รูปประจำตัว
อาจารย์ ดร. ยุพา จอมแก้ว
Dr. Yupa Chromkaew
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
อาจารย์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944040
อีเมล : yupa.c@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2561 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2552 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2548 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย
งานสอน Teaching
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2566 วรรณวิสา อิ่นแก้วปวงคำ, กนกวรรณ ปัญจะมา, ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ, ยุพา จอมแก้ว และ โสระยา ร่วมรังษี. 2566. ผลของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่มีศักยภาพการตรึงไนโตรเจนและสังเคราะห์ไอเอเอต่อการเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้แวนดาในสภาพปลอดเชื้อ. แก่นเกษตร 51(4): 675-689.
2563 อนันญพร ทำของดี กวิพร จินะจันตา ยุพา จอมแก้ว ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2563. ความสามารถของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอะราบิกา. วารสารเกษตร 36(1): 79-91.
2563 ธีรวุฒิ จันทร์เนย สายบัว เข็มเพ็ชร อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ยุพา จอมแก้ว และ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2563. ประสิทธิภาพการใช้และการส่งถ่ายไนโตรเจนที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์หอมนิล. วารสารเกษตร 36(1): 113-121.
2562 กนกขวัญ ปัญญาสิทธิ์ ยุพา จอมแก้ว อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2562. การประเมินประสิทธิภาพของแบคทีเรียและชีวภัณฑ์ในการลดความเป็นพิษของอาร์เซนิกในดิน. วารสารเกษตร 35(3): 435-445.
   ระดับนานาชาติ
2567 Wicharuck, S., S. Suang, C. Chaichana, Y. Chromkaew, N. Mawan, P. Soilueang and N. Khongdee. 2024. The implementation of the SPAD-502 Chlorophyll meter for the quantification of nitrogen content in Arabica coffee leaves. MethodsX 12: 102566.
2567 Pathom-aree, W., S. Sensupa, A. Wichaphian, N. Sriket, B. Kitwetch, J. Pekkoh, P. Sattayawat, S Lomakool, Y. Chromkaew and S. Srinuanpan. 2024. An Innovative Co-Cultivation of Microalgae and Actinomycete-Inoculated Lettuce in a Hydroponic Deep-Water Culture System for the Sustainable Development of a Food–Agriculture–Energy Nexus. Horticulturae 10(1): 70.
2566 Chromkaew, Y., T. Kaeomuangmoon, N. Mawan, N. Mukjang and N. Khongdee. 2023. Is coconut coir dust an efficient biofertilizer carrier for promoting coffee seedling growth and nutrient uptake?. PeerJ 11: e15530.
2566 Wichaphiana, A., N. Sriketa, S. Sensupab, J. Pekkoh, W. Pathom-aree, Y. Chromkaew, N. Suwannarach, J. Kumla, B. Cheirsilp and S. Srinuanpan. 2023. Value-added green biorefinery co-products from ultrasonically assisted DES-pretreated Chlorella biomass. Ultrasonics Sonochemistry 100: 106628.
2566 Chromkaew, Y., T. Kaeomuangmoon, N. Khongdee, N. Mawan and N. Mukjang. 2023. Enhancing tomato growth with an endophytic actinomycete and applied planting media as its carriers. Chilean Journal of Agricultural Research 83(6): 725-731.
2566 Soilueang, P., K. Jaikrasen, Y. Chromkaew, S. Buachun, N. Yimyam, W. Sanjunthong, S. Kullachonphuri, S. Wicharuck, N. Mawan, N. Khongdee. 2023. Dynamics of soil nitrogen availability following conversion of natural forests to various coffee cropping systems in northern Thailand. Heliyon 9(12): e22988.
2565 Inkaewpuangkham W., C. Inkham, S. Ruamrungsri, Y. Chromkaew and K. Panjama. 2022. Assessment of IAA synthesis by endophytic bacteria in Vanda (Orchidaceae). Acta Horticulturae 1339: 331-337.
2565 Inkaewpuangkham, W., K. Panjama, C. Inkham, Y. Chromkaew and S. Ruamrungsri. 2022. Effect of N2-fixing and IAA synthesis endophytic bacteria on growth of Vanda under greenhouse condition. Journal of Science and Agricultural Technology 3(1): 8-11.
2563 Kudreaung, P., Y. Chromkaew, K. Chinachanta, F. Chaiwan and A. Shutsrirung. 2020. Microbial decomposition of longan leaf: I. physico-chemical and biological changes during composting. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 25(3): 1-10.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับนานาชาติ