รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
Assistant Professor Dr. Budsara Limnirunkul
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944621 ต่อ 208
อีเมล : budsara.l@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2550 : ปริญญาเอก Doctor in Socail Sciences (Technolofy and Agrarian Development), Wageningen University, เนเธอแลนด์
- 2540 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2536 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), ว.ครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ไทย
งานบริหาร Management
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (31/08/2560 - 30/08/2564)
งานสอน Teaching
352301 : การเป็นผู้นำและการพัฒนาการเป็นผู้นำของเยาวชนในกลุ่มเกษตร
352313 : การส่งเสริมเกษตรบนที่สูง
352711 : การส่งเสริมเกษตรเปรียบเทียบ
352743 : ระบบเกษตรและการพัฒนาสำหรับนักส่งเสริม
366705 : การพัฒนาโครงการวิจัยและการสื่อสารผลงานวิจัย (Research Formulation and Communication)
366731 : ระบบเกษตรยั่งยืน(Sustainable Agricultural Systems)
366779 : หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร(Selected Topics in Agricultural Systems)
366799 : วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท (MASTER OF SCIENCE THESIS)
366893 : สัมมนาระบบเกษตร 3 (Agricultural Systems Seminar III)
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2566 ปวริศา นาคเพ็ง บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ จุฑาทิพย์ เฉลิมพล. 2566. เงื่อนไขความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชนในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 5(1): 91-105.
2566 ภัทราวดี กันตี บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล นัทธมน ธีระกุล และ ประทานทิพย์ กระมล. 2566. การเปลี่ยนแปลงทุนดำรงชีพจากการเข้าร่วมธุรกิจเกษตรชุมชน ในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 6(3): 1-11.
2565 ทิพวัลย์ ธรรมขันแก้ว บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ รุจ ศิริสัญลักษณ์. 2565. ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเทคโนโลยีการปลูกลำไยแปลงใหญ่ไปปฏิบัติของเกษตรกรในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน. วารสารแก่นเกษตร 50(1): 154-163.
2565 นฤมล คำดี บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ พรสิริ สืบพงษ์สังข์. 2565. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีคุณภาพ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 38(2): 201-208.
2564 อรณิชา ฮวบหิน รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันด์กุล และ พรสิริ สืบพงษ์สังข์. 2564. การพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดสิงห์บุรี. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 3(3): 43-56.
2563 เมธาวรรณ ชูเวช สุรพล เศรษฐบุตร บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ ประทานทิพย์ กระมล. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของสมาชิกในการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอยจำปี ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. วารสารเกษตร 36(1): 155-160.
2563 สุพรรณิการ์ ศุภทรัพย์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ สุกิจ กันจินะ. 2563. การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยต่อผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 37(1): 94-105.
2562 ปวีณรัตน์ สิงสิน รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ แสงทิวา สุริยงค์. 2562. การปรับตัวของผู้ปลูกข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 35(1): 125-136.
2562 พงศ์ศาสตร์ นาพรม รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2562. ความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 35(1): 159-168.
2562 ณรงค์ฤทธิ์ อยู่เย็น บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล สุรพล เศรษฐบุตร และ ประทานทิพย์ กระมล. 2562. ผลของการเลี้ยงโคและกระบือต่อวิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านผาด่าน ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 217-224.
2562 รัชฎาภรณ์ คำหลวง บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ประทานทิพย์ กระมล. 2562. ผลลัพธ์ของทุน 5 ด้านต่อการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 459-466.
2562 อนุสรา จันทะสุวรรณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ประทานทิพย์ กระมล. 2562. การเปลี่ยนแปลงทุนในระบบการปลูกพืช อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 233-240.
2561 สัญจนา สิงห์ใจ และ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2561. ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่. ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 34(3): 487-496.
2561 Kwang-Ngoen, P., B. Limnirankul and R. Sirisunyaluck. 2018. Comparison of factors affecting on kdml 105 rice production according to gap standard of individual and group farmers in Mahasarakham Province. International Journal of Agricultural Technology 14(1): 1-13.
2560 พรรณทิวา กว้างเงิน และ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2560. ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมจังหวัดมหาสารคาม. แก่นเกษตร 45(พิเศษ)(1): 580-587.
2560 นราศิณี แก้วใหลมา สุรพล เศรษฐบุตร บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ ประทานทิพย์ กระมล. 2560. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 33(2): 387-395.
2558 Khanson, L., S. Sreshthaputra, B. Limnirunkul and D. NaLampang. 2015. Guidelines for Capacity Building in Weavers’ Community Enterprises in Udon Thani Province. Journal of Agricultural Technology 11: 1047-1057.
   ระดับนานาชาติ
2565 Chuensin, P., B. Limnirankul, and P. Kramol. 2022. Alternative farming on the highland and livelihood assets of small scale farmers in Na Noi District, Nan Province, Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) 44(1): 72-78.
2565 Thongmeethip, K., N. Phayakka, S. Sreshthaputra and B. Limnirankul. 2022. Sustainable Livelihood: Guidelines for Human Capital Access of Goat Farmers in the Upper Northern Region of Thailand: A case study. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences 10(5): 987-994.
2564 Singvejsakul, J., Y. Chaovanapoonphol and B. Limnirankul. 2021. Modeling the Price Volatility of Cassava Chips in Thailand: Evidence from Bayesian GARCH-X Estimates. Economies 9(3): 132.
2564 Panpakdee, C., B. Limnirankul and P. Kramol. 2021. Assessing the Social-ecological Resilience of Organic Farmers in Chiang Mai Province, Thailand. Forest and Society 5(2): 631-649.
2563 Supasub, S., R. Sirisunyaluck, J. Chalermphol, B. Limnirankul and S. Kanjina. 2020. Factors affecting the adaptation of farmers affected by the urban expansion of Chiang Mai city. International Journal of Agricultural Technology 16(4): 1037-1046.
2562 Luangduangsitthideth, O., B. Limnirankul and P. Kramol. 2019. Farmers’ knowledge and perceptions of sustainable soil conservation practices in Paklay district, Sayabouly province, Lao PDR. Kasetsart Journal of Social Sciences 40(3): 650-656.
2561 Panpakdee, C. and B. Limnirankul. 2018. Indicators for assessing social-ecological resilience: A case study of organic rice production in northern Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences 39(3): 414-421.
2558 Limnirankul, B., P. Promburom and K. Thongngam. 2015. Community Participation in Developing and Assessing Household Food Security in the Highlands of Northern Thailand. Agriculture and Agricultural Science Procedia 5: 52-59.
2558 Limnirankula, B., T. Onprapaib and P. Gypmantasiric. 2015. Building Local Capacities in Natural Resources Management for Food Security in the Highlands of Northern Thailand. Agriculture and Agricultural Science Procedia 5: 30-37.
2558 Uy, T.C., B. Limnirankul and Y. Chaovanapoonphol. 2015. Factors Impact on Farmers’ Adaptation to Drought in Maize Production in Highland Area of Central Vietnam. Agriculture and Agricultural Science Procedia 5: 75-82.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
2566 ศรัณย์ โสมขันเงิน บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ รุจ ศิริสัญลักษณ์. 2566. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สตรอเบอรีของเกษตรกรในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 151-158. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 9, กรุงเทพฯ
2566 ณัฐจิรา หนูแดง บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ รุจ ศิริสัญลักษณ์. 2566. ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกร ชนเผ่าม้งบ้านศรีคีรีรักษ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก. หน้า 676-682. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4, เชียงใหม่.
2565 ปิยนุช ทรวงคำ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ประทานทิพย์ ปิยนุช ทรวงคำ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ ประทานทิพย์ กระมล. 2565. ผลลัพธ์ของทุน 5 ด้านจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปสู่การทำเกษตรแบบผสมผสาน ในตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย. หน้า 191-200. ใน: การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23, ขอนแก่น
2564 ณัชชา ยี่ใจ รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ ประทานทิพย์ กระมล. 2564. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกร โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 777-786. ใน: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59.
2562 จิรเดช ศรีวิลัย บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ ประทานทิพย์ กระมล. 2562. ผลลัพธ์ด้านทุนการดำรงชีพต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่กองชิง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 1997-2003. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, นครปฐม.
2561 รัตติกาล พันธรักษ์เดชา อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ และ บุศรา ลิ้มนิรันตร์กุล. 2561. กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 456-472. ใน: การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, ลำปาง.
2561 ณฐมน บัวใหญ่ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2561. เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อการปลูกผักโรงเรือนในบ้านห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทาองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. หน้า 821-837. ใน: การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, ลำปาง.
2561 กิตติพันธ์ ติคำ อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ และ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2561. การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. หน้า 66-76. ใน:. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 : การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ สาขากลุ่มการศึกษา, กรุงทพมหานคร.
2561 ธิเบศ อุดหล้า สุรพล เศรษฐบุตร บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2561. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรในการผลิตส้มอย่างยั่งยืนในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 706-714. ใน: การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน, ชัยภูมิ.
   ระดับนานาชาติ
2566 Kantee, P., B. Limnirunkul, N. Teerakul and P. Kramol. 2023. Can Community Agricultural Business Group Improve Farmers’ Livelihoods Assets? The cases of Fa r mers in Na Noi District, Nan Province. pp. 8-11 In: The 4th International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, Bangkok.
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2566 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2560 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2556 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2552 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2546 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย