รูปประจำตัว
อาจารย์ ดร. ยุพา จอมแก้ว
Dr. Yupa Chromkaew
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
อาจารย์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944040
อีเมล : yupa.c@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2561 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2552 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2548 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย
งานสอน Teaching
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2563 อนันญพร ทำของดี กวิพร จินะจันตา ยุพา จอมแก้ว ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2563. ความสามารถของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอะราบิกา. วารสารเกษตร 36(1): 79-91.
2563 ธีรวุฒิ จันทร์เนย สายบัว เข็มเพ็ชร อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ยุพา จอมแก้ว และ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2563. ประสิทธิภาพการใช้และการส่งถ่ายไนโตรเจนที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์หอมนิล. วารสารเกษตร 36(1): 113-121.
   ระดับนานาชาติ
2565 Inkaewpuangkham W., C. Inkham, S. Ruamrungsri, Y. Chromkaew and K. Panjama. 2022. Assessment of IAA synthesis by endophytic bacteria in Vanda (Orchidaceae). Acta Horticulturae 1339: 331-337.
2565 Inkaewpuangkham, W., K. Panjama, C. Inkham, Y. Chromkaew and S. Ruamrungsri. 2022. Effect of N2-fixing and IAA synthesis endophytic bacteria on growth of Vanda under greenhouse condition. Journal of Science and Agricultural Technology 3(1): 8-11.
2563 Kudreaung, P., Y. Chromkaew, K. Chinachanta, F. Chaiwan and A. Shutsrirung. 2020. Microbial decomposition of longan leaf: I. physico-chemical and biological changes during composting. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 25(3): 1-10.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับนานาชาติ