รูปประจำตัว
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์
Associate Professor Dr. Nuttha Potapohn
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5394-4040
อีเมล : nuttha.p@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2540 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Horticulture), The University of Hawaii at Manoa, สหรัฐอเมริกา
- 2534 : ปริญญาโท M.Sc. (Seed Technology), Edinturgh University, สหรัฐอเมริกา
- 2532 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2528 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การเปรียบเทียบแบบแผนไอโซไซม์และเครื่องหมายอาร์พีดีเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในเอื้องสายสามสีและเอื้องสายแข็ง วันที่ 30/08/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะดอกของดาวเรือง วันที่ 30/08/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การผสมพันธุ์ข้ามชนิดในกล้วยไม้สกุลหวายบางหมู่ วันที่ 30/08/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง ผลของรังสีแกมมาต่อการกลายพันธุ์ของออนิโธกาลัม วันที่ 30/08/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การจำแนกกล้วยไม้ไทยสกุลหวายโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี วันที่ 30/08/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในงาเพื่อใช้เป็นไม้ประดับ วันที่ 30/08/2549
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา พืชสวน รายวิชา 359405 กล้วยไม้วิทยา 1 วันที่ 30/08/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง เซลล์พันธุศาสตร์และการถ่ายทอดสีดอกของฟิวเซีย วันที่ 30/08/2549
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา พืชสวน รายวิชา 359405 กล้วนไม้วิทยา วันที่ 14/11/2545
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา พืชสวน รายวิชา 359401 ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน วันที่ 14/11/2545
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง Protea production trial in northern highland of Thailand วันที่ 14/11/2545
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวลิวคาเดนครอน วันที่ 14/11/2545
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานวิจัยไม้ดอกตระกูลโพรเทีย วันที่ 14/11/2545
- ผลงานวิจัย : สาขา พืชสวน เรื่อง การปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ฟิวเซีย วันที่ 14/11/2545
งานบริหาร Management
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (17/10/2559 - 02/11/2559)
- คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2559 - 30/09/2563)
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (27/07/2556 - 26/07/2560)
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (27/07/2552 - 26/07/2556)
งานสอน Teaching
359210 : หลักการพืชสวน
359211 : หลักการพืชสวน
359405 : กล้วยไม้วิทยา
359412 : ไม้ดอกเพื่อการค้า
359499 : ปัญหาพิเศษ
359715 : กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2565 จีระวัฒน์ นุธรรม ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2565. สัณฐานวิทยาและความสามารถในการผสมข้ามระหว่างลิลีตัดดอกและลิลีกระถาง. วารสารเกษตร 38(1): 1-13.
2565 ธีรวัฒน์ สีทอง มณีฉัตร นิกรพันธุ์ ณัฐา โพธาภรณ์ จานุลักษณ์ ขนบดี และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2565. การประเมินคู่ผสมของผักกาดเขียวปลีสำหรับการแปรรูป. วารสารแก่นเกษตร 50(1): 319-329.
2565 ธีรวัฒน์ สีทอง มณีฉัตร นิกรพันธุ์ ณัฐา โพธาภรณ์ จานุลักษณ์ ขนบดี และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2565.การคัดเลือกแม่พันธุ์ที่มีลักษณะการผสมตัวเองไม่ติดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ผักกาดเขียวปลีลูกผสม. วารสารแก่นเกษตร 38(1): 15-25.
2564 นิพนธ์ กิติดี วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพูโดยใช้สารโคลชิซินในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตร 37(1): 15-25.
2564 เอกรัตน์ วสุเพ็ญ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. วงจรชีวิตและความสามารถในการผสมพันธุ์ของกล้วยไม้เหลืองแม่ปิง. วารสารเกษตร 37(1): 27-37.
2564 พฤกษ์ ล้อมวนวงศ์ เซอิจิ ฟูกาอิ วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและคุณภาพของแสงต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรในหลอดทดลอง. วารสารเกษตร 37(2): 141-148.
2564 อรรถพร จันทร์ดี วีณัน บันฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. การเพาะเมล็ดกล้วยไม้เอื้องนางลมในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตร 37(2): 149-158.
2564 วิชรุจญ์ ทองคำ ณัฐา โพธาภรณ์ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ วีณัน บัณฑิตย์. การวิเคราะห์พันธุกรรมของกล้วยไม้รองเท้านารีแดงสิงขร. วารสารเกษตร 37(2): 159-168.
2564 กฤษฎา สุขวิวัฒน์ จุฑามาส คุ้มชัย, วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกและการประเมินพันธุกรรมของดาวเรืองอเมริกันสายพันธุ์พ่อแม่โดยเทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารเกษตร 37(3): 385-395.
2563 ชฎาพร ทรายคำ เกวลิน คุณาศักดากุล และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2563. ความสามารถในการผสมข้ามและการงอกของเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อของกล้วยไม้ดินบางชนิดในสกุล Habenaria และ Pecteilis. วารสารเกษตร 36(1): 47-58.
2563 สุภัสตา แซ่กอ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2563. ผลของความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิกต่อการออกดอกของไฮเดรนเยีย. วารสารเกษตร 36(2): 161-168. Measurement of Technical Efficiency of Wet Season Rice Production in Northern Thailand: An Application of DEA Malmquist Index. วารสารเกษตร 36(2): 161-168.
2561 นิพนธ์ กิติดี โสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2561. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ต่อการเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพูและนางอั้วสาคริก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(1): 221-224.
2561 นิพนธ์ กิติดี นุชรา กาบบัว พิมพ์ใจ สีหะนาม และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2561. ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของหัวพันธุ์กล้วยไม้ดินนางกราย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(1): 273-276.
2561 รัฐติยา ทาผา นฤภร เทพสวรรณ์ นิพนธ์ กิตดี ณัฐา โพธาภรณ์ และ พิมพ์ใจ สีหะนาม. 2561. ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของไฮเดรนเยียตัดดอก. วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(4): 103-106.
2560 ณัฐดนัย สุเมธาโชติพงศ์ กรวรรณ ศรีงาม วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2560. การวิเคราะห์องค์ประกอบของแอนโทไซยานินและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของดอกกล้วยไม้ช้าง. วารสารเกษตร 33(2): 311-322.
2559 พงษ์นที ปินตาแจ่ม ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2559. ความสามารถในการผสมข้ามชนิดและสกุลของว่านอึ่ง [Eulophia macrobulbon (Par. & Pchb. f.) Hook. f.] และว่านหัวครู [E. spectabilis (Dennst.) Suresh.]. วารสารเกษตร 32(3): 299-308.
2559 นิพนธ์ กิติดี ชลิตา บุญมาทอง และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2559. ผลของระยะเวลาและระดับความเข้มข้นของกรดจิบเบอเรลลิกต่อการกระตุ้นการงอกของกล้วยไม้ดินนางกราย. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(พิเศษ): 1-5.
2558 โสภณ บุญธรรม ธีรยุทธ ตู้จินดา ณัฐา โพธาภรณ์ และ ประสาทพร สมิตะมาน. 2558. การชักนำให้เกิดต้นแฮพลอยด์โดยการเพาะเลี้ยงรังไข่ของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ Rathu Heenati/KDML105//Chai Nat 1. วารสารเกษตร 31(2): 145-153.
2558 วิชรุจญ์ ทองคำ ณัฐา โพธาภรณ์ และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2558. ความสามารถในการผสมข้ามสกุลย่อยของกล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิด. วารสารเกษตร 31(1): 241-249.
2558 นิพนธ์ กิติดี โสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2556. ผลของอุณหภูมิอากาศและสภาพดินต่อวงจรชีวิตกล้วยไม้ดินนางกราย (Habenaria lindleyana Steud.). วารสารเกษตร 29(3): 221-229.
2557 มัลลิกา ดวงเขตต์ ณัฐา โพธาภรณ์ และ วีณัน บัณฑิตย์. 2557. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ Doritis Pulcherrima LindI. ต้นแคระ โดยเทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารเกษตร 3(2): 99-110.
2555 อัญชัญ ชมภูพวง อังสนา อัครพิศาล วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. การตรวจสอบลูกผสมถั่วลันเตาที่ต้านทานโรคราแป้งโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ. วารสารเกษตร 28(2): 155-164.
2555 กมล ทิพโชติ วีณัน บัณฑิต และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. การตรวจสอบความต้านทานโรคราแป้งในถั่วลันเตาโดยเครื่องหมายโมเลกุล. วารสารเกษตร 28(3): 255 - 262.
2555 ชิดชนก ก่อเจดีย์ วีณัน บัณฑิตย์ จามจุรี โสตถิกุล และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. ความสามารถในการผสมข้ามชนิดและสกุลของกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสบางชนิด. วารสารเกษตร 28(3): 263-272.
2554 จตุพร อนุชัย ณัฐา โพธาภรณ์ และ วีณัน บัณฑิตย์. 2554. การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่ต่างกันในกลีบเลี้ยงและกลีบดอกเอื้องดินใบหมากบางชนิดโดยเทคนิคดีดีอาร์ที-พีซีอาร์. วารสารเกษตร 27(3): 239-246.
   ระดับนานาชาติ
2565 Tongkham, W., S. Pumikong, N. Potapohn and W. Bundithya. 2022. Paphiopedilum charlesworthii var. lannaense, a new slipper orchid from Northern Thailand identified by morphological and AFLP analyses. Phytotaxa 531(1): 1-17.
2565 Arjin C., S. Tateing, N. Potapohn, J. Arunorat, K. Pringproa, C. Lumsangkul, M. Seel-audom, W. Ruksiriwanich and K. Sringarm. 2022. Brazilin from Caesalpinia sappan inhibits viral infection against PRRSV via CD163ΔSRCR5 MARC-145 cells: an in silico and in vitro studies. Scientific Reports 12(1): 21595.
2564 Ruamrungsri, S., T. Sirisawad, K. Panjama, N. Potapohn and C. Inkham. 2021. Effects of short day cycles on flowering time and nutritional status of Vanda. Horticulture Journal 90(1): 108-113.
2561 Panjama, K., T. Ohyama, N. Ohtake, T. Sato, N. Potapohn, K. Sueyoshi and S. Ruamrungsri. 2018. Identifying N sources that affect N uptake and assimilation in Vanda hybrid using 15N tracers. Horticulture Environment and Biotechnology 59(6): 805-813.
2558 Sinumporn, P., S. Fukai, T. Narumi and N. Potapohn. 2015. New usage of habenaria radiata as a cut flower. Acta Horticulturae 1078: 193-199.
2558 Sirisawad, T., N. Potapohn and S. Ruamrungsri. 2015. Effects of evaporative cooling greenhouse growing on flowering of Vanda. Acta Horticulturae 1078: 107-112.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : มหาวชิรมงกุฎ
- 2556 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- 2553 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- 2550 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2546 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย