รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์
Assistant Professor Dr. Choochad Santasup
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053 948401
อีเมล : choochad.s@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2545 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Applied Bioscience and Biotechnology), Mie University,ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น
- 2532 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2529 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
งานบริหาร Management
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (01/10/2563 - 30/09/2566)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (04/06/2563 - 30/09/2563)
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2559 - 30/09/2563)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (01/04/2557 - 30/09/2559)
- รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (03/06/2556 - 30/09/2559)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยบูรณาการ สาธิต และฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร (01/10/2566 - 30/09/2567)
งานสอน Teaching
361301 : ดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
361302 : ฝนกรดและดินกรด
361452 : ปุ๋ย
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2566 ณัฎฐณิชา พรมภักดี กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ ชูชาติ สันธทรัพย์ จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์ และ ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ. 2566. การศึกษาความสามารถในการอุ้มน้ำของวัสดุปลูกที่แตกต่างกันที่มีขุยมะพร้าวเป็นส่วนผสมหลัก. แก่นเกษตร 51(5): 892-904.
2564 ณัฐชนน สันธทรัพย์ ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ พิมพ์ใจ สีหะนาม และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2564. อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเคพกูสเบอร์รีบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38(1): 28-39.
2563 พนิตนาถ มั่งมูล และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2563. ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนและวิธีการให้น้ำต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 36(2): 211-223.
2563 รัตนาภรณ์ ใจมา ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2563. การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเบบี้คอสในโรงเรือนบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 36(3): 321-332.
2563 วราภรณ์ เตวา เกวลิน คุณาศักดากุล ชูชาติ วราภรณ์ เตวา เกวลิน คุณาศักดากุล และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2563. อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหอมแดงในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน. วารสารเกษตร 36(3): 345-355.
2563 ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์ ชูชาติ สันธทรัพย์ และ ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ. 2563. ผลของการใช้ถ่านชีวภาพต่อสมบัติและการกักเก็บคาร์บอนในดินบนพื้นที่สูง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสารเกษตร 36(1): 69-78.
2562 อนุสรา อินน้อย เกวลิน คุณาศักดากุล และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2562. อัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกระเทียมในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสารเกษตร 35(2): 215-226.
2561 ประภัสสร เจริญไทย และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2561. ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตข้าวโพดหวานที่ปลูกในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง. วารสารเกษตร 34(1): 29-40.
2560 ภรณ์พรรณ วงศ์สถาน ชูชาติ สันธทรัพย์ และ ดรุณี นาพรหม. 2560. ผลของยูเรียและแคลเซียมซัลเฟตต่อการเจริญเติบโตของเรพซีดที่ปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารเกษตร 33(1): 71-80.
2560 ชูชาติ สันธทรัพย์ และ กนกวรรณ นพพรรณ. 2560. ผลของการใช้ปุ๋ยละลายช้าต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของข้าวโพดอาหารสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดตาก. วารสารเกษตร 33(2): 225-234.
2559 Schweikle, J., W. Spreer, K. Sringarm, S. Karaj, C. Santasup and J. Muller. 2559. Analysis of biochar from different kinds of feedstock and varying pyrolysis temperature I: chemical and microscopic properties. Journal of Agriculture 32(Suppl.): 43-54.
2559 Tiyayon, P., W. Spreer, N. Wuttisathitthaworn, K. Lammawut, S. Karaj, K. Intani, K. Sringarm, C. Santasup and J. Muller. 2559. Analysis of biochar from different kinds of feedstock and varying pyrolysis temperature II: analysis of biochar from a local Kiln. Journal of Agriculture 32(Suppl.): 55-62.
2559 กนกวรรณ นพพันธ์ และชูชาติ สันธทรัพย์. 2559. การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตาก. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 33(1): 10-19.
2558 ศิริรัตน์ ปากประโคน และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2558. การใช้ของเสียจากการผลิตครั่งเม็ดเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1.ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งและระยะเวลาการเก็บต่อคุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์ครั่ง. วารสารเกษตร 31(1): 31-38.
2558 ณัฐวุฒิ เนตรประดิษฐ ชูชาติ สันธทรัพย์ และ ดรุณี นาพรหม. 2558. ผลของกรด 3,5,6-ไทรคลอโร-2-ไพรีดิลออกซีอะซิติกและกลูโคสต่อการเติบโตและคุณภาพผลของส้มโอพันธุ์ทองดี. วารสารเกษตร 31(2): 177-185.
   ระดับนานาชาติ
2566 Inthasan, J., C. Santasup and C. Dechjiraratthanasiri. 2023. Co-rhizobium inoculation and phosphate fertilizer management on nitrogen fixation and yield of mungbean. International Journal of Agricultural Technology 19(2): 447-458.
2566 Chinachanta, K., A. Shutsrirung, C. Santasup, W. Pathom-Aree, D. Trung Luu, L. Herrmann, D. Lesueur and C. Prom-u-thai. 2023. Rhizoactinobacteria Enhance Growth and Antioxidant Activity in Thai Jasmine Rice (Oryza sativa) KDML105 Seedlings under Salt Stress. Plants 12(9): 3441.
2565 Meng, L., S. Pan, L. Zhou, C. Santasup, M. Su, D. Tian and Z. Li. 2022. Evaluating the survival of Aspergillus niger in a highly polluted red soil with addition of Phosphogypsum and bioorganic fertilizer. Environmental Science and Pollution Research 29(50): 76446-76455.
2564 Prapamontol, T., S. Hongsibsong, W. Naksen, T. Kerdnoi, S. Kawichai, W. Polyiem, N. Pakvilai, B. Phansawan and C. Santasup. 2021. Multiple Pesticide Residues Found in Vegetables and Fruits from Rural and Urban Markets in Upper Northern Thailand. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 20(1): 1-25.
2564 Dechjiraratthanasiri, C., P. Boonmee, J. Inthasan and C. Santasup. 2021. Identification and characterization of native rhizobia from three mungbean varieties. Malaysian Journal of Microbiology 17(2): 121-129 doi: 10.21161/mjm.200820.
2564 Dechjiraratthanasir, C., C. Santasup, M. Werth and J. Inthasan. 2021. Effects of different rhizobium strains on nitrogen fixation of mungbean using ureide and 15N abundance methods. Maejo International Journal of Science and Technology 15(2): 137-146.
2563 Srithongkul, C., C. Krongchai, C. Santasup and S. Kittiwachana. 2020. An investigation of the effect of operational conditions on a sequential extraction procedure for arsenic in soil in Thailand. Chemosphere 242: 125230.
2563 Kawiporn, C., H. Laetitia, L. Didier, J. Sakda, S. Choochad and S. Arawan. 2020. Influences of farming practices onsoil properties and the 2-Acetyl-1-pyrroline content of Khao Dawk Mali 105 rice grains. Applied and Environmental Soil Science doi:10.6090/jarq.38.105.
2562 Srithongkul, C., S. Wongsaipun, C. Krongchai, C. Santasup and S. Kittiwachana. 2019. Investigation of mobility and bioavailability of arsenic in agricultural soil after treatment by various soil amendments using sequential extraction procedure and multivariate analysis. Catena 181: 104084.
2558 Pakvilai, N., T. Prapamontol, P. Thavornyutikarn, A. Mangklabruks, S. Chantara, S. Hongsibsong and C. Santasup. 2015. A Simple and Sensitive GC-ECD Method for Detecting Synthetic Pyrethroid Insecticide Residues in Vegetable and Fruit Samples. Chiang Mai Journal of Science 42(1): 207-207.
2558 Phansawan, B., T. Prapamontol, P. Thavornyutikarn, S. Chantara, A. Mangklabruks and C. Santasup. 2015. A Sensitive Method for Determination of Carbendazim Residue in Vegetable Samples Using HPLC-UV and Its Application in Health Risk Assessment. Chiang Mai Journal of Science 42(3): 681-690.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
2561 วราภรณ์ เตวา และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2562. ความต้องการธาตุอาหารและประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของหอมแดงพันธุ์บ้านโฮ่งในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน. หน้า 461-466. ใน: การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17, เชียงใหม่.
2561 พนิตนาถ มั่งมูล และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2562. ความต้องการธาตุอาหารของข้าวโพดหวานพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย. หน้า 467-472. ใน: การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17, เชียงใหม่
   ระดับนานาชาติ
2566 Chaiboontha, S., C. Chanauksorn, P. Thammapichai, C. Santasup and F. Chaiwan. 2023. Sulfur application rates affected grain yield and 2-acetyl-1pyrroline content in fragrant rice. pp 14-17 In: The 4th International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, Bangkok.
2565 Pripanakul, T., C. Santasup, K. Ueangsawat, K. Thippachote and F. Chaiwan. 2022. Influences of Growing Seasons and Irrigation Regimes on Growth and Yield of Stevia. pp. 63-69. In: Proceedings of the Innovation for Resilient Agriculture Agricultural International Conference, Chiang Mai.
2565 Thongbopit, S., C. Santasup, K. Ueangsawat and F. Chaiwan. 2022. Influences of Irrigation Regimes on Growth Quality and Yield of Cape Gooseberry on Highland, Chiang Mai Province. pp. 70-74. In: Proceedings of the Innovation for Resilient Agriculture Agricultural International Conference, Chiang Mai.
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2556 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2554 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2541 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2539 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย