รูปประจำตัว
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ บัณฑิต
Associate Professor Dr. Apirat Bundit
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : -
อีเมล : apirat.b@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2559 : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
- 2552 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
- 2548 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- หนังสือ / ตำรา / งานแต่ง / งานแปล : สาขา การผลิตพืชไร่ วันที่ 01/09/2563
- ผลงานวิจัย : สาขา การผลิตพืชไร่ วันที่ 01/09/2562
งานสอน Teaching
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2566 อรณิชาณ์ ปารมี จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อภิรัฐ บัณฑิต และ รุจ ศิริสัญลักษณ์. 2566. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนของ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบน. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 11(2): 167-177.
2566 มนสิชา สงวนธีรพงศ์ กนกวรรณ ปัญจะมา ภารดี ธรรมาภิชัย โสระยา ร่วมรังษี และ อภิรัฐ บัณฑิต. 2566. ระยะวิกฤตการแข่งขันของวัชพืชในแปลงปลูกปทุมมาลานนาสโนว์. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 41(3): 281-290.
2565 อภิรัฐ บัณฑิต กนกวรรณ ปัญจะมา ชาติชาย เขียวงามดี โสระยา ร่วมรังษี และ ภารดี ธรรมาภิชัย. 2565. การประเมินประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกสำหรับการควบคุมวัชพืชในแปลงปทุมมาลานนาสโนว์. วารสารเกษตร 38(1): 77-87.
2562 อภิรัฐ บัณฑิต และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2562. ผลทางอัลลีโลพาทีของบาหยา (Asystasia gangetica) ต่อการเติบโตของผักกาดหอม. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 479-486.
2562 อภิรัฐ บัณฑิต กัญญาณี นามบุญเรือง จำเนียร ชมภู และ ทศพล พรพรหม. 2562. ผลของการใช้สาร pendimethalin ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่งสำหรับการควบคุมวัชพืช ในข้าวโพดหวาน. แก่นเกษตร 47(4): 627-640.
2562 อภิรัฐ บัณฑิต. 2562. การประเมินประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกสำหรับการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกอ้อย. วารสารเกษตร 35(3): 413-423.
2560 จำเนียร ชมภู อภิรัฐ บัณฑิต และ ทศพล พรพรหม. 2560. กิจกรรมของเอนไซม์ฟีนิลอลานีนแอมโมเนียไลเอสและซินนาเมท 4-ไฮดรอกซีเลสที่เกี่ยวข้องกับผลทางอัลลีโลพาธีของข้าวต่อการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนก. แก่นเกษตร 45(4): 675-684.
   ระดับนานาชาติ
2565 Bundit A., S. Meksawat, H. Ullah, A. Datta and T. Pornprom. 2022. Allelopathic Plants: 33. Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W.D. Clayton. Allelopathy Journal 56(2): 133-148.
2564 Bundit, A., M. Ostlie and C. Prom-U-Thai. 2021. Sunn hemp (Crotalaria juncea) weed suppression and allelopathy at different timings. Biocontrol Science and Technology 31(7): 694-704.
2564 Bundit, A., K. Yamada, H. Shigemori and T. Pornprom. 2021. Fatty acids from itchgrass (Rottboellia cochinchinensis) and their herbicidal activity. Allelopathy Journal 54(1): 25-36 doi10.26651/allelo.j/2021-54-1-1345.
2562 Bundit, A., T. Pornprom, A. Datta, H. Shigemori and K. Yamada. 2019. Potential of trans-p-coumaric acid released from Rottboellia cochinchinensis for weed control in vegetable fields. Allelopathy Journal 46(2): 185-194 doi: 10.26651/allelo.j/2019-46-2-1207.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
2566 มนสิชา สงวนธีรพงศ์ กนกวรรณ ปัญจะมา โสระยา ร่วมรังษี และ อภิรัฐ บัณฑิต. 2566. ผลของการแข่งขันจากวัชพืชที่มีต่อหัวพันธุ์ของปทุมมาพันธุ์ 'ลานนาสโนว์'. หน้า 2015-2024. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.
2566 กิติภัทร์ ปราบแกะ ยุพา จอมแก้ว และ อภิรัฐ บัณฑิต. 2566. ผลทางอัลลีโลพาที่ของสารสกัดแอคติโนมัยชีทเอนโดไฟท์ที่มีต่อการเติบโตของผักกาดหอม. หน้า 2074-2083. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.
2564 เกษมสันต์ อาษากิจ จุฑาทิพย์ เฉลิมพล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ อภิรัฐ บันฑิต. 2564. คุณภาพชีวิตของผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่. หน้า 802-812. ใน: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59.
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก