รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว
Assistant Professor Dr. Kannika Sae liw
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944066
อีเมล : kannika.saeliw@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2558 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Agricultural Economics), National Taiwan University, ไต้หวัน
- 2551 : ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), National Taiwan University, ไต้หวัน
- 2548 : ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
- 2544 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา เศรษฐศาสตร์การเกษตร วันที่ 31/01/2563
งานสอน Teaching
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2567 กนกวรรณ อภิญ อนุพงศ์ วงศ์ไชย และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2567. การจัดการความเสี่ยงของการผลิตและการตลาดทุเรียนในจังหวัดระยอง. แก่นเกษตร 52(ฉบับเพิ่มเติม 1): 234-242.
2565 อธิพันธ์ สร้อยญาณะ เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2565. การยอมรับเทคโนโลยีการใช้อากาศยานไร้คนขับในการพ่นสารเคมีของเกษตรกรผู้ทำนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 50(1): 358-391.
2565 พรทิพย์ เรืองแก้ว และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2565. พฤติกรรมการซื้อสตรอว์เบอร์รี่ไทยสดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. วารสารแก่นเกษตร 50(1): 428-434.
2565 สโรชา อนุกูล เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2565. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย. วารสารเกษตร. 38(3): 345-356.
2564 ณฐิตากานต์ พยัคฆา ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร กรรณิกา แซ่ลิ่ว และ อนุพงศ์ วงศ์ไชย. 2564. การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดทำแผนชุมชนบ้านอาแบ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย. วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(1): 752-757.
2564 สุวัชรีภรณ์ จิตใจ เยาวเรศ เชาวนพูนผล ณฐิตากานต์ พยัคฆาภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2564. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนหมู่บ้านสันทางหลวง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(1): 650-656.
2564 อัญธิกา มะหาวัน เยาวเรศ เชาวนพูนผล อนุพงศ์ วงศ์ไชย ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2564. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนในจังหวัดเชียงใหม่ วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(1): 657-664.
2564 ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2564. การผลิตและการตลาดแพะเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 3(3): 67-80.
2563 พรนภัส ดวงกระโทก เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2563. พฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรที่ตลาดสดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตร 48(1): 743-748.
2562 เอกพล อินทะขิน กรรณิกา แซ่ลิ่ว และ เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2562. การตลาดและพฤติกรรมการซื้อส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งของผู้บริโภคและผู้ค้าส่งในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 883-888.
2562 กัญญาณัฐ กิติวงค์ และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2562. การผลิตและการตลาดไข่ไก่ในประเทศไทย. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 889-894.
2561 กรรณิกา แซ่ลิ่ว นาวิน โสภาภูมิ และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2561. การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการกำหนดเขตเศรษฐกิจข้าว: กรณีศึกษาการผลิตข้าวในจังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 46(พิเศษ)(1): 713-718.
   ระดับนานาชาติ
2565 Tachai, W., K. Sae Liw and W. Anupong. 2022. Technical efficiency of nursery swine production of VPF group (1973) Co., Ltd. Chiang Mai province. Journal of Positive School Psychology 6(3).
2565 Kittichainarong, P., K. Sae Liw, W. Tapingkae, C. Lumsangkuland and A. Wongchai. 2022. Broiler Production in Northern Thailand Based Technical Efficiency Using Super-Efficiency Data Envelopment Analysis. Mapan - Journal of Metrology Society of India 37(4): 833-843.
2560 Chang, H.-H., J. He and K. Saeliw. 2017. The Role of Off-Farm Labor Participation Decisions of Married Farm Couples on Farm Direct Marketing in Taiwan. Developing Economies 55(1): 3-22.
2560 Chang, H.-H and K. Saeliw. 2017. Does eating out make elderly people depressed? Empirical evidence from National Health and Nutrition Survey in Taiwan. Journal of Mental Health Policy and Economics 20(2): 63-74.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2564 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก