รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มินตรา ศีลอุดม
Assistant Professor Dr. Mintra Seel-audom
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาสัตว์น้ำ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944069
อีเมล : mintra.s@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2556 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Applied Marine Bioscience), Tokyo University of Marine Science and Technology, ญี่ปุ่น
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา ประมง วันที่ 05/07/2560
งานบริหาร Management
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (04/02/2564 - 02/12/2567)
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (04/02/2564 - 02/12/2567)
งานสอน Teaching
356100 : โลกของสัตว์ (Animals World)
356311 : หลักเบื้องต้นของการเลี้ยงปลา (Principles of fish culture)
356312 : สรีรวิทยาสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Economical Aquatic Animal Physiology)
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2566 กนกวรรณ มาเอียด, ธีญาภรณ์ แก้วทวี และ มินตรา ศีลอุดม. 2566. ผลของสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน Limnothrix สายพันธุ์ LmTK01 ต่ออัตราการรอดของ กุ้งขาวแวนนาไมและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ LmTK01. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 28(2): 976-990.
2566 มินตรา ศีลอุดม กานดา คลาดกองทุกข์ นภสินธุ์ สมมิตร และ ศิริพร โทลา. 2566. ผลของการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลานิล (Oreochromis niloticus) สายพันธุ์จิตรลดา 3 กับสายพันธุ์สุพรีมต่อปริมาณผลผลิตลูกพันธุ์. วารสารเกษตรนเรศวร 20(2): 1-8.
2559 Hung, Q.T., T.T.N. Thu and M. Seel-audom. 2559. Utilization of Maize Animal Feeds in Northern Upland Region of Vietnam. Journal of Agriculture 32(2): 283-298.
   ระดับนานาชาติ
2567 Arjin, C., S. Hongsibsong, K. Pringproa, W. Ruksiriwanich, C. Lumsangkul, J. Arunorat, P. Chuammitri, M. Seel‑audom, S. R. Sommano and K. Sringarm. 2024. Immune response enhancement by dietary supplementation with Caesalpinia sappan extract in weaned pigs challenged with porcine reproductive and respiratory syndrome virus. BMC Veterinary Research 20(1): 1-13.
2565 Wisetkomolmat, J., C. Arjin, A. Satsook, M. Seel-audom, W. Ruksiriwanich, C. Prom-u-Thai and K. Sringarm. 2022. Comparative analysis of nutritional components and phytochemical attributes of selected Thai Rice Bran. Frontiers in Nutrition 924: 833730.
2565 Tola, S., N. Sommit, M. Seel-audom, P. Khamtavee, K. Waiho, T. Boonmee, B. Yuangsoi and N. Munpholsri. 2022. Effects of dietary tuna hydrolysate supplementation on feed intake, growth performance, feed utilization and health status of Asian sea bass (Lates calcarifer) fed a low fish meal soybean meal-based diet. Aquaculture Research 53(11): 3898-3912.
2565 Arjin C., S. Tateing, N. Potapohn, J. Arunorat, K. Pringproa, C. Lumsangkul, M. Seel-audom, W. Ruksiriwanich and K. Sringarm. 2022. Brazilin from Caesalpinia sappan inhibits viral infection against PRRSV via CD163ΔSRCR5 MARC-145 cells: an in silico and in vitro studies. Scientific Reports 12(1): 21595.
2564 Arjin, C., S. Hongsibsong, K. Pringproa, M. Seel-Audom, W. Ruksiriwanich, K. Sutan, S.R. Sommano and K. Sringarm. 2021. Effect of ethanolic caesalpinia sappan fraction on in vitro antiviral activity against porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Veterinary Sciences 8(6): 106.
2564 Souphannavong, C., C. Arjin, A. Sartsook, T. Yosen, M. Thongkham, M. Seel-Audom, S. Mekchay and K. Sringarm. 2021. Nutritional values and nutrient digestibility of ground perilla cake (Perilla frutescens) in growing pig diets. Veterinary Integrative Sciences 19(3): 423-438.
2563 Arjin, C., K. Pringproa, S. Hongsibsong, W. Ruksiriwanich, M. Seel-Audom, S. Mekchay and K. Sringarm. 2020. In vitro screening antiviral activity of Thai medicinal plants against porcine reproductive and respiratory syndrome virus. BMC Veterinary Research 16(1): 102.
2563 Arjin, C., C. Souphannavong, A. Sartsook, M. Seel-Audom, S. Mekchay and K. Sringarm. 2020. Efficiency of fresh and fermented banana stems in low protein diet on nutrient digestibility, productive performance and intestinal morphology of crossbred pig ((thai native x meishan) x duroc). Veterinary Integrative Sciences 19(1): 1-14.
2558 Hung, T.Q., M. Seel-Audom and T.T.N. Thu. 2015. Apparent digestibility coefficients of feed ingredients for black carp, Mylopharyngodon piceus. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 14(3): 285-298.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก