รูปประจำตัว
ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี
Professor Dr. Soraya Ruamrungsri
ข้าราชการ
ศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : soraya.r@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2540 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (สรีรวิทยาของพืช), Niigata University, ญี่ปุ่น
- 2531 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2528 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา เกษตรศาสตร์ Thermosyphon as energy saver in aeroponics system วันที่ 02/12/2548
- ผลงานวิจัย : สาขา เกษตรศาสตร์ Uptake and utization of nitrogen in curcuma alismatifolia gagnep วันที่ 02/12/2548
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา เกษตรศาสตร์ รายวิชา 359408 การผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน วันที่ 02/12/2548
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา เกษตรศาสตร์ รายวิชา359713 สรีรวิทยาไม้ดอก วันที่ 02/12/2548
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน (ไม้ดอก) วันที่ 16/05/2559
- ผลงานวิจัย : สาขา เกษตรศาสตร์ การขาดธาตุอาหารในหงส์เหิน วันที่ 02/12/2548
- ผลงานวิจัย : สาขา เกษตรศาสตร์ ผลของขนาดหัวต่อการเจริญเติบโต ปริมาณแป้งและนำตาลของออนิโธกาลัม วันที่ 02/12/2548
- ผลงานวิจัย : สาขา เกษตรศาสตร์ Site of nitrogen accumulation in tulip(Tulip gesneriana L)roots during winter วันที่ 02/12/2548
- ผลงานวิจัย : สาขา เกษตรศาสตร์ Direct analysis of 15N abundance of kjeldahl digested solution by emission spectrometry วันที่ 02/12/2548
- ผลงานวิจัย : สาขา เกษตรศาสตร์ Heat pipe as a cooling mechanism in an aeroponics system วันที่ 02/12/2548
- ผลงานวิจัย : สาขา เกษตรศาสตร์ Effect of nitrogen and potassium on growth and development of curcuma alismatifolia gagnep วันที่ 02/12/2548
- ผลงานวิจัย : สาขา เกษตรศาสตร์ Characterostics of alfa-amylase in bulb scales of tulip(Tulip gesneriana L) วันที่ 02/12/2548
- ผลงานวิจัย : สาขา เกษตรศาสตร์ Effect of nutrient deficiency on the growth and development of curcuma alismatifolia gagnep วันที่ 02/12/2548
- ผลงานวิจัย : สาขา เกษตรศาสตร์ Thermosyphon as energy saver in aeroponics system:A case of mathematical modeling วันที่ 02/12/2548
งานบริหาร Management
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/04/2550 - 30/09/2551)
งานสอน Teaching
359408 : เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน
359410 : หลักการไม้ดอก
359414 : ไม้หัว
359711 : Physiology of Flower Bulbs
359713 : สรีรวิทยาไม้ดอก
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2566 สุชานุช ใจปินตา ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ กนกวรรณ ปัญจะมา และ โสระยา ร่วมรังษี. 2566. ผลของการให้แสงคั่นช่วงกลางคืนและอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของคัตเตอร์. วารสารเกษตร 39(1): 91-103.
2566 วีรัศักดิ์ วิชาเป็ง ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ กนกวรรณ ปัญจะมา และ โสระยา ร่วมรังษี. 2566. ผลของค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่อการเติบโตและคุณภาพดอกของทิวลิปที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์. วารสารเกษตร 39(2): 197-208.
2566 วรรณวิสา อิ่นแก้วปวงคำ, กนกวรรณ ปัญจะมา, ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ, ยุพา จอมแก้ว และ โสระยา ร่วมรังษี. 2566. ผลของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่มีศักยภาพการตรึงไนโตรเจนและสังเคราะห์ไอเอเอต่อการเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้แวนดาในสภาพปลอดเชื้อ. แก่นเกษตร 51(4): 675-689.
2566 กนกวรรณ ปัญจะมา โสระยา ร่วมรังษี และ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ. 2566. ความถี่ในการให้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกระเจียวที่ได้จากการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 1(2): 26-31.
2566 มนสิชา สงวนธีรพงศ์ กนกวรรณ ปัญจะมา ภารดี ธรรมาภิชัย โสระยา ร่วมรังษี และ อภิรัฐ บัณฑิต. 2566. ระยะวิกฤตการแข่งขันของวัชพืชในแปลงปลูกปทุมมาลานนาสโนว์. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 41(3): 281-290.
2565 อภิรัฐ บัณฑิต กนกวรรณ ปัญจะมา ชาติชาย เขียวงามดี โสระยา ร่วมรังษี และ ภารดี ธรรมาภิชัย. 2565. การประเมินประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกสำหรับการควบคุมวัชพืชในแปลงปทุมมาลานนาสโนว์. วารสารเกษตร 38(1): 77-87.
2565 พิสิษฐ์ ชนะสงคราม ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ กนกวรรณ ปัญจะมา และ โสระยา ร่วมรังษี. 2565. ผลของอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้น้ำของหอมประดับ. วารสารเกษตร 38(2): 223-235.
2564 ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ กนกวรรณ ปัญจะมา และ โสระยา ร่วมรังษี. 2564. ผลของขนาดหัวพันธุ์และความเข้มข้นของพาโคลบิวทราโซลต่อการเติบโต และการออกดอกของยูโคมิส. เคหการเกษตร 45(6): 156-159.
2564 สุกฤษฏิ์พงษ์ กมลสิทธิ์ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ กนกวรรณ ปัญจะมา และ โสระยา ร่วมรังษี. 2564. ผลของการพรางแสงต่อการเติบโตและคุณภาพหัวของทิวลิปพันธุ์ Strong Gold ที่ปลูกบนพื้นที่สูงของเชียงใหม่. แก่นเกษตร 49(6): 1563-1571.
2563 ทีปกร รื่นเริงใจ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2563. ผลของอัตราและความถี่ในการให้ปุ๋ยทางใบต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้แวนดาพันธุ์แพ็ทดีไลท์. วารสารเกษตร 36(1): 93-101.
2563 โสระยา ร่วมรังษี กนกวรรณ ปัญจะมา และ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ. 2563. ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ต่ออุตสาหกรรมไม้ดอก. เคหการเกษตร 44: 162-165.
2563 โสระยา ร่วมรังษี ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ กนกวรรณ ปัญจะมา อิสร์รัชช์ ขจรรุ่งศิลป์ ศุภชัย ฉริยะพงศ์พันธุ์ กิตติวัฒน์ รอดสน และ โชคชัย ธนเมธี. 2563. ทิวลิปไฮโดรโพนิคส์แห่งแรกในประเทศไทย. เคหการเกษตร 143-146.
2561 กนกวรรณ ปัญจะมา ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2561. ผลของระดับไนโตรเจนต่อการเติบโตและปริมาณของธาตุอาหารในกล้วยไม้แวนดาลูกผสม. วารสารเกษตร 34(1): 1-10.
2561 เกสร แก้วบัว ฤทธิเกียรติ นวลมณีn โสระยา ร่วมรังษี และ ภาณุพล หงษ์ภักดี. 2561. การพัฒนาปทุมมาพันธุ์ ‘แดงดอยตุง’ เป็นไม้ดอกกระถางโดยการราดสารพาโคลบิวทราโซล. แก่นเกษตร 46(พิเศษ)(1): 375-380.
2561 ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2561. ผลของการปลูกแวนดา ‘มนุวดี’ ในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิต่อการสะสมปริมาณคาร์โบไฮเดรต. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(1): 213-216.
2561 นิพนธ์ กิติดี โสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2561. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ต่อการเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพูและนางอั้วสาคริก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(1): 221-224.
2561 ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2561. การพัฒนาตาดอกของแวนดามนุวดีในรอบปี. วารสารเกษตร 34(3): 277-285.
2560 นาวินี สังฆมาตร นฤภร เทพสุวรรณ์ โสระยา ร่วมรังษี และ พิมพ์ใจ สีหะนาม. 2560. ผลของวิธีการบรรจุต่ออายุการปักแจกันและคุณภาพของกระเจียวตัดดอกพันธุ์บ้านไร่เรด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(3): 327-330.
2560 นิมมิตา สอาดโอษฐ์ นฤภร เทพสุวรรณ์ โสระยา ร่วมรังษี และ พิมพ์ใจ สีหะนาม. 2560. ผลของวิธีการบรรจุต่ออายุการปักแจกันและคุณภาพของปทุมมาตัดดอกพันธุ์ลานนาสโนว์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(3): 331-334.
2559 วรรณสิริ ตัณฑ์ประศาสน์ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2559. ผลของไนโตรเจนต่อคุณภาพของกุหลาบตัดดอกที่ผลิตในกระถาง. วารสารเกษตร 32(3): 339-345.
2559 อภิรดี ผู้ยอดยิ่ง และ โสระยา ร่วมรังษี. 2559. ผลของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของหัวพันธุ์ว่านสี่ทิศ. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(พิเศษ): 1-4.
2558 นิพนธ์ กิติดี โสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2556. ผลของอุณหภูมิอากาศและสภาพดินต่อวงจรชีวิตกล้วยไม้ดินนางกราย (Habenaria lindleyana Steud.). วารสารเกษตร 29(3): 221-229.
2558 ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2558. ผลของการใช้ปุ๋ยน้าชีวภาพจากมูลสัตว์ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(พิเศษ)(1): 553-558.
2554 ทิพย์วรรณ ใจภา โสระยา ร่วมรังษี และ วีณัน บัณฑิตย์. 2554. การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่ต่างกันในใบประดับของบัวชั้นโดยเทคนิคดีดีอาร์ที-พีซีอาร์. วารสารเกษตร 27(3): 229-238.
   ระดับนานาชาติ
2567 Inkham, C., W. Wichapeng, K. Panjama and S. Ruamrungsri. 2024. Exploring the Role of Calcium in the Physiology of Tulipa: A Comparative Study across Different Cultivars. Horticulturae 10(1): 13.
2566 Ruamrungsri, S., C. Sawangrat, K. Panjama, P. Sojithamporn, S. Jaipinta, W. Srisuwan, M. Intanoo, C. Inkham and S. N. Thanapornpoonpong. 2023. Effects of Using Plasma-Activated Water as a Nitrate Source on the Growth and Nutritional Quality of Hydroponically Grown Green Oak Lettuces. Horticulturae 9(2): 248.
2566 Hongpakdee, P., S. Suangto, U. Tangkawanit, C. Inkham and S. Ruamrungsri. 2023. Water cooling temperature treatment suppresses growth, development, and nitrate reductase enzyme activity in sacred lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.). Acta Horticulturae 1368: 127-133.
2566 Inkham, C., K. Panjama and S. Ruamrungsri. 2023. Nutrient deficiency affects growth, flower quality and yield of American marigold (Tagetes erecta). Acta Horticulturae 1375: 10.17660/ActaHortic.2023.1375.42.
2566 Ruamrungsri, S., P. Pechkaow, C. Inkham and K. Panjama. 2023. Effects of short day and temperature on growth and flowering of Vanda hybrid. Acta Horticulturae 1377: 10.17660/ActaHortic.2023.1377.22.
2566 Panjama, K., S. Ruamrungsri and C. Inkham. 2023. Effect of altitudinal locations on growth and flowering of ornamental Curcuma. Acta Horticulturae 1377: 10.17660/ActaHortic.2023.1377.51
2565 Inkham, C., K. Panjama, T. Sato and S. Ruamrungsri. 2022. Effect of N source on growth and N uptake of Hippeastrum using15N tracers. 2022. Horticulture Journal 91(1): 85-93.
2565 Inkham, C., K. Panjama and S. Ruamrungsri. 2022. Irrigation levels and fertilization rates as pre-harvest factors affecting the growth and quality of hippeastrum. Horticulturae 8(4): 345.
2565 Inkaewpuangkham W., C. Inkham, S. Ruamrungsri, Y. Chromkaew and K. Panjama. 2022. Assessment of IAA synthesis by endophytic bacteria in Vanda (Orchidaceae). Acta Horticulturae 1339: 331-337.
2565 Inkham C., J. Julsrigival, S. Chansakaow, P. Hongpakdee, K. Panjama and S. Ruamrungsri. 2022. Effects of irrigation levels on growth and chemical constituents in Curcuma alismatifolia. Acta Horticulturae 1339: 315-322.
2565 Yoosumran, V., K. Saetiew, M. Teerarak, S. Ruamrungsri, A. Akarapisarn and M.Teerarak. 2022. Micropropagation of young inflorescence Curcuma hybrid In vitro. International Journal of Agricultural Technology 18(3): 1367-1380.
2565 Inkaewpuangkham, W., K. Panjama, C. Inkham, Y. Chromkaew and S. Ruamrungsri. 2022. Effect of N2-fixing and IAA synthesis endophytic bacteria on growth of Vanda under greenhouse condition. Journal of Science and Agricultural Technology 3(1): 8-11.
2565 Panjama, K., C. Inkham, T. Sato, T. Ohyama, N. Ohtake and S. Ruamrungsri. 2022. Nitrogen Uptake and Translocation in Vanda Orchid after Roots and Leaves Application of Different Forms 15N Tracer. Horticulturae 8(10): 902, doi: 10.3390/horticulturae8100902.
2565 Wittayapraparat, A., S. Ruamrungsri, W. Bundithya and C. Tiyayon. 2022. Morphology and reproductive biology of Daiswa polyphylla (Smith) Raf. International Journal of Agricultural Technology 18(6): 2703-2718.
2564 Seedapalee, T., C. Inkham, S. Ruamrungsri, S. Jogloy and P. Hongpakdee. 2021. Physiological responses of sun choke's seedlings under different wavelength LED lighting. Scientia Horticulturae 282: 110029.
2564 Ruamrungsri, S., T. Sirisawad, K. Panjama, N. Potapohn and C. Inkham. 2021. Effects of short day cycles on flowering time and nutritional status of Vanda. Horticulture Journal 90(1): 108-113.
2564 Inkham, C., K. Panjama, P. Seehanam and S. Ruamrungsri. 2021. Effect of nitrogen, potassium and calcium concentrations on growth, yield and nutritional quality of green oak lettuce. Acta Horticulturae 1312: 409-415.
2564 Panjama, K., S. Kamonsit, C. Inkham and S. Ruamrungsri. 2021. Effects of rhizome storage and handling on growth and development of Curcuma hybrid ‘Great Reign’. Acta Horticulturae 1312: 373-377.
2563 Asoko, N., S. Ruamrungsri, V. Yoosumran and K. Saetiew. 2020. Improvement of Dendranthemum grandiflora cv. canter with colchicine in vitro. International Journal of Agricultural Technology 16(2): 237-246.
2563 Inkham, C., P. Hongpakdee, I. Kajornrungsilp, C. Thanamatee and S. Ruamrungsri. 2020. Root-zone cooling by cold energy from LNG regasification process for quality improvement of flower and bulb of Hippeastrum. Horticulture Environment and Biotechnology 61(4): 643-650.
2562 Panjama, K ., E. Suzuki, M. Otani, M. Nakano, N. Ohtake, T. Ohyama, W. Bundithya, K. Sueyoshi and S. Ruamrungsri. 2019. Isolation and functional analysis of FLOWERING LOCUS T orthologous gene from Vanda hybrid. Journal of plant Biotechnology 28(4): 374-381.
2562 Hongpakdee, P., C. Samranyat and S. Ruamrungsri. 2019. Propagation of sacred lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) by stolon cutting with active bud and different nodes number. Acta Horticulturae 1263: 233-239.
2562 Panjama, K., N. Ohtake, T. Sato, T. Ohyama, K. Sueyoshi, C. Inkham and S. Ruamrungsri. 2019. Diural fertilizer application affected nitrogen uptake in Vanda via roots and leaves. Acta Horticulturae 1255: 107-112.
2562 Chaiartid, I., P. Piriyapongpitak and S. Ruamrungsri. 2019. Storage and growth temperatures affect growth, flower quality, and bulb quality of Hippeastrum. Horticulture, Environment, and Biotechnology 60(3): 357-362
2561 Panjama, K., T. Ohyama, N. Ohtake, T. Sato, N. Potapohn, K. Sueyoshi and S. Ruamrungsri. 2018. Identifying N sources that affect N uptake and assimilation in Vanda hybrid using 15N tracers. Horticulture Environment and Biotechnology 59(6): 805-813.
2560 Akarapisan, A., A. Kumvinit and S. Ruamrungsri. 2017. Bulb Rot of Amaryllis Caused by Sclerotium rolfsii and Effect of Fungicides on in vitro Inhibition of Mycelial Growth. Asian Journal of Plant Pathology 11(2): 95-101.
2560 Hongpakdee, P and S. Ruamrungsri. 2017. Coconut coir dust ratio affecting growth and flowering of potted petunia hybrids. Acta Horticulturae 1167: 369-374.
2560 Ruamrungsri, S and C. Inkham. 2017. Effects of different plant spacing and fertilizer rates on growth and rhizome yields of Curcuma alismatifolia. Acta Horticulturae 1171: 53-57.
2560 Hongpakdee, P and S. Ruamrungsri. 2017. Enhanced flowering of sacred lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) by extending the photoperiod with supplemental lighting techniques. Acta Horticulturae 1171: 47-52.
2560 Anuwong, C., T. Ohyama, K. Sueyoshi, N. Ohtake, T. Sato and S. Ruamrungsri. 2017. Uptake and translocation of nitrogen in patumma (Curcuma alismatifolia) by leaves or root. Journal of Plant Nutrition 40(8): 1204-1212 DOI: 10.1080/01904167.2016.1264597.
2560 Lertsutthichawan, A., S. Ruamrungsri, W. Duangkongsan and K Saetiew. 2017. Induced Mutation of Chrysanthemum by Colchicine. International Journal of Agricultural Technology 13(7): 2325-2332.
2558 Hongpakdee, P and S. Ruamrungsri. 2015. Water use efficiency, nutrient leaching, and growth in potted marigolds affected by coconut coir dust amended in substrate media. Horticulture Environment and Biotechnology 56(1): 27-35.
2558 Sirisawad, T., N. Potapohn and S. Ruamrungsri. 2015. Effects of evaporative cooling greenhouse growing on flowering of Vanda. Acta Horticulturae 1078: 107-112.
2558 Ruamrungsri, S. 2015. The physiology of Curcuma alismatifolia Gagnep. as a basis for the improvement of ornamental production. European Journal of Horticultural Science 80(6): 316-321.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับนานาชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : มหาวชิรมงกุฎ
- 2560 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2555 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- 2552 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- 2549 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2545 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2542 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2539 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย