รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณัน บัณฑิตย์
Assistant Professor Dr. Weenun Bundithya
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : weenun.b@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2542 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Molecular Biology), Purdue University, สหรัฐอเมริกา
- 2538 : ปริญญาโท Master of Science (Plant Tissue Culture), University of Delaware,สหรัฐ, สหรัฐอเมริกา
- 2531 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา การตลาด วันที่ 09/07/2555
งานบริหาร Management
- ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล (01/09/2561 - 24/07/2565)
- รองผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล (01/08/2561 - 31/08/2561)
- รองผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล (10/11/2560 - 31/07/2561)
- รองผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล (10/05/2560 - 09/11/2560)
- รองผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล (10/11/2559 - 09/05/2560)
- รองผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล (19/11/2555 - 09/11/2559)
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2551 - 31/10/2551)
- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (15/09/2565 - 24/07/2569)
งานสอน Teaching
359401 : การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
359708 : การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2564 นิพนธ์ กิติดี วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพูโดยใช้สารโคลชิซินในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตร 37(1): 15-25.
2564 พฤกษ์ ล้อมวนวงศ์ เซอิจิ ฟูกาอิ วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและคุณภาพของแสงต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรในหลอดทดลอง. วารสารเกษตร 37(2): 141-148.
2564 อรรถพร จันทร์ดี วีณัน บันฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. การเพาะเมล็ดกล้วยไม้เอื้องนางลมในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตร 37(2): 149-158.
2564 วิชรุจญ์ ทองคำ ณัฐา โพธาภรณ์ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ วีณัน บัณฑิตย์. การวิเคราะห์พันธุกรรมของกล้วยไม้รองเท้านารีแดงสิงขร. วารสารเกษตร 37(2): 159-168.
2564 กฤษฎา สุขวิวัฒน์ จุฑามาส คุ้มชัย, วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกและการประเมินพันธุกรรมของดาวเรืองอเมริกันสายพันธุ์พ่อแม่โดยเทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารเกษตร 37(3): 385-395.
2563 สมสมัย ใยอุ่น จุฑามาส คุ้มชัย ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล และ วีณัน บัณฑิตย์. 2563. ผลของ Zeatin และ IAA ต่อการชักนำให้เกิดเอมบริโอของพริก โดยการเพาะเลี้ยงไมโครสปอร์แบบปล่อยลอย. วารสารเกษตร 36(3): 291-299.
2560 ณัฐดนัย สุเมธาโชติพงศ์ กรวรรณ ศรีงาม วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2560. การวิเคราะห์องค์ประกอบของแอนโทไซยานินและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของดอกกล้วยไม้ช้าง. วารสารเกษตร 33(2): 311-322.
2557 มัลลิกา ดวงเขตต์ ณัฐา โพธาภรณ์ และ วีณัน บัณฑิตย์. 2557. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ Doritis Pulcherrima LindI. ต้นแคระ โดยเทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารเกษตร 3(2): 99-110.
2555 อัญชัญ ชมภูพวง อังสนา อัครพิศาล วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. การตรวจสอบลูกผสมถั่วลันเตาที่ต้านทานโรคราแป้งโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ. วารสารเกษตร 28(2): 155-164.
2555 กมล ทิพโชติ วีณัน บัณฑิต และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. การตรวจสอบความต้านทานโรคราแป้งในถั่วลันเตาโดยเครื่องหมายโมเลกุล. วารสารเกษตร 28(3): 255 - 262.
2555 ชิดชนก ก่อเจดีย์ วีณัน บัณฑิตย์ จามจุรี โสตถิกุล และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. ความสามารถในการผสมข้ามชนิดและสกุลของกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสบางชนิด. วารสารเกษตร 28(3): 263-272.
2554 ทิพย์วรรณ ใจภา โสระยา ร่วมรังษี และ วีณัน บัณฑิตย์. 2554. การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่ต่างกันในใบประดับของบัวชั้นโดยเทคนิคดีดีอาร์ที-พีซีอาร์. วารสารเกษตร 27(3): 229-238.
2554 จตุพร อนุชัย ณัฐา โพธาภรณ์ และ วีณัน บัณฑิตย์. 2554. การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่ต่างกันในกลีบเลี้ยงและกลีบดอกเอื้องดินใบหมากบางชนิดโดยเทคนิคดีดีอาร์ที-พีซีอาร์. วารสารเกษตร 27(3): 239-246.
   ระดับนานาชาติ
2566 Thammasophon, T., T. Pusadee, W. Bundithya and D. Naphrom. 2023. Effects of Vernalization on Off–Season Flowering and Gene Expression in Sub-Tropical Strawberry cv. Pharachatan 80. Horticulturae 9(1): 87.
2565 Tongkham, W., S. Pumikong, N. Potapohn and W. Bundithya. 2022. Paphiopedilum charlesworthii var. lannaense, a new slipper orchid from Northern Thailand identified by morphological and AFLP analyses. Phytotaxa 531(1): 1-17.
2565 Wittayapraparat, A., S. Ruamrungsri, W. Bundithya and C. Tiyayon. 2022. Morphology and reproductive biology of Daiswa polyphylla (Smith) Raf. International Journal of Agricultural Technology 18(6): 2703-2718.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- 2558 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2550 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2546 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2543 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2538 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก