รูปประจำตัว
ศาสตราจารย์ ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
Professor Dr. Chanakan Prom-u-thai
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
ศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944911
อีเมล : chanakan.p@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2547 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2542 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
งานบริหาร Management
- ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา (27/06/2563 - 26/06/2567)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา (01/10/2562 - 26/06/2563)
งานสอน Teaching
353311 : สรีรวิทยาประยุกต์ของพืช
353499 : ปัญหาพิเศษ
353701 : การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร
353711 : สรีรวิทยาการผลิตพืช
353791 : สัมมนาพืชไร่ 1, ปริญญาโท
353792 : สัมมนาพืชไร่ 2 , ปริญญาโท
353891 : สัมมนาพืชไร่ 1
353892 : สัมมนาพืชไร่ 2
354311 : สถิติเกษตรวิจัย
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2565 จินตนา สงค์ศรีอินทร์ สุชาดา จำรัส สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2565. อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยโบรอนต่อผลผลิตของข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ที่ปลูกใน 2 พื้นที่. วารสารแก่นเกษตร 50(1): 229-239.
2565 ศิลป์ศุภา พูลละม้าย ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2565. การคัดเลือกข้าวก่ำเพื่อธาตุเหล็กในเมล็ดและผลผลิตสูงในลูกผสมชั่วที่ 4 ถึงชั่วที่ 5 ระหว่างข้าวพันธุ์ก่ำหอม มช. และข้าวปทุมธานี 1. วารสารเกษตร 38(1): 51-61.
2565 ธนัชพร วิรัตนชัยวรรณ ต่อนภา ผุสดี ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จำจด. 2565. การใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกร่วมกับการทดสอบกลิ่นเพื่อปรับปรุงลักษณะความหอมในข้าวก่ำเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง. แก่นเกษตร 50(3): 782-793.
2565 นันท์นพิน ปันธิ ศันสนีย์ จำจด ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ และ ต่อนภา ผุสดี. 2565. ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณสารโพรลีน ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต คุณภาพเมล็ด และการแสดงออกของยีนในข้าวหอมพันธุ์พื้นเมืองไทย. วารสารเกษตร 38(2): 265-277.
2565 พัทธพล ต้นกิ่ง ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2565. การประเมินประชากรลูกผสมระหว่างข้าวก่ำพันธุ์แสง 5 ที่มีสารฟีนอลสูงในเมล็ด กับข้าวพันธุ์สมัยใหม่ปทุมธานี 1. วารสารเกษตร 38(2): 293-303.
2565 ชุติมา วิริยา เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2565. ผลของการจัดการน้ำและปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณโพรลีนในใบ ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของข้าวหอมพื้นเมืองไทย. วารสารเกษตร. 38(3): 405-417.
2564 เอกพันธ์ แซ่ย่าง สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ และ ชนากานต์ พรมอุทัย. 2564. สมบัติของดินในระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 49(1): 1-11.
2564 จินตนา สงค์ศรีอินทร์ สุชาดา จำรัส สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ จีราภรณ์ วีระดิษฐกิจ สิทธิเศวต ลอดแก้ว และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2564. ผลของการจัดการน้ำและการพ่นสังกะสีทางใบต่อผลผลิตและการสะสมธาตุอาหารในเมล็ดข้าวเหนียว 5 พันธุ์. วารสารเกษตร 37(1): 51-63.
2564 ชยานนท์ วงศ์พุฒิ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ต่อนภา ผุสดี ศันสนีย์. 2564. การประเมินสายพันธุ์ก้าวหน้าข้าวก่ำไม่ไวต่อช่วงแสงรุ่นที่ 7 และ 8 ระหว่างข้าวพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดและพันธุ์ปทุมธานี 1. วารสารแก่นเกษตร 49(3): 586-594.
2564 พัชรินทร์ ตุ้ยวงค์ และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2564. การเพิ่มผลผลิตและการสะสมธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวโดยการจัดการปุ๋ยสังกะสี ในพันธุ์ข้าวนาสวนและข้าวไร่. วารสารแก่นเกษตร 49(4): 799-809.
2564 กัญญ์กุลณัช คำปวง สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2564. ผลของการจัดการปุ๋ยสังกะสีต่อการเจริญเติบโตในต้นกล้าข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และก่ำดอยสะเก็ดที่เพาะในวัสดุปลูกขี้เถ้าแกลบ. วารสารแก่นเกษตร 49(4): 810-817.
2564 สุจิรา สุนทรชัย คคนางค์ รัตนานิคม ชนากานต์ พรมอุทัย และ อยุธย์ คงปั้น. 2564. อิทธิพลของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดข้าวที่ปลูกในเนื้อดินแตกต่างกัน. วารสารแก่นเกษตร 49(5): 1259-1267.
2564 กฤษฎิ์ พุทธาศรี ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี cและ ศันสนีย์ จำจด. 2564. การประเมินผลผลิตและแอนโทไซยานินในเมล็ดสายพันธุ์ก้าวหน้าข้าวก่ำเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงลูกผสมระหว่างพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดและปทุมธานี 1. วารสารแก่นเกษตร 49(6): 1450-1464.
2563 เทวา ขอดเรือนแก้ว ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2563. การประเมินประชากรลูกผสมระหว่างข้าวไร่พันธุ์ก่ำหอม มช. กับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง. วารสารแก่นเกษตร 48(3): 535-546.
2563 อภิรัตน์ โตลำดับ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2563. การคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวเหนียวดำที่มีปริมาณสารแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงจากประชากรข้าวพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร 48(5): 639-650.
2562 อภิรัฐ บัณฑิต และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2562. ผลทางอัลลีโลพาทีของบาหยา (Asystasia gangetica) ต่อการเติบโตของผักกาดหอม. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 479-486.
2562 ภัทรสุดา จบแล้ว รุจ ศิริสัญลักษณ์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2562. ทัศนคติของเกษตรกรต่อโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดแพร่. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 447-452.
2562 กนกวรรณ ละออออง สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ สุชาดา จำรัส จีราภรณ์ วีระดิษฐกิจ ชนากานต์ และ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2562. ผลของฤดูกาลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดดาวอินคา. วารสารเกษตร 35(2): 205-213.
2562 รรินธร รินสินจ้อย สิทธิชัย ลอดแก้ว ชนากานต์ และ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2562. การสะสมธาตุสังกะสีในข้าวไร่และข้าวนาสวนภายใต้การปลูกแบบไม่ขังน้ำและน้ำขัง. วารสารเกษตร 35(3): 425-434.
2562 สุขสันต์ ฟองฝน ต่อนภา ผุสดี ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จำจด. 2562. การจำแนกลักษณะทางสัณฐาน พืชไร่ และคุณภาพพิเศษของข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมืองที่สูงจากภาคเหนือของประเทศไทย.
2561 นันทิยา พนมจันทร์ และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2561. ความแปรปรวนของปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวพันธุ์สังข์หยด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(2): 197-200.
2561 นันทิยา พนมจันทร์ ณัฐสุดา มีหกวงษ์ และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2561. ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในลักษณะสัณฐานวิทยาของข้าวพันธุ์สังข์หยด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(พิเศษ)(2): 197-200.
2560 ธรรมนูญ หัทยานันท์ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จำจด. 2560. การคัดเลือกสายพันธุ์ก้าวหน้าพันธุ์ข้าวเจ้าก่ำไม่ไวต่อช่วงแสงและมีปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดสูง. วารสารเกษตร 33(1): 81-90.
2560 ฐิตินันท์ ศรีทอง ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม B. Dell และ ศันสนีย์ จำจด. 2017. ผลของการประหยัดน้ำต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพเมล็ดข้าว. แก่นเกษตร 45(3): 451-460.
2560 พิทวัส สมบูรณ์ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2560. การกระจายตัวทางพันธุกรรมของปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ระหว่างข้าวเหนียวดำจากที่สูงและข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกที่ลุ่มและที่สูง. วารสารเกษตร 33(2): 323-332.
2559 นันทิยา พนมจันทร์ ศันสนีย์ จำจด เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม Bernard Dell และ ชนากานต์ พรมอุทัย. 2559. ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดข้าวพันธุ์สังข์หยดจากภาคใต้ของประเทศไทย. แก่นเกษตร 44(1): 83-94.
2559 สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2559. ความแปรปรวนของปริมาณแอนโทไซยานินและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมืองของไทย. วารสารเกษตร 32(2): 191-199.
2559 กมลชนก นันต๊ะจันทร์ เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ นันทิยา พนมจันทร์ และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2559. ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและความเข้มข้นธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมือง. แก่นเกษตร 44(3): 391-398.
2559 กัญญ์กุลณัช คำปวง พลยุทธ ศุขสมิติ สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ ยุทธ์ดนัย ยอดทองดี และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2559. การตอบสนองของผลผลิตในข้าว 3 พันธุ์ที่ปลูกในดินที่มีปริมาณแคดเมียมแตกต่างกัน. แก่นเกษตร 44(3): 409-419.
2559 นันทนา ใชยวงค์ และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2559. การประเมินความเข้มข้นของซิลิคอนในลำต้นและใบของเชื้อพันธุกรรมข้าวพันธุ์ไทย 29 พันธุ์. แก่นเกษตร 44(4): 639-646.
2558 ช่อเพชร แสนไชย ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ศันสนีย์ จำจด Bernard Dell และ เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2558. การปันส่วนธาตุเหล็กและสังกะสีในระยะเติมเมล็ดของต้นข้าว. แก่นเกษตร 43(1): 67-78.
2558 พัชรินทร์ ตุ้ยวงค์ เพ็ญนภา จักร์สมศักดิ์ เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2558. ผลของการพ่นสังกะสีที่ใบต่อผลผลิตและการสะสมธาตุสังกะสีในข้าวกล้องของข้าวพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ปรับปรุง. แก่นเกษตร 43(4): 605-612.
2558 วราภรณ์ กันทะวงค์, ศันสนีย์ จำจด นริศ ยิ้มแย้ม และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2558. ความแปรปรวนของคุณภาพการหุงต้มในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน. แก่นเกษตร 43(4): 687-698.
   ระดับนานาชาติ
2567 Kongpun, A., T. Pusadee, P. Jaksomsak, K. Chinachanta, P. Tuiwong, P. Chan-In, S. Konsaeng, W. Pathom-Aree, S. Utasee, B. Wangkaew and C. Prom-U-Thai. 2024. Abiotic and Biotic Factors Controlling Grain Aroma along Value Chain of Fragrant Rice: A Review. Rice Science 31(2): 142-158.
2566 Wisetkomolmat, J., C. Arjin, S. Hongsibsong, W. Ruksiriwanich, C. Niwat, P. Tiyayon, S. Jamjod, S. Yamuangmorn, C. Prom-U-Thai and K. Sringarm. 2023. Antioxidant Activities and Characterization of Polyphenols from Selected Northern Thai Rice Husks: Relation with Seed Attributes. Rice Science 30(2): 148-159.
2566 Khantham, C., W. Ruksiriwanich, K. Sringarm, C. Prom-u-thai, S. Jamjod, C. Arjin, A. Muangsanguan, P. Rachtanapun, K. Jantanasakulwong, Y. Phimolsiripol, F. J. Barba, S. Sommano, R. Chutoprapat and K. Boonpisuttinant. 2023. Effects of Bioactive Composition in Oryza sativa L. cv. KDML105 Bran Extract on Gene Expression Related to Hair Cycle in Human Hair Follicle Dermal Papilla Cells. Agronomy 13(2): 295.
2566 Ruksiriwanich, W., P. Linsaenkart, C. Khantham, A. Muangsanguan, K. Sringarm, P. Jantrawut, C. Prom-u-thai, S. Jamjod, S. Yamuangmorn, C. Arjin, P. Rachtanapun, K. Jantanasakulwong, Y. Phimolsiripol, F. J. Barba, S. Sommano, R. Chutoprapat and K. Boonpisuttinant. 2023. Regulatory Effects of Thai Rice By-Product Extracts from Oryza sativa L. cv. Bue Bang 3 CMU and Bue Bang 4 CMU on Melanin Production, Nitric Oxide S. Plants 12(3): 653.
2566 Linsaenkart, P., W. Ruksiriwanich, P. Jantrawut, C. Chittasupho, P. Rachtanapun, K. Jantanasakulwong, S. Sommano, C. Prom-u-thai, S. Jamjod, C. Arjin, K. Sringarm and F. J. Barba. 2023. Natural Melanogenesis Inhibitor, Antioxidant, and Collagen Biosynthesis Stimulator of Phytochemicals in Rice Bran and Husk Extracts from Purple Glutinous Rice (Oryza sativa L. cv. Pieisu 1 CMU) for Cosmetic Application. Plants 12(4): 970.
2566 Songsriin J., S. Yamuangmorn, S. Lordkaew, S. Jumrus, J. Veeradittakit, S. Jamjod and C. Prom-u-thai. 2023. Efficacy of Soil and Foliar Boron Fertilizer on Boron Uptake and Productivity in Rice. Agronomy 13(3): 692.
2566 Inpradit W., S. Jamjod, C. Prom-u-thai and T. Pusadee. 2023. Genotypic Variation in Thai Fragrant Rice in Response to Manganese Application and Its Effects on 2-Acetyl-1-Pyrroline Content, Productivity and Gene Expression. Agronomy 13(3): 788.
2566 Danpreedanan, N., S. Yamuangmorn, S. Jamjod, C. Prom-u-thai and T. Pusadee. 2023. Genotypic Variation of Purple Rice in Response to Shading in Yield, Anthocyanin Content, and Gene Expression. Plants 12(13): 2582.
2566 Chinachanta, K., A. Shutsrirung, C. Santasup, W. Pathom-Aree, D. Trung Luu, L. Herrmann, D. Lesueur and C. Prom-u-thai. 2023. Rhizoactinobacteria Enhance Growth and Antioxidant Activity in Thai Jasmine Rice (Oryza sativa) KDML105 Seedlings under Salt Stress. Plants 12(9): 3441.
2566 Semmarath, W., K. Srisawad, P. Arjsri, S. Umsumarng, S. Yodkeeree, S. Jamjod, C. Prom-u-thai and P. Dejkriengkraiku. 2023. Protective Effects of Proanthocyanidin-Rich Fraction from Red Rice Germ and Bran on Lung Cell Inflammation via Inhibition of NF-κB/NLRP3 Inflammasome Pathway. Nutrients 15(17): 3793.
2566 Khampuang, K., N. Chaiwong, A. Yazici, B. Demirer, I. Cakmak and C. Prom-U-Thai. 2023. Effect of Sulfur Fertilization on Productivity and Grain Zinc Yield of Rice Grown under Low and Adequate Soil Zinc Applications. Rice Science 30(6): 632-640.
2565 Tuiwong, P., S. Lordkaew, J. Veeradittakit, S. Jamjod and C. Prom-u-thai. 2022. Seed priming and foliar application with nitrogen and Zinc improve seedling growth, yield, and Zinc accumulation in Rice. Agriculture (Switzerland) 12(2): 144.
2565 Yamuangmorn, S., K. Laororng, C. Saenchai, S. Lordkaew, B. Dell and C. Prom-u-Thai. 2022. Boron requirement for vegetative growth of Sacha inchi (Plukentia volubilis L.). Journal of Plant Nutrition 45(6): 845-853.
2565 Khantham, C., P. Linsaenkart, T. Chaitep, P. Jantrawut, C. Chittasupho, P. Rachtanapun, K. Jantanasakulwong, Y. Phimolsiripol, S.R. Sommano, C. Prom-u-thai, Sa. Jamjod, C. Arjin, K. Sringarm, H. Berrada, F.J. Barba, F.D. Carmona, W. Nimlamool and W. Ruksiriwanich. 2022. Antioxidation, anti-inflammation, and regulation of SRD5A gene expression of Oryza sativa cv. Bue Bang 3 CMU husk and bran extracts as Androgenetic alopecia molecular treatment substances. Plants 11(3): 330.
2565 Wisetkomolmat, J., C. Arjin, A. Satsook, M. Seel-audom, W. Ruksiriwanich, C. Prom-u-Thai and K. Sringarm. 2022. Comparative analysis of nutritional components and phytochemical attributes of selected Thai Rice Bran. Frontiers in Nutrition 924: 833730.
2565 Chaiwong, N., T. Pusadee, S. Jamjod and C. Prom-U-Thai. 2022. Silicon application promotes productivity, Silicon accumulation and upregulates silicon transporter gene expression in rice. Plants 11(7): 989.
2565 Yamuangmorn, S., S. Jumrus, S. Jamjod and C. Prom-u-thai. 2022. Promoting seedling vigour and grain zinc accumulation in rice by priming seeds and foliar application with zinc and potassium fertiliser. Crop and Pasture Science 73(5): 437-448.
2565 Yamuangmorn, S., S. Jumrus, S. Jamjod, K. Sringarm, C. Arjin and C. Prom-u-thai. 2022. Responses of purple rice variety to light intensities and soil zinc application on plant growth, yield and bioactive compounds synthesis. Journal of Cereal Science 106: 103495.
2565 Lay-Pruitt, K.S., W. Wang, C. Prom-u-thai, A. Pandey, L. Zheng and H. Rouached. 2022. A tale of two players: the role of phosphate in iron and zinc homeostatic interactions. Planta 256(2): 23, doi: 10.1007/s00425-022-03922-2.
2565 Chaiwong, N., C. Prom-u-thai. 2022. Significant Roles of Silicon for Improving Crop Productivity and Factors Affecting Silicon Uptake and Accumulation in Rice: a Review. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 22(2): 1970-1982.
2565 Utasee, S., S. Jamjod, S. Lordkaew and C. Prom-U-Thai. 2022. Improve Anthocyanin and Zinc Concentration in Purple Rice by Nitrogen and Zinc Fertilizer Application. Rice Science 29(5): 435-450.
2565 Khampuang, K., B. Dell, N. Chaiwong, S. Lordkaew, H. Rouached and C. Prom-u-thai. 2022. Grain Zinc and Yield Responses of Two Rice Varieties to Zinc Biofortification and Water Management. Sustainability (Switzerland) 14(14): 8838, doi: 10.3390/su14148838.
2565 Tuiwong, P., S. Lordkaew, J. Veeradittakit, S. Jamjod and C. Prom-u-thai. 2022.Efficacy of Nitrogen and Zinc Application at Different Growth Stages on Yield, Grain Zinc, and Nitrogen Concentration in Rice. Agronomy 12(9): 2093.
2565 Jumrus, S., S. Yamuangmorn, J. Veeradittakit, S. Kamthai, S. Lordkaew, T. Suwan, S. Jamjod and C. Prom-u-thai. 2022. Variation of Anthocyanin, Phenol, and Antioxidant Capacity in Straw among Rice Varieties and Growing Locations as a Potential Source of Natural Bioactive Compounds. Plants 11(21): 2903.
2564 Chaiwong, N., B. Rerkasem, T. Pusadee and C. Prom-u-thai. 2021. Silicon application improves caryopsis development and yield in rice. Journal of the Science of Food and Agriculture 101(1): 220-228.
2564 Veeradittakit, J., S. Jumrus, K. Sringarm and C. Prom-u-thai. 2021. Improving nutritional values in purple rice through germination and parboiling processes. Journal of Food Processing and Preservation 45(2): e14979.
2564 Khampuang, K., S. Lordkaew, B. Dell and C. Prom-u-thai. 2021. Foliar zinc application improved grain zinc accumulation and bioavailable zinc in unpolished and polished rice. Plant Production Science 24(1): 94-102.
2564 Yamuangmorn, S., S. Jumrus, S. Jamjod, N. Yimyam and C. Prom-u-Thai. 2021. Stabilizing Grain Yield and Nutrition Quality in Purple Rice Varieties by Management of Planting Elevation and Storage Conditions. Agronomy-basel 11(1): 83 doi: 10.3390/agronomy11010083.
2564 Yamuangmorn, S., T Sreethong, C. Saenchai, B. Rerkasem and C. Prom-u-thai. 2021. Effects of roasting conditions on anthocyanin, total phenolic content, and antioxidant capacity in pigmented and non-pigmented rice varieties. International Food Research Journal 28(1): 73-82.
2564 Jaksomsak, P., B. Rerkasem and C. Prom-U-Thai. 2021. Variation in nutritional quality of pigmented rice varieties under different water regimes. Plant Production Science 24(2): 244-255.
2564 Bundit, A., M. Ostlie and C. Prom-U-Thai. 2021. Sunn hemp (Crotalaria juncea) weed suppression and allelopathy at different timings. Biocontrol Science and Technology 31(7): 694-704.
2564 Yamuangmorn, S. and C. Prom-U-thai. 2021. The potential of high-anthocyanin purple rice as a functional ingredient in human health. Antioxidan 10(6): 833.
2564 Kongpun, A and C.T. 2021. Effects of nitrogen fertilizer on grain yield and fragrant contents in two thai rice varieties. OnLine Journal of Biological Sciences 21(3): 206-212.
2564 Tuiwong, P., S. Lordkaew and C. Prom-u-thai. 2021. Improving Grain Zinc Concentration in Wetland and Upland Rice Varieties Grown under Waterlogged and Well-Drained Soils by Applying Zinc Fertilizer. Agronomy-basel 11(3): 554 doi: 10.3390/agronomy11030554.
2564 Khampuang, K., B. Rerkasem, S. Lordkaew and C. Prom-u-thai. 2021. Nitrogen fertilizer increases grain zinc along with yield in high yield rice varieties initially low in grain zinc concentration. Plant and Soil 47(1-2): 239-252.
2564 Fongfon, S., T. Pusadee, C. Prom-U-Thai, B. Rerkasem and S. Jamjod. 2021. Diversity of purple rice (Oryza sativa l.) landraces in northern Thailand. Agronomy 11(10): 2029.
2564 Fongfon, S., C. Prom-U-thai, T. Pusadee and S. Jamjod. 2021. Responses of purple rice genotypes to nitrogen and zinc fertilizer application on grain yield, nitrogen, zinc, and anthocyanin concentration. Plants 10(8): 1717.
2563 Phuphong, P., I. Cakmak, A. Yazici, B. Rerkasem and C. Prom-u-Thai. 2020. Shoot and root growth of rice seedlings as affected by soil and foliar zinc applications. Journal of Plant Nutrition 43(9): 1259-167.
2563 Kongpun, A., P. Jaisiri, B. Rerkasem and C. Prom-U-thai. 2020. Impact of soil salinity on grain yield and aromatic compound in Thai Hom Mali rice cv. Khao Dawk Mali 105. Agriculture and Natural Resources 54(1): 74-78.
2563 Supapohn Y., B. Dell and C. Pro-mu-thai. 2020. Anthocyanin and phenolic acid pofiles in purple, red and non-pigmented rice during germination. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 19(4): 865-878.
2563 Prom-u-thai, C. and B. Rerkasem. 2020. Rice quality improvement. A review. Agronomy for Sustainable Development 40(4): 28.
2563 Chaiwong, N., N. Bouain, C. Prom-u-thai and H. Rouached. 2020. Interplay between silicon and iron signaling pathways to regulate silicon transporter lsi1 expression in rice. Frontiers in Plant Science 11: 1065.
2563 Farhan, M.B., S.R. Sommano, C.S. Riar, P. Seesuriyachan, T. Chaiyaso and C. Pro-mu-thai. 2020. Status of bioactive compounds from bran of pigmented traditional rice varieties and their scope in production of medicinal food with nutraceutical importance. Agronomy 10(11): 1817.
2563 Yamuangmorn, S., R. Rinsinjoy, S. Lordkaew, B. Dell and C. Prom-u-thai. 2020. Responses of grain yield and nutrient content to combined Zinc and Nitrogen Fertilizer in upland and wetland rice varieties grown in waterlogged and well-drained condition. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 20(4): 2112-2122.
2563 Prom-u-thai, C., A. Rashid, H. Ram, C. Zou, L.R.G. Guilherme, A.P.B. Corguinha, S. Guo, C. Kaur, A. Naeem, S. Yamuangmorn, M.Y. Ashraf, V.S. Sohu, Y. Zhang, F.A.D. Martins, S. Jumrus, Y. Tutus, M.A. Yazici and I. Cakmak. 2020. Simultaneous biofortification of rice With Zinc, Iodine, iron and Selenium through foliar treatment of a micronutrient cocktail in five countries. Frontiers in Plant Science 11(13): 589835.
2562 Yamuangmorn, S. B. Dell, X.b. Du, Y. Ren and C. Prom-u-thai. 2019. Simultaneous quantification of anthocyanins and phenolic acids in pigmented rice (Oryza sativa) using UPLC-PDA/ESI-Q-TOF. International Journal of Agriculture and Biology 21(3): 590-596.
2562 Khampuang, K., P. Sooksamiti, S. Lapanantnoppakhun, Y. Yodthongdee, B. Rerkasem and C. Prom-u-Thai. 2019. Effects of Soil Cadmium Contamination on Grain Yield and Cadmium Accumulation in Different Plant Parts of Three Rice Genotypes. International Journal of Agricuture and Biology 21(6): 1205-1211.
2562 Wangkaew, B., C. Prom-u-thai, S. Jamjod, B. Rerkasem and T. Pusadee. 2019. Silicon Concentration and Expression of Silicon Transport Genes in Two Thai Rice Varieties. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 18: 358-372.
2562 Janpen, C., N. Kanthawang, S.R. Sommano and C. Prom-u-Thai. 2019. Visualisation of reactive oxygen species during stress of spearmint (Mentha spicata L.). Medicinal Plants 11(1): 110-115.
2562 Sreethong, T., B. Rerkasem, B. Dell, S. Jamjod and C. Prom-U-thai. 2019. Responses of milling quality to nitrogen and water management in modern long grain rice varieties. OnLine Journal of Biological Sciences 19(4): 213-221.
2561 Jindalouang, R., C. Maneechote, C. Prom-u-thai, B. Rerkasem and S. Jamjod. Growth and nutrients competition between weedy rice and crop rice in a replacement series study. International Journal of Agriculture and Biology 20(4): 784-790.
2561 Sreethong, T., C. Prom-u-thai, B. Rerkasem, B. Dell and S. Jamjod. 2018. Variation of milling and grain physical quality of dry season pathum Thani 1 in Thailand. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 17(3): 191-202.
2561 Jaksomsak, P., P. Tuiwong, B. Rerkasem, G. Guild, L. Palmer, J. Stangoulis and C.T. Prom-u-thai. 2018. The impact of foliar applied zinc fertilizer on zinc and phytate accumulation in dorsal and ventral grain sections of four thai rice varieties with different grain zinc. Journal of Cereal Science 79: 6-12.
2561 Xiongsiyee, V., B. Rerkasem, J. Veeradittakit, C. Saenchai, S. Lordkaew and C. Thebault Prom-u-thai. 2018. Variation in grain quality of upland rice from Luang Prabang Province, Lao PDR. Rice Science 25(2): 94-102.
2561 Laenoi, S., B. Rerkasem, S. Lordkaew and C. Prom-u-thai. 2018. Seasonal variation in grain yield and quality in different rice varieties. Field Crops Research 221: 350-357.
2561 Chaiwong, N., C. Prom-U-thai, N. Bouain, B. Lacombe and H. Rouached. 2018. Individual versus combinatorial effects of silicon, phosphate, and iron deficiency on the growth of lowland and upland rice varieties. International Journal of Molecular Sciences 19(3): 899.
2561 Yamuangmorn, S., B. Dell, B. Rerkasem and C. Prom-u-Thai. 2018. Stability of anthocyanin content and antioxidant capacity among local thai purple rice genotypes in different storage conditions. Chiang Mai Journal of Science 45(2): 927-936.
2561 Chaiwong, N., S. Lordkaew, N Yimyam, B. Rerkasem and C. Prom-u-thai. 2018. Silicon nutrition and distribution in plants of different Thai rice varieties. International journal of agriculture and biology 20(3): 669-675.
2561 Yamuangmorn, S., B. Dell, B. Rerkasem and C. Prom-u-thai. 2018. Applying nitrogen fertilizer increased anthocyanin in vegetative shoots but not in grain of purple rice genotypes. Journal of the Science of Food and Agriculture 98(12): 4527-4532.
2561 Phuphong, P., I. Cakmak, B. Dell and C. Prom-u-thai. 2018. Effects of foliar application of Zinc on grain yield and Zinc concentration of rice in farmers’ fields. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 17(3): 181-190.
2561 Yamuangmorn, S., B. Dell and C. Prom-u-thai. 2018. Effects of cooking on Anthocyanin concentration and bioactive antioxidant capacity in Glutinous and Non-Glutinous Purple Rice. Rice Science 25(5): 270-278.
2561 Juntakad, N., S. Lordkaew, S. Jamjod and C. Prom-U-thai. 2018. Responses of grain yield and nutrient accumulation to water and foliar fertilizer management in upland and wetland rice varieties. OnLine Journal of Biological Sciences 18(3): 254-262.
2560 Mongon, J., N. Chaiwong, N. Bouain, C. Prom-U-Thai, D. Secco and H. Rouached. 2017. Phosphorus and iron deficiencies influences rice shoot growth in an oxygen dependent manner: Insight from upland and lowland rice. International Journal of Molecular Sciences 18(3): 607.
2560 Secco, D., N. Bouain, A. Rouached, C. Prom-u-thai, M. Hanin, A.K. Pandey and H. Rouached. 2017. Phosphate, phytate and phytases in plants: from fundamental knowledge gained in Arabidopsis to potential biotechnological applications in wheat. Critical Reviews in Biotechnology 37(7): 1-13.
2560 Jamjod, S., N. Yimyam, S. Lordkaew, C. Prom-u-thai and B. Rerkasem. 2017. Characterization of On-farm Rice Germplasm in an Area of the Crop's Center of Diversity. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 16(2): 85-98.
2560 Cakmak, I., C. Prom-u-thai, L.R.G. Guilherme, A. Rashid, K.H. Hora, A. Yazici, E. Savasli, M. Kalayci, Y. Tutus, P. Phuphong, M. Rizwan, F.A.D. Martins, G.S. Dinali and L. Ozturk. 2017. Iodine biofortification of wheat, rice and maize through fertilizer strategy. Plant and Soil 418: doi: 10.1007/s11104-017-3295-9.
2560 Wattanutchariya, W., R.Tansuchat, J. Ruennareenard, T. Pusadee and C. Prom-u-thai. 2017. A Comparison of the Physicochemical Properties of Parboiled Rice Exported from Thailand and Five Consumer Countries. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 16(2): 99-112.
2560 Mongon, J., A. Jantasorn, P. Oupkaew, C. Prom-U-Thai, H. Rouached. 2017. The time of flooding occurrence is critical for yield production in rice and vary in a genotype-dependent manner. OnLine Journal of Biological Sciences 17(2): 58-65.
2560 Pusadee, T., C. Prom-u-Thai, N. Yimyam, S. Jamjod and B. Rerkasem. 2017. Phenotypic and Genetic Diversity of Local Perilla (Perilla frutescens (L.) Britt.) from Northern Thailand. Economic Botany 77(2): 175-187 doi: 10.1007/s12231-017-9383-1.
2560 Kampuang, K., P. Jaksomsak and C. Prom-u-thai. 2017. Association between iron, zinc and protein concentration in the embryo and endosperm regions of rice grain. International Food Research Journal 24(5): 1919-1924.
2559 Duarte, R.F., C. Prom-u-thai, D.C. Amaral, V. Faquin, L.R.G. Guilherme, A.R. Reis and E. Alves. 2016. Determination of zinc in rice grains using DTZ staining and ImageJ software . Journal of Cereal Science 68: 53-58.
2559 Panomjan, N., S. Jamjod, B. Rerkasem, B. Dell and C. Prom-u-thai. 2016. Variation of Zinc concentration in rice Caryopsis and husk among Southern rice varieties grown in Southern and Northern Thailand. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 15(1): 1-10.
2559 Saenchai, C., N. Bouain, M. Kisko, C. Prom-U-Thai, P. Doumas and H. Rouached. 2016. The involvement of OsPHO1;1 in the regulation of iron transport through integration of phosphate and Zinc deficiency signaling. Frontiers in Plant Science 7(APR2016): A396.
2559 Saenchai, C., C. Prom-U-Thai, S. Lordkaew, H. Rouached and B. Rerkasem. 2016. Distribution of iron and zinc in plant and grain of different rice genotypes grown under aerobic and wetland conditions. Journal of Cereal Science 71: 108-115 .
2559 Jaksomsak, P., B. Rerkasem and C. Prom-U-Thai. 2016. Responses of grain zinc and nitrogen concentration to nitrogen fertilizer application in rice varieties with high-yielding low-grain zinc and low-yielding high grain zinc concentration. Plant and Soil 411: 101–109.
2559 Prom-U-Thai, C., S. Jamrus, P. Jaksomsak, H. Rouached and B. Rerkasem. 2016. Iron, Zinc and total antioxidant capacity in different layers of rice grain among different varieties. International Journal of Agriculture and Biology 18(6): 1131-1136.
2558 Junka, N., C. Wongs-Aree, C. Rattanamechaiskul, S. Kanlayanarat, P. Boonyaritthongchai and C. Prom-u-thai. 2015. Effect of high-temperature fluidized bed drying on quality of 'Kum Doi Saket' variety of purple rice. International Food Research Journal 22(2): 593-597.
2558 Jaksomsak, P., N. Yimyam, B. Dell, C. Prom-U-Thai ans B. Rerkasem. 2015. Variation of seed zinc in a local upland rice germplasm from Thailand. Plant Genetic Resources: Characterisation and Utilisation 13(2): 168-175.
2558 Rerkasem, B., P. Sangruan and C. Prom-u-thai. 2015. Effect of polishing time on distribution of monomeric anthocyanin, iron and zinc content in different grain layers of four Thai purple rice varieties. International Journal of Agriculture and Biology 17(4): 828-832.
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2560 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย