสือบางบท
   ระดับนานาชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2560 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก