รูปประจำตัว
รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี
Associate Professor Dr. Tonapha Pusadee
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944001 ต่อ 15
อีเมล : tonapha.p@cmu.ac.th
Scopus

Google Scholar
การศึกษา Education
- 2552 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
งานบริหาร Management
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 30/09/2567)
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 30/09/2567)
งานสอน Teaching
ระดับปริญญาตรี
353100 Thai Rice
353303 Principles of plant breeding
353441 Field crop improvement
353482 Genetic resources in plant breeding
353490 Cooperative education
ระดับบัณฑิตศึกษา
353751 Crop adaptation
353752 Quantitative genetics in plant breeding
353754 Advanced plant breeding
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2565 ศิลป์ศุภา พูลละม้าย ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2565. การคัดเลือกข้าวก่ำเพื่อธาตุเหล็กในเมล็ดและผลผลิตสูงในลูกผสมชั่วที่ 4 ถึงชั่วที่ 5 ระหว่างข้าวพันธุ์ก่ำหอม มช. และข้าวปทุมธานี 1. วารสารเกษตร 38(1): 51-61.
2565 ธนัชพร วิรัตนชัยวรรณ ต่อนภา ผุสดี ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จำจด. 2565. การใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกร่วมกับการทดสอบกลิ่นเพื่อปรับปรุงลักษณะความหอมในข้าวก่ำเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง. แก่นเกษตร 50(3): 782-793.
2565 นันท์นพิน ปันธิ ศันสนีย์ จำจด ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ และ ต่อนภา ผุสดี. 2565. ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณสารโพรลีน ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต คุณภาพเมล็ด และการแสดงออกของยีนในข้าวหอมพันธุ์พื้นเมืองไทย. วารสารเกษตร 38(2): 265-277.
2565 พัทธพล ต้นกิ่ง ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2565. การประเมินประชากรลูกผสมระหว่างข้าวก่ำพันธุ์แสง 5 ที่มีสารฟีนอลสูงในเมล็ด กับข้าวพันธุ์สมัยใหม่ปทุมธานี 1. วารสารเกษตร 38(2): 293-303.
2565 ชุติมา วิริยา เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2565. ผลของการจัดการน้ำและปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณโพรลีนในใบ ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของข้าวหอมพื้นเมืองไทย. วารสารเกษตร. 38(3): 405-417.
2564 ชยานนท์ วงศ์พุฒิ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ต่อนภา ผุสดี ศันสนีย์. 2564. การประเมินสายพันธุ์ก้าวหน้าข้าวก่ำไม่ไวต่อช่วงแสงรุ่นที่ 7 และ 8 ระหว่างข้าวพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดและพันธุ์ปทุมธานี 1. วารสารแก่นเกษตร 49(3): 586-594.
2564 กฤษฎิ์ พุทธาศรี ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี cและ ศันสนีย์ จำจด. 2564. การประเมินผลผลิตและแอนโทไซยานินในเมล็ดสายพันธุ์ก้าวหน้าข้าวก่ำเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงลูกผสมระหว่างพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดและปทุมธานี 1. วารสารแก่นเกษตร 49(6): 1450-1464.
2563 ชฎาพร พรหมเผ่า ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร ต่อนภา. 2563. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกร ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 415-420.
2563 เทวา ขอดเรือนแก้ว ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2563. การประเมินประชากรลูกผสมระหว่างข้าวไร่พันธุ์ก่ำหอม มช. กับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง. วารสารแก่นเกษตร 48(3): 535-546.
2563 อภิรัตน์ โตลำดับ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2563. การคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวเหนียวดำที่มีปริมาณสารแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงจากประชากรข้าวพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร 48(5): 639-650.
2562 ปวีณา เตจาคำ ศรันย์ ขำโท้ ศันสนีย์ จำจด นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี. 2562. ผลผลิต คุณภาพเมล็ด และความหอมของข้าวหอมพื้นเมืองที่สูงพันธุ์บือเนอมู. แก่นเกษตร 47(2): 317-326.
2562 ธัญญา วิริยา ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2562. โครงสร้างประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงในจังหวัดเชียงราย. วารสารเกษตร 35(2): 193-204.
2562 ศันสนีย์ จำจด ภัคจิรา จันทร์อินทร์ นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี. 2562. ความหลากหลายอัลลีลของยีน BADH2 และโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ในข้าวหอมพื้นเมืองที่สูง. วารสารเกษตร 35(1): 75-85.
2562 ชุติมา สวยไทยสงค์ ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2562. การแสดงออกของยีน CIPK15 ในพันธุ์ข้าวไทยภายใต้สภาพน้ำท่วม. แก่นเกษตร 47(3): 495-508.
2562 ปฐมาภรณ์ มาสุด ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2562.. ความสามารถในการยืดปล้องและการแสดงออกของยีน SK2 ในข้าวป่าสามัญภายใต้สภาพน้ำลึก. วารสารเกษตร 35(3): 401-411.
2562 สิรินทร์ กุลเสวกกุล ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2562. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สูง จากกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย. แก่นเกษตร 47(4): 901-916.
2562 สุขสันต์ ฟองฝน ต่อนภา ผุสดี ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จำจด. 2562. การจำแนกลักษณะทางสัณฐาน พืชไร่ และคุณภาพพิเศษของข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมืองที่สูงจากภาคเหนือของประเทศไทย.
2561 กานต์พิชชา สายคำฟู ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและคุณสมบัติเคมีกายภาพของแป้งใน ข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงของประเทศไทย. แก่นเกษตร 46(6): 1135-1146.
2560 พิทวัส สมบูรณ์ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2560. การกระจายตัวทางพันธุกรรมของปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ระหว่างข้าวเหนียวดำจากที่สูงและข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกที่ลุ่มและที่สูง. วารสารเกษตร 33(2): 323-332.
2558 สิรภัทร บุญปั๋น ต่อนภา ผุสดี นริศ ยิ้มแย้ม กรวรรณ ศรีงาม เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม และ ศันสนีย์ จำจด. 2558. การประเมินลักษณะประชากรงาขี้ม้อนพื้นเมืองจากภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. แก่นเกษตร 43(2): 285-296.
   ระดับนานาชาติ
2567 Toosang, S., S. Jamjod and T. Pusadee. 2024. Characterization of Grain Quality Traits of Thai Highland Glutinous Rice Landraces. Chiang Mai Journal of Science 15(1): 1-15.
2567 Li, L.-F., T. Pusadee, M. J. Wedger, Y.-L. Li, M.-R. Li, Y.-L. Lau, S.-J. Yap, S. Jamjod, B. Rerkasem, Y. Hao, B.-K. Song and K. M. Olsen. 2024. Porous borders at the wild-crop interface promote weed adaptation in Southeast Asia. Nature Communications 15(1): 1182.
2567 Kongpun, A., T. Pusadee, P. Jaksomsak, K. Chinachanta, P. Tuiwong, P. Chan-In, S. Konsaeng, W. Pathom-Aree, S. Utasee, B. Wangkaew and C. Prom-U-Thai. 2024. Abiotic and Biotic Factors Controlling Grain Aroma along Value Chain of Fragrant Rice: A Review. Rice Science 31(2): 142-158.
2567 Zheng, X., D. Ratnasekera, J. Fan, R. J. Henry, B.-K. Song, K. M. Olsen, B. K. Joshi, M. C. N. Banaticla-Hilario, T. Pusadee, A. G. Melaku, Y. L. Estelle Loko, K. Vilayheuang, G. K. Oppong, S. A. Poku, P. W. Wambugu, S. Ge, A. M. Junior, O. M. Aung, R. Venuprasad, A. Kohli, W. Zhou and Q. Qian. 2024. Global wild rice germplasm resources conservation alliance: World Wild-Rice Wiring. Molecular Plant 17(4): 516-518.
2566 Thammasophon, T., T. Pusadee, W. Bundithya and D. Naphrom. 2023. Effects of Vernalization on Off–Season Flowering and Gene Expression in Sub-Tropical Strawberry cv. Pharachatan 80. Horticulturae 9(1): 87.
2566 Na Jinda A., M. Nikornpun, N. Jeeatid, S. Thumdee, K. Thippachote, T. Pusadee and J. Kumchai. 2023. Marker-Assisted Selection of Male-Sterile and Maintainer Line in Chili Improvement by Backcross Breeding. Horticulturae 9(3): 357.
2566 Inpradit W., S. Jamjod, C. Prom-u-thai and T. Pusadee. 2023. Genotypic Variation in Thai Fragrant Rice in Response to Manganese Application and Its Effects on 2-Acetyl-1-Pyrroline Content, Productivity and Gene Expression. Agronomy 13(3): 788.
2566 Udomruk, S., A. Phanphaisarn, T. Kanthawang, A. Sangphukieo, S. Sutthitthasakul, S. Tongjai, P. Teeyakasem, P. Thongkumkoon, S. Orrapin, S. Moonmuang, J. Klangjorhor, A. Pasena, P. Suksakit, S. Dissook, P. Puranachot, J. Settakorn, T. Pusadee, D. Pruksakorn and P. Chaiyawat. 2023. Characterization of Cell-Free DNA Size Distribution in Osteosarcoma Patients. Clinical cancer research 29(11): 2085 - 2094.
2566 Danpreedanan, N., S. Yamuangmorn, S. Jamjod, C. Prom-u-thai and T. Pusadee. 2023. Genotypic Variation of Purple Rice in Response to Shading in Yield, Anthocyanin Content, and Gene Expression. Plants 12(13): 2582.
2566 Chan-in, P., B. Wangkaew, N. Anankul, Y. Teerawatsakul, V. Thiyagaraja, N. Tamakaew, P. Withee, S. Haituk, R. Cheewangkoon and T. Pusadee. 2023. Effect of Silicon on the Fruit Quality and Disease Response to Gummy Stem Blight in Cucumber. Chiang Mai Journal of Science 50(6): 1-13.
2566 Harishchandra, D. L., S. Haituk, P. Withee, N. Tamakaew, N. Nokum, C. Kanchanomai, T. Pusadee, C. Nakashima and R. Cheewangkoon. 2023. First Molecular Phylogenetic Identification and Report of Pseudocercospora cannabina Causing Leaf Spot Disease on Cannabis sativa in Thailand. Horticulturae 9(12): 1261.
2565 Chaiwong, N., T. Pusadee, S. Jamjod and C. Prom-U-Thai. 2022. Silicon application promotes productivity, Silicon accumulation and upregulates silicon transporter gene expression in rice. Plants 11(7): 989.
2565 Ahmadifar, E., M. Eslami, N. Kalhor, A. Zaretabar, S. Mohammadzadeh, M.S. Moghadam, M. Yousefi, M. Ahmadifar, S.H. Hoseinifar, T. Pusadee and H.V. Doan. 2022. Effect of a diet enriched with sodium propionate on growth performance, antioxidant property, innate-adaptive immune response, and growth-related genes expression in critically endangered beluga sturgeon (Huso huso). Fish and Shellfish Immunology 125: 101-108.
2565 Mongkolpathumrat, P., A. Kijtawornrat, E. Suwan, S. Unajak, A. Panya, T. Pusadee and S. Kumphune. 2022. Anti-protease activity deficient secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI) exerts cardioprotective effect against myocardial ischaemia/reperfusion. Biomedicines 10(5): 988.
2564 Chaiwong, N., B. Rerkasem, T. Pusadee and C. Prom-u-thai. 2021. Silicon application improves caryopsis development and yield in rice. Journal of the Science of Food and Agriculture 101(1): 220-228.
2564 Sriwichai T., J. Wisetkomolmat, T. Pusadee, K. Sringarm, K. Duangmal, S.K. Prasad, B. Chuttong and S.R. Sommano. 2021. Aromatic profile variation of essential oil from dried makwhaen fruit and related species. Plants 10(4): 803.
2564 Wongkaew, M., S. Kittiwachana, N. Phuangsaijai, B Tinpovong, C. Tiyayon, T. Pusadee, B. Chuttong, K. Sringarm, F.M. Bhat, S.R. Sommano and R. Cheewangkoon. 2021. Fruit characteristics, peel nutritional compositions, and their relationships with mango peel pectin quality. Plants 10(6): 1148.
2564 Sangta, J., M. Wongkaew, T. Tangpao, P. Withee, S. Haituk, C. Arjin, K. Sringarm, S. Hongsibsong, K. Sutan, T. Pusadee, S.R. Sommano and R. Cheewangkoon. 2021. Recovery of polyphenolic fraction from arabica coffee pulp and its antifungal applications. Plants 10(7): 1422.
2564 Tangpao, T., P. Krutmuang, W. Kumpoun, P. Jantrawut, T. Pusadee, R. Cheewangkoon, S.R. Sommano and Chuttong B. 2021. Encapsulation of basil essential oil by paste method and combined application with mechanical trap for oriental fruit fly control. Insects 12(7): 633.
2564 Fongfon, S., T. Pusadee, C. Prom-U-Thai, B. Rerkasem and S. Jamjod. 2021. Diversity of purple rice (Oryza sativa l.) landraces in northern Thailand. Agronomy 11(10): 2029.
2564 Fongfon, S., C. Prom-U-thai, T. Pusadee and S. Jamjod. 2021. Responses of purple rice genotypes to nitrogen and zinc fertilizer application on grain yield, nitrogen, zinc, and anthocyanin concentration. Plants 10(8): 1717.
2563 Chan-In, P., S. Jamjod, N. Yimyam, B. Rerkasem and T. Pusadee. 2020 . Grain quality and allelic variation of the Badh2 gene in thai fragrant rice landraces. Agronomy 10(6): 779.
2563 Rerkasem, B., S. Jamjod and T. Pusadee. 2020. Productivity limiting impacts of boron deficiency, a review. Plant and Soil 455(1-2): 23-40.
2562 Pusadee, T., A. Wongtamee, B. Rerkasem, K. M. Olsen and S. Jamjod. 2019. Farmers Drive Genetic Diversity of Thai Purple Rice (Oryza sativa L.) Landraces. Economic Botany 73: 76–85.
2562 Wangkaew, B., C. Prom-u-thai, S. Jamjod, B. Rerkasem and T. Pusadee. 2019. Silicon Concentration and Expression of Silicon Transport Genes in Two Thai Rice Varieties. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 18: 358-372.
2562 Wedger, M.J., T. Pusadee, A.Wongtamee and K.M. Olsen. 2019. Discordant Patterns of Introgression Suggest Historical Gene Flow into Thai Weedy Rice from Domesticated and Wild Relatives. Journal of Heredity 110(5):601-609. doi: 10.1093/jhered/esz030.
2561 Sroykaew, J., K. Leksakul, D. Boonyawan and A. Akarapisan. 2018. Treating white leaf disease in sugarcane cuttings using solution plasm. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 17(1): 61-72.
2561 Khumto, S., T. Pusadee, K.M. Olsen and S. Jamjod. 2018. Genetic relationships between anther and stigma traits revealed by QTL analysis in two rice advanced-generation backcross populations. Euphytica 214(1): 5.
2560 Wongtamee, A., C. Maneechote, T. Pusadee, B. Rerkasem and S. Jamjod. 2017. The dynamics of spatial and temporal population genetic structure of weedy rice (Oryza sativa f. spontanea Baker). Genetic Resources and Crop Evolution 64(1): 23-39.
2560 Wattanutchariya, W., R.Tansuchat, J. Ruennareenard, T. Pusadee and C. Prom-u-thai. 2017. A Comparison of the Physicochemical Properties of Parboiled Rice Exported from Thailand and Five Consumer Countries. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 16(2): 99-112.
2560 Pusadee, T., C. Prom-u-Thai, N. Yimyam, S. Jamjod and B. Rerkasem. 2017. Phenotypic and Genetic Diversity of Local Perilla (Perilla frutescens (L.) Britt.) from Northern Thailand. Economic Botany 77(2): 175-187 doi: 10.1007/s12231-017-9383-1.
2559 Pusadee, T., S. Jamjod, B. Rerkasem and B.A. Schaal. 2016. Life-history traits and geographical divergence in wild rice (Oryza rufipogon) gene pool in Indochina Peninsula region. Annals of Applied Biology 168(1): 52-65.
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2563 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก