รูปประจำตัว
อาจารย์ ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง
Dr. Bajaree Chuttong
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
อาจารย์
สาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944024
อีเมล : bajaree.c@cmu.ac.th
Scopus

Google Scholar
การศึกษา Education
- 2558 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2548 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
งานสอน Teaching
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับนานาชาติ
2567 Dokuta, S., S. Yadoung, P. Jeeno, S. Hongjaisee, P. Khamnoi, K. Danmek, J. Maitip, B. Chuttong and S. Hongsibsong. 2024. Detection of microbial organisms on Apis mellifera L. beehives in palm garden, Eastern Thailand. Journal of Ecology and Environment 48: 3.
2567 Wayo, K., S. D. Leonhardt, B. Chuttong, I. Chelong and S. Bumrungsri. 2024. Landscape composition influences colony growth in the tropical asian stingless bees (Tetragonula fuscobalteata). Journal of Insect Conservation 28(1): 113-126.
2567 Dokjan, T., W. J. Bicha, P. Suttiprapan, B. Chuttong, C.-I. Chiu, K. Aupalee, A. Saeung, C. Sulin and W. Srisuka. 2024. Biodiversity and Spatiotemporal Variations of Mecoptera in Thailand: Influences of Elevation and Climatic Factors. Insects 15(3): 151.
2566 Smith, M. L., K. J. Loope, B. Chuttong, J. Dobelmann, J. C. Makinson, T. Saga, K. H. Petersen and N. Napp. 2023. Honey bees and social wasps reach convergent architectural solutions to nest-building problems. PLoS biology 21(7): e30022111.
2566 Jaitham, U., S. Yadoung, A. Wongta, B. Chuttong, K. Danmek and S. Hongsibsong. 2023. Color Test Kit for Detecting Organophosphate and Carbamate Pesticides by Using Esterase Extract from Honey Bees. Philippine Journal of Science 152(3): 1245-1252.
2566 Iesa, N. B., S. Chaipoot, R. Phongphisutthinant, P. Wiriyacharee, B. G. Lim, K. Sringarm, M. Burgett and B. Chuttong. 2023. Effects of Maltodextrin and Gum Arabic Composition on the Physical and Antioxidant Activities of Dewaxed Stingless Bee Cerumen. Foods 12(20): 3740.
2566 Chuttong, B., K. Lim, P. Praphawilai, K. Danmek, J. Maitip, P. Vit, M.-C. Wu, S. Ghosh, C. Jung, M. Burgett and S. Hongsibsong. 2023. Exploring the Functional Properties of Propolis, Geopropolis, and Cerumen, with a Special Emphasis on Their Antimicrobial Effects. Foods 12(21): 3909.
2566 Dokuta, S., S. Yadoung, P. Jeeno, S. Hongjaisee, P. Khamnoi, S. Manochomphu, K. Danmek, J. Maitip, Bajaree Chuttong and S. Hongsibsong. 2023. Isolation and Identification of Microorganisms and Antibiotic Resistance Microorganisms from Beehives Located in Palm, Corn and Longan Plantations, Thailand. Microorganisms 11(12): 2855.
2565 Chuttong, B., L. Panyaraksa, C. Tiyayon, W. Kumpoun, P. Chantrasri, P. Lertlakkanawat, C. Jung and M. Burgett. 2022. Foraging behavior and pollination efficiency of honey bees (Apis mellifera L.) and stingless bees (Tetragonula laeviceps species complex) on mango (Mangifera indica L., cv. Nam Dokmai) in Northern Thailand. Journal of Ecology and Environment 46: 15, doi: 10.5141/jee.22.012.
2565 Khamsaw, P., C. Lumsangkul, A. Karunarathna, O.N. Eva, S. Kawichai, B. Chuttong and S. Rose Sommano. 2022. Recovery of Orange Peel Essential Oil from ‘Sai-Namphaung’ Tangerine Fruit Drop Biomass and Its Potential Use as Citrus Fruit Postharvest Diseases Control. Agriculture (Switzerland) 12(5): doi: 10.3390/agriculture12050701.
2565 Danmek, K., R. Ruenwai, C. Sorachakula, C. Jung and B. Chuttong. 2022. Occurrence of an invertase producing strain of Aspergillus niger LP5 isolated from longan pollen and its application in longan syrup production to feed honey bees (Apis mellifera L.). Journal of Ecology and Environment 46: 13.
2565 Tangpao, T., N. Phuangsaujai, S. Kittiwachana, D. R. George, P. Krutmuang, B. Chuttong and S. Sommano. 2022. Evaluation of Markers Associated with Physiological and Biochemical Traits during Storage of ‘Nam Dok Mai Si Thong’ Mango Fruits. Agriculture 12(9): 1407.
2564 Sriwichai T., J. Wisetkomolmat, T. Pusadee, K. Sringarm, K. Duangmal, S.K. Prasad, B. Chuttong and S.R. Sommano. 2021. Aromatic profile variation of essential oil from dried makwhaen fruit and related species. Plants 10(4): 803.
2564 Wongkaew, M., S. Kittiwachana, N. Phuangsaijai, B Tinpovong, C. Tiyayon, T. Pusadee, B. Chuttong, K. Sringarm, F.M. Bhat, S.R. Sommano and R. Cheewangkoon. 2021. Fruit characteristics, peel nutritional compositions, and their relationships with mango peel pectin quality. Plants 10(6): 1148.
2564 Tangpao, T., P. Krutmuang, W. Kumpoun, P. Jantrawut, T. Pusadee, R. Cheewangkoon, S.R. Sommano and Chuttong B. 2021. Encapsulation of basil essential oil by paste method and combined application with mechanical trap for oriental fruit fly control. Insects 12(7): 633.
2563 Sommano, S.R., F.M. Bhat, M. Wongkeaw, T. Sriwichai, P. Sunanta, B. Chuttong and M. Burgett. 2020. Amino acid profiling and chemometric relations of black dwarf honey and bee pollen. Frontiers in Nutrition 7(7): 558579.
2563 Wayo, K., T. Sritongchuay, B. Chuttong, K. Attasopa and S. Bumrungsri. 2020. Local and landscape compositions influence stingless bee communities and pollination networks in tropical mixed fruit orchards, Thailand. Diversity 12(12): 1-17.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับนานาชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- 2560 : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
- 2554 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย