รูปประจำตัว
รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล
Associate Professor Dr. Yaovarate Chaovanapoonphol
ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944066
อีเมล : yaovarate.chao@cmu.ac.th
Scopus   Scopus2

Google Scholar   Google Scholar2
การศึกษา Education
- 2549 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Economic), University of New England, ออสเตรเลีย
- 2536 : ปริญญาโท ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2533 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร วันที่ 24/10/2561
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร เรื่อง The Impact of Agricultural loans an the technical efficiency of Rice Farmers in the upper North of Thailand วันที่ 21/09/2549
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร เรื่อง The demand for loans for Major Rice in the upper North of Thailand วันที่ 21/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร เรื่อง แนวทางยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้าน กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และลำปาง วันที่ 21/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร เรื่อง ผลกระทบของการดำเนินงานศูนย์พัฒนาต่อสมาชิกภาพของเกษตรกรโครงการหลวง วันที่ 21/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร เรื่อง ธุรกิจการผลิตของกลุ่มสตรีสหกรณ์ภาคเหนือตอนบน วันที่ 21/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร เรื่อง การตลาดท้องถิ่นข้าวหอมมะลิ: เชียงใหม่ พิษณุโลก และทุ่งกุลาร้องไห้ วันที่ 21/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : จังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูน (5 เล่ม) วันที่ 21/09/2549
- ผลงานวิจัย : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร เรื่อง การศึกษาสถานการณ์การผลิตแหนม : าคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21/09/2549
- หนังสือ / ตำรา / งานแต่ง / งานแปล : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแปรรูปพื้นบ้าน วันที่ 21/09/2549
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร รายวิชา AEC 351426 ราคาผลิตผลเกษตร วันที่ 21/09/2549
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร เรื่อง Rice marketing system in Thailand วันที่ 21/09/2549
งานบริหาร Management
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (01/06/2562 - 30/08/2564)
งานสอน Teaching
351201 : หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
351426 : ราคาผลิตผลเกษตร
351441 : วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
351442 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
366895 : สัมมนาระบบเกษตร 5(Seminar in Agricultural Systems V)
368741 : การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2565 อธิพันธ์ สร้อยญาณะ เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2565. การยอมรับเทคโนโลยีการใช้อากาศยานไร้คนขับในการพ่นสารเคมีของเกษตรกรผู้ทำนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 50(1): 358-391.
2565 สโรชา อนุกูล เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2565. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย. วารสารเกษตร. 38(3): 345-356.
2564 สุวัชรีภรณ์ จิตใจ เยาวเรศ เชาวนพูนผล ณฐิตากานต์ พยัคฆาภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2564. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนหมู่บ้านสันทางหลวง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(1): 650-656.
2564 อัญธิกา มะหาวัน เยาวเรศ เชาวนพูนผล อนุพงศ์ วงศ์ไชย ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2564. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนในจังหวัดเชียงใหม่ วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(1): 657-664.
2563 พรนภัส ดวงกระโทก เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2563. พฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรที่ตลาดสดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตร 48(1): 743-748.
2562 เยาวเรศ เชาวนพูนผล และธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์. 2562. พลวัตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในจังหวัดน่าน. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 7(1): 24-34.
2562 เอกพล อินทะขิน กรรณิกา แซ่ลิ่ว และ เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2562. การตลาดและพฤติกรรมการซื้อส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งของผู้บริโภคและผู้ค้าส่งในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 883-888.
2562 เยาวเรศ เชาวนพูนผล จุฑามาส คุ้มชัย สุกิจ กันจินะ และ ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์. 2562. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักไมโครกรีนของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 47(5): 1089-1098.
2561 เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ วีระศักดิ์ สมยานะ. 2561. การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระบบพันธสัญญาระหว่าง สปป.ลาว กับประเทศไทย: ผลตอบแทนและประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ. แก่นเกษตร 46(6): 1083-1094.
2561 ฌาณินท์ ภัทรกมลเสน และ เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2651. ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตกระเทียมในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 46(2): 59-366.
   ระดับนานาชาติ
2566 Chaovanapoonphol, Y., J. Singvejsakul and A. Wiboonpongse. 2023. Analysis of Exogenous Factors to Thailand Coffee Price Volatility: Using Multiple Exogenous Bayesian GARCH-X Model. Agriculture 13(10): 10.3390/agriculture13101973.
2565 Chaovanapoonphol, Y., J. Singvejsakul and S. Sriboonchitta. 2022. Technical Efficiency of Rice Production in the Upper North of Thailand: Clustering Copula-Based Stochastic Frontier Analysis. Agriculture 12(10): 1585, doi: 10.3390/agriculture12101585.
2564 Singvejsakul, J., Y. Chaovanapoonphol and B. Limnirankul. 2021. Modeling the Price Volatility of Cassava Chips in Thailand: Evidence from Bayesian GARCH-X Estimates. Economies 9(3): 132.
2563 Chaovanapoonphol, Y. and W. Somyana. 2020. Production efficiency of maize farmers under contract farming in Laos PDR. Kasetsart Journal of Social Sciences 41(1): 104-1093
2558 Uy, T.C., B. Limnirankul and Y. Chaovanapoonphol. 2015. Factors Impact on Farmers’ Adaptation to Drought in Maize Production in Highland Area of Central Vietnam. Agriculture and Agricultural Science Procedia 5: 75-82.
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- 2563 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2552 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2548 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2545 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2542 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย