รูปประจำตัว
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์
Associate Professor Dr. Nuttha Potapohn
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5394-4040
อีเมล : nuttha.p@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2540 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Horticulture), The University of Hawaii at Manoa, สหรัฐอเมริกา
- 2534 : ปริญญาโท M.Sc. (Seed Technology), Edinburgh University, สหรัฐอเมริกา
- 2532 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2528 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การเปรียบเทียบแบบแผนไอโซไซม์และเครื่องหมายอาร์พีดีเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในเอื้องสายสามสีและเอื้องสายแข็ง วันที่ 30/08/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะดอกของดาวเรือง วันที่ 30/08/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การผสมพันธุ์ข้ามชนิดในกล้วยไม้สกุลหวายบางหมู่ วันที่ 30/08/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง ผลของรังสีแกมมาต่อการกลายพันธุ์ของออนิโธกาลัม วันที่ 30/08/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การจำแนกกล้วยไม้ไทยสกุลหวายโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี วันที่ 30/08/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในงาเพื่อใช้เป็นไม้ประดับ วันที่ 30/08/2549
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา พืชสวน รายวิชา 359405 กล้วยไม้วิทยา 1 วันที่ 30/08/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง เซลล์พันธุศาสตร์และการถ่ายทอดสีดอกของฟิวเซีย วันที่ 30/08/2549
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา พืชสวน รายวิชา 359405 กล้วนไม้วิทยา วันที่ 14/11/2545
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา พืชสวน รายวิชา 359401 ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน วันที่ 14/11/2545
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง Protea production trial in northern highland of Thailand วันที่ 14/11/2545
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวลิวคาเดนครอน วันที่ 14/11/2545
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานวิจัยไม้ดอกตระกูลโพรเทีย วันที่ 14/11/2545
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ฟิวเซีย วันที่ 14/11/2545
งานบริหาร Management
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (17/10/2559 - 02/11/2559)
- คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2559 - 30/09/2563)
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (27/07/2556 - 26/07/2560)
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (27/07/2552 - 26/07/2556)
งานสอน Teaching
359210 : หลักการพืชสวน
359211 : หลักการพืชสวน
359405 : กล้วยไม้วิทยา
359412 : ไม้ดอกเพื่อการค้า
359499 : ปัญหาพิเศษ
359715 : กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2566 นาราญ์ โชติอิ่มอุดม, นริศ ยิ้มแย้ม, วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2566. สัณฐานวิทยาและองค์ประกอบเคมีของกาแฟลิเบอริกา. แก่นเกษตร 51(ฉบับเพิ่มเติม 3): 1-6.
2566 นิพนธ์ กิติดี, อรรถพร จันทร์ดี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2566. ความผสมกันได้ของไฮเดรนเยียลูกผสม. แก่นเกษตร 51(ฉบับเพิ่มเติม 3): 323-327.
2565 จีระวัฒน์ นุธรรม ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2565. สัณฐานวิทยาและความสามารถในการผสมข้ามระหว่างลิลีตัดดอกและลิลีกระถาง. วารสารเกษตร 38(1): 1-13.
2565 ธีรวัฒน์ สีทอง มณีฉัตร นิกรพันธุ์ ณัฐา โพธาภรณ์ จานุลักษณ์ ขนบดี และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2565. การประเมินคู่ผสมของผักกาดเขียวปลีสำหรับการแปรรูป. วารสารแก่นเกษตร 50(1): 319-329.
2565 ธีรวัฒน์ สีทอง มณีฉัตร นิกรพันธุ์ ณัฐา โพธาภรณ์ จานุลักษณ์ ขนบดี และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2565.การคัดเลือกแม่พันธุ์ที่มีลักษณะการผสมตัวเองไม่ติดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ผักกาดเขียวปลีลูกผสม. วารสารแก่นเกษตร 38(1): 15-25.
2564 นิพนธ์ กิติดี วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพูโดยใช้สารโคลชิซินในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตร 37(1): 15-25.
2564 เอกรัตน์ วสุเพ็ญ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. วงจรชีวิตและความสามารถในการผสมพันธุ์ของกล้วยไม้เหลืองแม่ปิง. วารสารเกษตร 37(1): 27-37.
2564 พฤกษ์ ล้อมวนวงศ์ เซอิจิ ฟูกาอิ วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและคุณภาพของแสงต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรในหลอดทดลอง. วารสารเกษตร 37(2): 141-148.
2564 อรรถพร จันทร์ดี วีณัน บันฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. การเพาะเมล็ดกล้วยไม้เอื้องนางลมในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตร 37(2): 149-158.
2564 วิชรุจญ์ ทองคำ ณัฐา โพธาภรณ์ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ วีณัน บัณฑิตย์. การวิเคราะห์พันธุกรรมของกล้วยไม้รองเท้านารีแดงสิงขร. วารสารเกษตร 37(2): 159-168.
2564 กฤษฎา สุขวิวัฒน์ จุฑามาส คุ้มชัย, วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกและการประเมินพันธุกรรมของดาวเรืองอเมริกันสายพันธุ์พ่อแม่โดยเทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารเกษตร 37(3): 385-395.
2563 ชฎาพร ทรายคำ เกวลิน คุณาศักดากุล และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2563. ความสามารถในการผสมข้ามและการงอกของเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อของกล้วยไม้ดินบางชนิดในสกุล Habenaria และ Pecteilis. วารสารเกษตร 36(1): 47-58.
2563 สุภัสตา แซ่กอ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2563. ผลของความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิกต่อการออกดอกของไฮเดรนเยีย. วารสารเกษตร 36(2): 161-168. Measurement of Technical Efficiency of Wet Season Rice Production in Northern Thailand: An Application of DEA Malmquist Index. วารสารเกษตร 36(2): 161-168.
2561 นิพนธ์ กิติดี โสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2561. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ต่อการเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพูและนางอั้วสาคริก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(1): 221-224.
2561 นิพนธ์ กิติดี นุชรา กาบบัว พิมพ์ใจ สีหะนาม และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2561. ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของหัวพันธุ์กล้วยไม้ดินนางกราย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(1): 273-276.
2561 รัฐติยา ทาผา นฤภร เทพสวรรณ์ นิพนธ์ กิตดี ณัฐา โพธาภรณ์ และ พิมพ์ใจ สีหะนาม. 2561. ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของไฮเดรนเยียตัดดอก. วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(4): 103-106.
2560 ณัฐดนัย สุเมธาโชติพงศ์ กรวรรณ ศรีงาม วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2560. การวิเคราะห์องค์ประกอบของแอนโทไซยานินและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของดอกกล้วยไม้ช้าง. วารสารเกษตร 33(2): 311-322.
2559 พงษ์นที ปินตาแจ่ม ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2559. ความสามารถในการผสมข้ามชนิดและสกุลของว่านอึ่ง [Eulophia macrobulbon (Par. & Pchb. f.) Hook. f.] และว่านหัวครู [E. spectabilis (Dennst.) Suresh.]. วารสารเกษตร 32(3): 299-308.
2559 นิพนธ์ กิติดี ชลิตา บุญมาทอง และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2559. ผลของระยะเวลาและระดับความเข้มข้นของกรดจิบเบอเรลลิกต่อการกระตุ้นการงอกของกล้วยไม้ดินนางกราย. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(พิเศษ): 1-5.
2558 โสภณ บุญธรรม ธีรยุทธ ตู้จินดา ณัฐา โพธาภรณ์ และ ประสาทพร สมิตะมาน. 2558. การชักนำให้เกิดต้นแฮพลอยด์โดยการเพาะเลี้ยงรังไข่ของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ Rathu Heenati/KDML105//Chai Nat 1. วารสารเกษตร 31(2): 145-153.
2558 วิชรุจญ์ ทองคำ ณัฐา โพธาภรณ์ และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2558. ความสามารถในการผสมข้ามสกุลย่อยของกล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิด. วารสารเกษตร 31(1): 241-249.
2558 นิพนธ์ กิติดี โสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2556. ผลของอุณหภูมิอากาศและสภาพดินต่อวงจรชีวิตกล้วยไม้ดินนางกราย (Habenaria lindleyana Steud.). วารสารเกษตร 29(3): 221-229.
2557 มัลลิกา ดวงเขตต์ ณัฐา โพธาภรณ์ และ วีณัน บัณฑิตย์. 2557. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ Doritis Pulcherrima LindI. ต้นแคระ โดยเทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารเกษตร 3(2): 99-110.
2555 อัญชัญ ชมภูพวง อังสนา อัครพิศาล วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. การตรวจสอบลูกผสมถั่วลันเตาที่ต้านทานโรคราแป้งโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ. วารสารเกษตร 28(2): 155-164.
2555 กมล ทิพโชติ วีณัน บัณฑิต และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. การตรวจสอบความต้านทานโรคราแป้งในถั่วลันเตาโดยเครื่องหมายโมเลกุล. วารสารเกษตร 28(3): 255 - 262.
2555 ชิดชนก ก่อเจดีย์ วีณัน บัณฑิตย์ จามจุรี โสตถิกุล และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. ความสามารถในการผสมข้ามชนิดและสกุลของกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสบางชนิด. วารสารเกษตร 28(3): 263-272.
2554 จตุพร อนุชัย ณัฐา โพธาภรณ์ และ วีณัน บัณฑิตย์. 2554. การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่ต่างกันในกลีบเลี้ยงและกลีบดอกเอื้องดินใบหมากบางชนิดโดยเทคนิคดีดีอาร์ที-พีซีอาร์. วารสารเกษตร 27(3): 239-246.
   ระดับนานาชาติ
2566 Vasupen E., W. Bundithya and N. Potapohn. 2023. Effects of Coconut Water, Benzylaminopurine, and Naphthalene Acetic Acid on Seed Germination and Rhizome Food Reserve: In Vitro Culture of Eulophia flava (Lindl.) Hook.f.. Current Applied Science and Technology 23(3): 1-12.
2566 Kitidee, N., N. Potapohn and W. Bundithya. 2023. Amplified fragment length polymorphism for identification of Habenaria and Pecteilis. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 28(5): APST-28-05-02.
2566 Sukwiwat, K., J. Kumchai, W. Bundithya and N. Potapohn. 2023. Apetaloid and petaloid female performance on horticultural characteristics of F1 American marigold. (Tagetes erecta L.) hybrids. Sabrao Journal of Breeding and Genetics 55(5): 1754-1767.
2565 Tongkham, W., S. Pumikong, N. Potapohn and W. Bundithya. 2022. Paphiopedilum charlesworthii var. lannaense, a new slipper orchid from Northern Thailand identified by morphological and AFLP analyses. Phytotaxa 531(1): 1-17.
2565 Arjin C., S. Tateing, N. Potapohn, J. Arunorat, K. Pringproa, C. Lumsangkul, M. Seel-audom, W. Ruksiriwanich and K. Sringarm. 2022. Brazilin from Caesalpinia sappan inhibits viral infection against PRRSV via CD163ΔSRCR5 MARC-145 cells: an in silico and in vitro studies. Scientific Reports 12(1): 21595.
2564 Ruamrungsri, S., T. Sirisawad, K. Panjama, N. Potapohn and C. Inkham. 2021. Effects of short day cycles on flowering time and nutritional status of Vanda. Horticulture Journal 90(1): 108-113.
2562 Sriwichai, T., T. Junmahasathien, P. Sookwong, N. Potapohn and S.R. Sommano. 2019. Evaluation of the Optimum Harvesting Maturity of Makhwaen Fruit for the Perfumery Industry. Agriculture-Basel 9(4): 78.
2561 Panjama, K., T. Ohyama, N. Ohtake, T. Sato, N. Potapohn, K. Sueyoshi and S. Ruamrungsri. 2018. Identifying N sources that affect N uptake and assimilation in Vanda hybrid using 15N tracers. Horticulture Environment and Biotechnology 59(6): 805-813.
2558 Sinumporn, P., S. Fukai, T. Narumi and N. Potapohn. 2015. New usage of habenaria radiata as a cut flower. Acta Horticulturae 1078: 193-199.
2558 Sirisawad, T., N. Potapohn and S. Ruamrungsri. 2015. Effects of evaporative cooling greenhouse growing on flowering of Vanda. Acta Horticulturae 1078: 107-112.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : มหาวชิรมงกุฎ
- 2556 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- 2553 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- 2550 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2546 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย