รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มินตรา ศีลอุดม
Assistant Professor Dr. Mintra Seel-audom
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาสัตว์น้ำ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944069
อีเมล : mintra.s@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2556 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Applied Marine Bioscience), Tokyo University of Marine Science and Technology, ญี่ปุ่น
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา ประมง วันที่ 05/07/2560
งานบริหาร Management
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (04/02/2564 - 02/12/2567)
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (04/02/2564 - 02/12/2567)
งานสอน Teaching
356100 : โลกของสัตว์ (Animals World)
356311 : หลักเบื้องต้นของการเลี้ยงปลา (Principles of fish culture)
356312 : สรีรวิทยาสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Economical Aquatic Animal Physiology)
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2559 Hung, Q.T., T.T.N. Thu and M. Seel-audom. 2559. Utilization of Maize Animal Feeds in Northern Upland Region of Vietnam. Journal of Agriculture 32(2): 283-298.
   ระดับนานาชาติ
2565 Wisetkomolmat, J., C. Arjin, A. Satsook, M. Seel-audom, W. Ruksiriwanich, C. Prom-u-Thai and K. Sringarm. 2022. Comparative analysis of nutritional components and phytochemical attributes of selected Thai Rice Bran. Frontiers in Nutrition 924: 833730.
2565 Tola, S., N. Sommit, M. Seel-audom, P. Khamtavee, K. Waiho, T. Boonmee, B. Yuangsoi and N. Munpholsri. 2022. Effects of dietary tuna hydrolysate supplementation on feed intake, growth performance, feed utilization and health status of Asian sea bass (Lates calcarifer) fed a low fish meal soybean meal-based diet. Aquaculture Research 53(11): 3898-3912.
2565 Arjin C., S. Tateing, N. Potapohn, J. Arunorat, K. Pringproa, C. Lumsangkul, M. Seel-audom, W. Ruksiriwanich and K. Sringarm. 2022. Brazilin from Caesalpinia sappan inhibits viral infection against PRRSV via CD163ΔSRCR5 MARC-145 cells: an in silico and in vitro studies. Scientific Reports 12(1): 21595.
2564 Arjin, C., S. Hongsibsong, K. Pringproa, M. Seel-Audom, W. Ruksiriwanich, K. Sutan, S.R. Sommano and K. Sringarm. 2021. Effect of ethanolic caesalpinia sappan fraction on in vitro antiviral activity against porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Veterinary Sciences 8(6): 106.
2564 Souphannavong, C., C. Arjin, A. Sartsook, T. Yosen, M. Thongkham, M. Seel-Audom, S. Mekchay and K. Sringarm. 2021. Nutritional values and nutrient digestibility of ground perilla cake (Perilla frutescens) in growing pig diets. Veterinary Integrative Sciences 19(3): 423-438.
2563 Arjin, C., K. Pringproa, S. Hongsibsong, W. Ruksiriwanich, M. Seel-Audom, S. Mekchay and K. Sringarm. 2020. In vitro screening antiviral activity of Thai medicinal plants against porcine reproductive and respiratory syndrome virus. BMC Veterinary Research 16(1): 102.
2563 Arjin, C., C. Souphannavong, A. Sartsook, M. Seel-Audom, S. Mekchay and K. Sringarm. 2020. Efficiency of fresh and fermented banana stems in low protein diet on nutrient digestibility, productive performance and intestinal morphology of crossbred pig ((thai native x meishan) x duroc). Veterinary Integrative Sciences 19(1): 1-14.
2558 Hung, T.Q., M. Seel-Audom and T.T.N. Thu. 2015. Apparent digestibility coefficients of feed ingredients for black carp, Mylopharyngodon piceus. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 14(3): 285-298.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก