รูปประจำตัว
รองศาสตราจารย์ ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร
Associate Professor Dr. Ratchadawan Cheewangkoon
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053 944001 ต่อ 16
อีเมล : ratchadawan.c@cmu.ac.th
Scopus

Google Scholar
การศึกษา Education
- 2548 : ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา โรคพืช วันที่ 16/05/2559
งานบริหาร Management
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (04/01/2564 - 30/09/2567)
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช (01/04/2562 - 01/09/2562)
งานสอน Teaching
360210 : โรคพืชเบื้องต้น
360499 : ปัญหาพิเศษ
360721 : Advanced Plant Pathogenic Fungi
360723 : ราวิทยาประยุกต์ทางการเกษตร
360795 : ปัญหาพิเศษปริญญาโท
360799 : วิทยานิพนธ์
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2563 สุณิสา ชมชิด โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น รัชดาวรรณ ชีวังกูร และ ชัยวัฒน์ โตอนันต์. 2563. ประสิทธิภาพของเชื้อราสกุล Chaetomium ในการควบคุมโรครากเน่าของส้มเขียวหวาน. วารสารแก่นเกษตร 48(3): 651-660.
2562 อำพล พรหมเมศร์ สรัญยา วัลยะเสวี หัทยา อรุโณทยานันท์ โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น รัชดาวรรณ ชีวังกูร และ ชัยวัฒน์ โตอนันต์. 2562. ประสิทธิภาพ ของราปฏิปักษ์ Chaetomium spp. ต่อ Phytophthora palmivora (P-05) สาเหตุ โรครากและโคนเน่าทุเรียน. แก่นเกษตร 47(6): 1139-1150.
2559 เพชรรัตน์ จาปัญญะ อนุธิดา เทพา รัชดาวรรณ ชีวังกูร และ ศิวาพร ธรรมดี. 2559. การคัดกรองต้นน้ำเต้าที่ทนต่อโรคเหี่ยวของแตงกวา. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(พิเศษ): 38-46.
   ระดับนานาชาติ
2567 Kankavee, P., P. Withee, S. Haituk, T. Wongwan, T. Promthep, A. Karunarathna and R. Cheewangkoon. 2024. First report of Phytophthora nicotianae causing avocado root rot in Thailand. Journal of General Plant Pathology 90(1): 51-58.
2567 Lu, Y.-H., S.-N. Zhang, H.-Z. Du, R. Cheewangkoon and J.-K. Liu. 2024. Additions to Crassiparies and Neobrevicollum (Neohendersoniaceae, Pleosporales) associated with woody hosts in Southwest China. Phytotaxa 636(2): 126-138.
2566 Haituk S., P. Pakdeeniti, P. Withee, A. Karunarathna, I. C. Literatus, J. Kumla, R. Cheewangkoon, J. Suwannamanee and J. Nguanhom. 2023. Biological Control of Brassicales Ring Spot Disease Caused by Alternaria brassicicola Using Antagonistic Yeasts. Chiang Mai Journal of Science 50(2): 1-17.
2566 Chainanta, J., K. Yakajay, C. Chinda, P. Intaparn, C. To-anun, P. Tipduangta, B. Sirithunyalug, S. Haituk, J. Nguanhom, T. Pusadee, A. Karunarathna and R . Cheewangkoon. 2023. Vernonia amygdalina Extract Loaded Microspheres for Controlling Phytophthora palmivora. Sustainability 15(14): 10842.
2566 Harishchandra, D. L., W. Zhang, T. C. K. Wedaralalage, X. Li and R. Cheewangkoon. 2023. Identification of the Postharvest Pink Mold Rot Fungus (Trichothecium roseum) on Grapes in China. Chiang Mai Journal of Science 50(4): 1-11.
2566 Lu, L., X. Rong-Ju, L. Zong-Long, Z. Qi and C. Ratchadawan. 2023. Parafuscosporella lignicola sp. Nov. (Fuscosporellaceae), from a freshwater habitat in northern Thailand. Phytotaxa 597(2): 141-152.
2566 Thungdee, S., S. Haituk, P. Withee, R. Cheewangkoon, N. Suwannarach, D. S. Marasinghe and S. Hongsanan. 2023. Unraveling Capnodiaceae species in Northern Thailand. Phytotaxa 620(2): 143–156.
2566 Literatus, I.C.E., S.S.N. Maharachchikumbura, P. Withee, S. Haituk, N. Tamakaew, J. Nguanhom, S. Monkhung, V. Thiyagaraja amd R. Cheewangkoon. 2023. Taxonomic and phylogenetic appraisal of a new holomorphic Neophyllachora species from Chiang Mai, Thailand. Phytotaxa 600(5): 259-271.
2566 Tipduangta, P., S. Chansakaow, S. Thakad, P. Samutrtai, A. Intharuksa, R. Cheewangkoon, A. Karunarathna, T. Promthep and B. Sirithunyalug. 2023. Vernonia amygdalina Leaf Extract Loaded Electrosprayed Particles for Inhibiting Phytophthora spp. Causing Citrus Root Rot. Horticulturae 9(9): 969.
2566 M. C. Samarakoon, S. Lumyong, I. S. Manawasinghe, N. Suwannarach and R. Cheewangkoon. 2023. Addition of Five Novel Fungal Flora to the Xylariomycetidae (Sordariomycetes, Ascomycota) in Northern Thailand. Journal of Fungi 9(11): 1065.
2566 Chan-in, P., B. Wangkaew, N. Anankul, Y. Teerawatsakul, V. Thiyagaraja, N. Tamakaew, P. Withee, S. Haituk, R. Cheewangkoon and T. Pusadee. 2023. Effect of Silicon on the Fruit Quality and Disease Response to Gummy Stem Blight in Cucumber. Chiang Mai Journal of Science 50(6): 1-13.
2566 Harishchandra, D. L., S. Haituk, P. Withee, N. Tamakaew, N. Nokum, C. Kanchanomai, T. Pusadee, C. Nakashima and R. Cheewangkoon. 2023. First Molecular Phylogenetic Identification and Report of Pseudocercospora cannabina Causing Leaf Spot Disease on Cannabis sativa in Thailand. Horticulturae 9(12): 1261.
2565 Haituk, S., P. Withee, J. Sangta, C. Senwanna, P. Khamsaw, A. Karunarathna, S. Hongsibsong, K. Sringarm, S.K. Prasad, S.R. Sommano and R. Cheewangkoon. 2022. Production of non-volatile metabolites from sooty molds and their bio-functionalities. Processes 10(2): 329.
2565 Suwannarach, N., S. Khuna, ,J. Kumla, R. Cheewangkoon, P. Suttiprapan and S. Lumyong. 2022. Morphology characterization, molecular identification, and pathogenicity of fungal pathogen causing kaffir lime leaf blight in Northern Thailand. Plants 11(3): 273.
2565 Li, W.-L., S.S.N. Maharachchikumbura, R. Cheewangkoon and J.-K. Liu. 2022. Reassessment of Dyfrolomyces and four new species of Melomastia from Olive (Olea europaea) in Sichuan Province, China. Journal of Fungi 8(1): 76.
2565 Liu, Z.-P., S.-N. Zhang, R. Cheewangkoon, Q. Zhao, J.-K. Liu. 2022. Crassoascoma gen. nov. (Lentitheciaceae, Pleosporales): Unrevealing Microfungi from the Qinghai-Tibet Plateau in China. Diversity 14(1): 15.
2565 Tangpao, T., N. Charoimek, P. Teerakitchotikan, N. Leksawasdi, K. Jantanasakulwong, P. Rachtanapun, P. Seesuriyachan, Y. Phimolsiripol, T. Chaiyaso, W. Ruksiriwanich, P. Jantrawut, H.V. Doan, R. Cheewangkoon and S.R. Sommano. 2022. Volatile organic compounds from Basil essential oils: plant taxonomy, biological activities, and their applications in tropical fruit productions. Horticulturae 8(2): 144.
2565 Sommano, S.R., Pattarapol K., H.V. Doan, R. Cheewangkoon,M.L. Amodio, M.L.V. De Chiara, L. Mastrandrea, S. Pati and G. Colelli. 2022. Effect of elevated CO2 during low temperature storage on the quality attributes of cut Spearmint. Horticulturae 8(2): 126.
2565 Sommano, S.R., N. Kanthawang, C. Janpen, P.N. ai, M. Wongkaew, C. Inkham, H.V. Doan and R. Cheewangkoon. 2022. Physiological and oxidative responses of Japanese Mint grown under limited water and Nitrogen supplies in an evaporated greenhouse system. Frontiers in Sustainable Food Systems 528: 808327.
2565 Suwannarach, N., J. Kumla, S. Khuna, R. Cheewangkoon and S. Lumyong. 2022. First Report of Cape Gooseberry Scab Caused by Cladosporium exasperatum in Thailand. Plant Disease 106(9): 2532.
2565 Bhunjun, C.S., T. Niskanen, N. Suwannarach, N. Wannathes, Y.-J. Chen, E.H.C. McKenzie, S.S.N. Maharachchikumbura, B. Buyck, C.-L. Zhao, Y.-G. Fan, J.-Y. Zhang, A.J. Dissanayake, D.S. Marasinghe, R.S. Jayawardena, J. Kumla, M. Padamsee, Y.-Y. Chen, K. Liimatainen, J.F. Ammirati, C. Phukhamsakda, J.-K. Liu, W. Phonrob, É. Randrianjohany, S. Hongsanan, R. Cheewangkoon, D. Bundhun, S. Khuna, W.-J. Yu, L.-S. Deng, Y.-Z. Lu, K.D. Hyde and S. Lumyong. 2022. The numbers of fungi: are the most speciose genera truly diverse?. Fungal Diversity 114(1): 387-362.
2565 Tangpao T., W. Kumpoun, P. Withee, R. Cheewangkoon and S.R. Sommano. 2022. Usages of Thai basil oil vapour in controlling Colletotrichum sp. in postharvest storage of 'Nam Dok Mai Si Thong' mangoes. Acta Horticulturae 1336: 221-227.
2565 Wanasinghe, D.N., G.C. Ren, J.C. Xu, R. Cheewangkoon, P.E. Mortimer. 2022. Insight into the taxonomic resolution of the pleosporalean species associated with dead woody litter in natural forests from Yunnan, China. Journal of Fungi8(4): 375.
2565 Pakdeeniti, P., N. Tamakaew, N. Suwannarach, C. Senwanna, S. Haituk, P. Withee, J. Kumla and R. Cheewangkoon. 2022. First report of colletotrichum theobromicola causing centro anthracnose leaf spot in Thailand. Plant Disease 106(4): 1306.
2565 Maharachchikumbura, S.S.N., D.N. Wanasinghe, A.M. Elgorban, S.S. Al-Rejaie, E.A. Kazerooni and R. Cheewangkoon. 2022. Brunneosporopsis yunnanensis gen. et sp. nov. and Allocryptovalsa xishuangbanica sp. nov., new terrestrial Sordariomycetes from Southwest China. Life 12(5): 635.
2565 Withee, P., S. Haituk, C. Senwanna, A. Karunarathna, N. Tamakaew, P. Pakdeeniti, N. Suwannarach, J. Kumla, P. Suttiprapan, P.W.J. Taylor, M.C. Samarakoon and R. Cheewangkoon. 2022. Identification and Pathogenicity of Paramyrothecium Species Associated with Leaf Spot Disease in Northern Thailand. Plants 11(11): 1445, doi: 10.3390/plants11111445.
2565 Tamakaew, N., T.A. Karunarathna, P. Pakdeeniti, P. Withee, C. Senwanna, S. Haituk and R. Cheewangkoon. 2022. New Species of Cercosporoid on Mango in Thailand. Chiang Mai Journal of Science 49(3): 684-692.
2565 Karunarathna, A. P. Withee, P. Pakdeeniti, S. Haituk, N. Tanakaew, C. Senwanna, P. Działak, S.C. Karunarathna, S. Tibpromma, T. Promthep, S. Monkhung and R. Cheewangkoon. 2022. Worldwide checklist on grass fungi: what do we know so far in Ascomycota. Chiang Mai Journal of Science 49(3): 742-984.
2565 Thiyagaraja, V., D. Ertz, R. Lucking, D. N. Wanasinghe, A. Aptroot, M. E. S. Caceres, K. D. Hyde, W. Tapingkae and R. Cheewangkoon. 2022. Taxonomic and Phylogenetic Reassessment of Pyrgidium (Mycocaliciales) and Investigation of Ascospore Morphology. Journal of Fungi 8(9): 966.
2565 Samarakoon, M. C., J.-K. Liu, S. C. Karunarathna, N. Mukjang and R. Cheewangkoon. 2022. Massaria broussonetiae sp. nov. and M. racemosae sp. nov. (Massariaceae, Pleosporales) on moraceous hosts. Phytotaxa 559(3): 263 - 274.
2565 Hong-Zhi, D., J. Yang, N.-G. Liu, R. Cheewangkoon and J.-K. Liu. 2022. Morpho-Phylogenetic Evidence Reveals New Species of Fuscosporellaceae and Savoryellaceae from Freshwater Habitats in Guizhou Province, China. Journal of Fungi 8(11): 1138.
2565 Thiyagaraja, V., D. Ertz, K. D. Hyde, S. C. Karunarathna, C. To-Anun and R. Cheewangkoon. 2022. Morphological and phylogenetic reassessment of Sclerococcum simplex from China. Phytotaxa 559(2): 167-175.
2565 Wei, D.-P., E. Gentekaki, D. N. Wanasinghe, K. D. Hyde, C. To-Anun and R. Cheewangkoon. 2022. Neohormodochis septispora gen. et sp. nov. (Stictidaceae) from Yunnan Province, China. Phytotaxa 573(2): 247-261.
2565 Wei, D.-P., E. Gentekaki, D. N. Wanasinghe, K. D. Hyde, C. To-Anun and R. Cheewangkoon. 2022. Taxonomy and morphology of Phacidiella kunmingensis sp. nov. (Stictidaceae) from southwest China. Phytotaxa 573(1): 70-84.
2564 Termsung, N., R. Cheewangkoon and K. Kunasakdakul. 2021. First report of septoria steviae causing stevia leaf spot in Thailand. Journal of Phytopathology 169(4): 260-268.
2564 Thiyagaraja, V., D.N. Wanasinghe, S.C. Karunarathna, D.S. Tennakoon, K.D. Hyde, C. To-Anun and R. Cheewangkoon. 2021. Alloleptosphaeria shangrilana sp. nov. And first report of the genus (Leptosphaeriaceae, Dothideomycetes) from China. Phytotaxa 491(1): 12-22.
2564 Maharachchikumbura, S.S.N., D.N. Wanasinghe, R. Cheewangkoon and A.M. Al-Sadi. 2021. Uncovering the hidden taxonomic diversity of fungi in Oman. Fungal Diversity 106(1):229-268.
2564 Hongsanan, S., R. Phookamsak, I.D. Goonasekara, K.M. Thambugala, K.D. Hyde, J.D. Bhat, N. Suwannarach and R. Cheewangkoon. 2021. Introducing a new pleosporalean family Sublophiostomataceae fam. nov. to accommodate Sublophiostoma gen. nov. Scientific Reports 11(1): 9496.
2564 Haituk, S., N. Suwannarach, S. Hongsanan, C. Senwanna and R. Cheewangkoon. 2021. New genus of epiphytic sooty mold: Alloscorias syngonii (Readerielliopsidaceae) from Thailand. Phytotaxa 507(4): 271-282.
2564 Ariyawansa, H.A., I. Tsai,J.-Y. Wang, P. Withee, M. Tanjira, S.-R Lin, N. Suwannarach, J. Kumla, A.M. Elgorban and R. Cheewangkoon. 2021. Molecular phylogenetic diversity and biological characterization of diaporthe species associated with leaf spots of camellia sinensis in taiwan. Plants 10(7): 1434.
2564 Maharachchikumbura, S. S. N., Y. Chen, H. A. Ariyawansa, K. D. Hyde, D. Haelewaters, R. H. Perera, M. C. Samarakoon, D. N. Wanasinghe, D. E. Bustamante, J.-K. Liu, D. P. Lawrence, R. Cheewangkoon and M. Stadler. 2021. Integrative approaches for species delimitation in Ascomycota. Fungal Diversity 109(1): 155-179.
2564 Akshatha, C.R., S. Bhat, R. Sindhu, D. Shashank, S.R. Sommano, W. Tapingkae, R. Cheewangkoon and S.K. Prasad. 2021. Current therapeutic options for gastric adenocarcinoma. Saudi Journal of Biological Sciences 28(9): 5371-5378.
2564 Thiyagaraja, V., R. Lücking, D. Ertz, M.C. Samarakoon, D.N. Wanasinghe, S.C. Karunarathna, R. Cheewangkoon and K.D. Hyde. 2021. Mendogia diffusa sp. nov. and an updated key to the species of Mendogia (Myriangiaceae, Dothideomycetes). Biodiversity Data Journal 9: 1-17.
2564 Manawasinghe, I.S., A.J.L. Phillips, J. Xu, A. Balasuriya, K.D. Hyde, Ł. Stępień, D.L. Harischandra, A. Karunarathna, J. Yan, J. Weerasinghe, M. Luo, Z. Dong and R. Cheewangkoon. 2021. Defining a species in fungal plant pathology: beyond the species level. Fungal Diversity 109(1): 267-282.
2564 Wongwan, T., S. Haituk, C. Senwanna, C. To-anun, P. Intaparn and R. Cheewangkoon. 2021. New Host Record of Phytophthora palmivora Causing Black Rot on Rhynchostylis gigantea in Thailand. Chiang Mai Journal of Science 48(3): 942-951.
2564 Cheewangkoon, R., R. Kodsueb, S. Monkhung, K. Vitharanage, A. Karunarathna, T. Wongwan, P. Withee, S. Haituk and N. Tamakeaw. 2021. Phytopathogenic Fungi Identification in Thailand: Current Trends and Future Perspectives. Chiang Mai Journal of Science 48(3): 726-759.
2564 Wongkaew, M., S. Kittiwachana, N. Phuangsaijai, B Tinpovong, C. Tiyayon, T. Pusadee, B. Chuttong, K. Sringarm, F.M. Bhat, S.R. Sommano and R. Cheewangkoon. 2021. Fruit characteristics, peel nutritional compositions, and their relationships with mango peel pectin quality. Plants 10(6): 1148.
2564 Sangta, J., M. Wongkaew, T. Tangpao, P. Withee, S. Haituk, C. Arjin, K. Sringarm, S. Hongsibsong, K. Sutan, T. Pusadee, S.R. Sommano and R. Cheewangkoon. 2021. Recovery of polyphenolic fraction from arabica coffee pulp and its antifungal applications. Plants 10(7): 1422.
2564 Tangpao, T., P. Krutmuang, W. Kumpoun, P. Jantrawut, T. Pusadee, R. Cheewangkoon, S.R. Sommano and Chuttong B. 2021. Encapsulation of basil essential oil by paste method and combined application with mechanical trap for oriental fruit fly control. Insects 12(7): 633.
2564 Yu, X.-D., S.-N. Zhang, R. Cheewangkoon and J.-K. Liu. 2021. Additions to occultibambusaceae (Pleosporales, dothideomycetes): Unrevealing palmicolous fungi in China. Diversity 13(11): 516.
2564 Dissanayake, A.J., Y.-Y. Chen, R. Cheewangkoon and J.-K. Liu. 2021. Occurrence and morpho-molecular identification of botryosphaeriales species from Guizhou Province, China. Journal of Fungi 7(11): 893.
2564 Tang, K., C. Srihom, S. Nuankaew, C. Chuaseeharonnachai, P. Kwantong S. , Somrithipol, R. Cheewangkoon, O. Piasai and N. Boonyuen. 2021. Aspergilli Screened For Antagonistic Effects On Fungal Plant Pathogens And For Endoglucanase And Xylanase Activities. Current Research in Environmental and Applied Mycology 11(1): 274-283.
2564 Wang, C.-H., Y.-C. Tsai, I. Tsai, C.-L. Chung, Y.-C. Lin, T.-H. Hung, N. Suwannarach, R. Cheewangkoon, A.M. Elgorban and H.A Ariyawansa. 2021. Stemphylium Leaf Blight of Welsh Onion (Allium fistulosum): An Emerging Disease in Sanxing, Taiwan. Plant Disease 105: 12, doi: 10.1094/PDIS-11-20-2329-RE.
2563 Zhang, SN., K.D. Hyde, E.B.G. Jones, R. Cheewangkoon and J.K. Liu. 2020. Additions to Fissuroma and Neoastrosphaeriella (Aigialaceae, Pleosporales) from palms. Mycosphere 11(1) 269-284.
2563 Wanasiri, N., R. J. McGovern, R. Cheewangkoon and C. To-Anun. 2020. Efficiency of antifungal compounds against powdery mildew disease of rose (Podosphaera pannosa). International Journal of Agricultural Technology 16(1): 189-198.
2563 Poti, T., K. Mahawan, R. Cheewangkoon, H. Arunothayanan, K. Akimitsu and S. Nalumpang. 2020. Detection and molecular characterization of carbendazim-resistant Colletotrichum truncatum Isolates causing anthracnose of soybean in Thailand. Journal of Phytopathology 168(5): 267-278.
2563 Senanayake, I.C., R. Jeewon, K.D. Hyde, J.D. Bhat, R. Cheewangkoon. 2020. Taxonomy and phylogeny of leptosillia cordylinea sp. nov. from China. Phytotaxa 435(3): 213-226.
2563 He, M.Q., K.D. Hyde, R. Cheewangkoon and R.L. Zhao. 2020. Two new species of Micropsalliota (Agaricaceae/Agaricales) from Thailand. Phytotaxa 456(2): 137-144.
2563 Ariyawansa, H.A., I. Tsai, K.M. Thambugala, W.-Y. Chuang, S.-R. Lin, W.N.d Hozzein and R. Cheewangkoon. 2020. Species diversity of Pleosporalean taxa associated with Camellia sinensis (L.) Kuntze in Taiwan. Scientific Reports 10(1): 12762.
2563 Wanasinghe, D.N., P.E. Mortimer, C. Senwanna, C. Senwanna and R. Cheewangkoon. 2020. Saprobic Dothideomycetes in Thailand: Phaeoseptum hydei sp. nov., a new terrestrial ascomycete in Phaeoseptaceae. Phytotaxa 449(2): 149-163.
2563 Karunarathna, A., D. Peršoh, A.H. Ekanayaka, R.S. Jayawardena, K.W.T. Chethana, I.D. Goonasekara, R. Cheewangkoon, E. Camporesi, K.D. Hyde, S. Lumyong and S.C. Karunarathna. 2020. Patellariopsidaceae Fam. Nov. With Sexual-Asexual Connection and a New Host Record for Cheirospora botryospora (Vibrisseaceae, Ascomycota). Frontiers in Microbiology 11: 906.
2563 Senwanna, C., S. Hongsanan, K.D. Hyde, R. Cheewangkoon, S. Konta and Y. Wang. 2020. First Report of the Sexual Morph of Pseudofusicoccum adansoniae Pavlic, T.I.Burgess & M.J.Wingf. On Para Rubber. Cryptogamie, Mycologie 41(7): 133-146.
2563 Wanasinghe, D.N., N.N. Wijayawardene, J. Xu, R. Cheewangkoon and P.E. Mortimer. 2020. Taxonomic novelties in Magnolia-associated pleosporalean fungi in the Kunming Botanical Gardens (Yunnan, China). PloS one 15(7): e0235855.
2563 Ariyawansa, H.A., I. Tsai, P. Withee, M. Tanjira, C.-Y. Yen, S. Al-Rashed, A.M. Elgorban and R. Cheewangkoon. 2020. Diaporthe taiwanensis: A new taxon causing leaf spots and necrosis on Ixora chinensis in Taiwan. Phytotaxa 461(3): 155-165.
2563 Hongsanan, S., C. Norphanphoun, K.M. Thambugala, N. Boonyuen, N. Huanraluek and R. Cheewangkoon. 2020.Taxonomy and phylogeny of Muyocopron thailandica sp. nov. Phytotaxa 456(2): 195-202.
2562 Marin-Felix, Y., M. Hernández-Restrepo, M.J. Wingfield, A. Akulov, A.J. Carnegie, R. Cheewangkoon, D. Gramaje, J.Z. Groenewald, V. Guarnaccia, F. Halleen, L. Lombard, J. Luangsa-ard, S. Marincowitz, A. Moslemi, L. Mostert, W. Quaedvlieg, R.K. Schumacher, C.F.J. Spies, R. Thangavel, P.W.J. Taylor, A.M. Wilson, B.D. Wingfield, A.R. Wood and P.W. Crous. 2019. Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 2 92: 47-133.
2562 Kumar, V., R. Cheewangkoon, E. Gentekaki, S.S.N. Maharachchikumbura, R.S. Brahmanage and K.D. Hyde. 2019. Neopestalotiopsis alpapicalis sp. nov. a new endophyte from tropical mangrove trees in Krabi Province (Thailand). Phytotaxa 393(3): 251-262
2562 Senwanna, C., S. Hongsanan, R. Phookamsak, S. Tibpromma, R. Cheewangkoon and K.D. Hyde. 2019. Muyocopron heveae sp. nov. and M. dipterocarpi appears to have host-jumped to rubber. Mycological Progress 18(5): 741-752.
2562 Zhang, S.-N., K.D. Hyde, E.B. Gareth Jones. R. Jeewon, R. Cheewangkoon and J.-K. Liu. 2019. Striatiguttulaceae, a new pleosporalean family to accommodate Longicorpus and Striatiguttula gen. Nov. From palms. MycoKeys 49: 741-752.
2562 Kumar, V., R. Cheewangkoon, K.M. Thambugala, G.B. Jones, R.S. Brahmanage, M. Doilom, R. Jeewon and K.D. Hyde. 2019. Rhytidhysteron manerovei (Hysteriaceae), a new species from mangroves in Phetchaburi Province, Thailand. Phytotaxa 401(3): 166-178 doi: 10.11646/phytotaxa.401.3.2.
2562 Karunarathna, A., R. Phookamsak, R.S. Jayawardena, R. Cheewangkoon, K.D. Hyde and C.H. Kuo CH. 2019. The holomorph of Neoroussoella alishanense sp. nov. (Roussoellaceae, Pleosporaies) on Pennisetum purpureum (Poaceae). Phytotaxa 406(4): 218-236
2562 Crous, P. W., A.J. Carnegie, M. J. Wingfield, R. Sharma, G. Mughini, M.E. Noordeloos, A. Santini, Y.S. Shouche, J. D. P. Bezerra, B. Dima, V. Guarnaccia, I. Imrefi and R. Cheewangkoon. etc. 2019. Fungal Planet description sheets: 868-950. Persoonia 49: 291-473
2562 Marin-Felix, Y., M. Hernandez-Restrepo, I. Iturrieta-Gonzalez, D. Garcia, J. Gene, J.Z. Groenewald, L. Cai, Q. Chen, W. Quaedvlieg, R.K. Schumacher, P.W.J. Taylor, C. Ambers, G. Bonthond, J. Edwards, S.A. Krueger-Hadfield, J.J. Luangsa-ard, A. Moslemi, M. Sandoval-Denis, Y.P. Tan, R. Thangavel, N. Vaghefi, R. Cheewangkoon and P.W. Crous. 2019. Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 3. Studies In Mycology 94: 1-124.
2562 Crous, P.W., M.J. Wingfield, R. Cheewangkoon, A.J. Carnegie, T.I. Burgess, B.A. Summerell, J. Edwards, P. W. J. Taylor and J.Z. Groenewald. 2019. Foliar pathogens of eucalypts. Studies In Mycology 94: 125-298.
2562 Yin, L.F., S.F. Du, C. Chaisiri, R. Cheewangkoon and C.X. Luo. 2019. Phylogenetic Analysis and Fungicide Baseline Sensitivities of Monilia mumecola in China. Plant Disease 103(9): 2231-2236.
2562 He, M.-Q., R.-L. Zhao, K.D. Hyde, D. Begerow, M. Kemler, A. Yurkov, E.H.C. McKenzie, O.h. Raspé, M. Kakishima, S. Sánchez-Ramírez, E.C. Vellinga, R. Halling, V. Papp, I.V. Zmitrovich, B.p. Buyck, D. Ertz, N.N. Wijayawardene, B.-K. Cui, N. Schoutteten, X.-Z. Liu, T.-H. Li, Y.-J. Yao, X.-Y. Zhu, A.-Q. Liu, G.-J. Li, M.-Z. Zhang, Z.-L. Ling, B. Cao, V. Antonín, T. Boekhout, B.D.B. da Silva, E. De Crop, C. Decock, B Dima., A.K. Dutta, J.W. Fell, J. Geml, M. Ghobad-Nejhad, , A.J. Giachini, T.B. Gibertoni, S.P. Gorjón, D. Haelewaters, S.-H. He, B.P. Hodkinson, E. Horak, T. Hoshino, A. Justo, Y.W. Lim, N.J.r. Menolli, A. Mešić, J.-M.r, Moncalvo, G.M. Mueller, L.G Nagy., R.H. Nilsson, M. Noordeloos, J. Nuytinck, T. Orihara, C. Ratchadawan, M. Rajchenberg, A.G.S. Silva-Filho, M.A. Sulzbacher, Z. Tkalčec, R. Valenzuela, A. Verbeken, A. Vizzini, F. Wartchow, , T.-Z. Wei, M. Weiß, C.-L. Zhao and P.M. Kirk. 2019. Notes, outline and divergence times of Basidiomycota. Fungal Diversity 99(1): 105-367.
2561 Liu, J.-K., Z.-L. Luo, N.-G. Liu, R. Cheewangkoon and C. To-Anun. 2018. Two novel species of Paradictyoarthrinium from decaying wood. Phytotaxa 338(3): 285-293.
2561 He, M.Q., K.D. Hyde, S.L. Wei, Y.L. Xi, R. Cheewangkoon and R.L. Zhao. 2018. Three new species of Agaricus section Minores from China. Mycosphere 9(2): 189-201.
2561 Kunyosying, D., C. To-anun and R. Cheewangkoon. 2018. Control of rice blast disease using Antagonistic Yeasts. International Journal of Agricultural Technology 14(1): 78-82.
2561 Maharachchikumbura, SSN., Z.L. Luo, H.Y. Su, A.M. Al-Sadi and R. Cheewangkoon. 2018. Reticulascaceae hyphomycetes from submerged wood in Yunnan, China. Phytotaxa 348(3): 187-198.
2561 Hyde, K. D., N. Chaiwan, C. Norphanphoun, S. Boonmee, E. Camporesi, K.W.T.Chethana, M. C. Dayarathne, N. de Silva, A. J. Dissanayake, A. H. Ekanayaka, S. Hongsanan, S. K. Huang, S. C. Jayasiri, R. S. Jayawardena, H. B. Jiang, A. Karunarathna, C.G. Lin, J. K. Liu, N. G. Liu, Y. Z. Lu, Z. L. Luo, S.S.N. Maharachchimbura, I. S. Manawasinghe, D. Pem, R. H. Perera, C. Phukhamsakda, M. C. Samarakoon, C. Senwanna, Q. J. Shang, D. S. Tennakoon, K. M. Thambugala, S. Tibpromma, D. N. Wanasinghe, Y. P. Xiao, J. Yang, X.Y. Zeng, J.F. Zhang, S.N. Zhang, T.S. Bulgakov, D. J. Bhat and R. Cheewangkoon. 2018. Mycosphere notes 169-224. Mycosphere 9(2): 271-430.
2561 Liu, J.K., Y.Z. Lu, R. Cheewangkoon and C. To-Anun. 2018. Phylogeny and morphology of Helicotubeufia gen. nov., with three new species in Tubeufiaceae from aquatic habitats. Mycosphere 9(3): 495-509.
2561 Maharachchikumbura, S.S.N., S.A. Haituk, P.A. Pakdeeniti, A.M.B. Al-Sadi, S.c. Hongsanan, P.C. Chomnunti and R. Cheewangkoon. 2018. Phaeosaccardinula coffeicola and Trichomerium chiangmaiensis, two new species of Chaetothyriales (Eurotiomycetes) from Thailand. Mycosphere 9(4): 769-778.
2561 Senwanna, C., R. Phookamsak, A.H. Bahkali, A.M. Elgorban, R. Cheewangkoon and K.D. Hyde. 2018. Neolinocarpon phayaoense sp. nov. (linocarpaceae) from Thailand. Phytotaxa 362(1): 77-86.
2561 Zhang, S.-N., K.D. Hyde, E.B.G. Jones, R. Cheewangkoon and J.-K.J. Liu. 2018. Acuminatispora palmarum gen. et sp. nov. from mangrove habitats. Mycological Progress17(10): 1173-1188.
2561 He, M.-Q., B. Chuankid, K.D. Hyde, R. Cheewangkoon and R.-L. Zhao. 2018. A new section and species of Agaricus subgenus Pseudochitonia from Thailand. Mycokeys 40: 53-67.
2561 Senwanna, C., K.D. Hyde, R. Phookamsak, E.B.G. Jones and R. Cheewangkoon. 2018. Coryneum heveanum sp. nov. (Coryneaceae, Diaporthales) on twigs of Para rubber in Thailand. Mycokeys43: 75-90.
2560 Nguanhom, J., K. Wongsopa, R. Cheewangkoon and C. To-Anun. 2017. New species Pseudocercospora and new records from Thailand. Chiang Mai Journal of Science 44(1): 29-38.
2560 Giraldo, A., P.W. Crous, R.K. Schumacher, R. Cheewangkoon, M. Ghobad-Nejhad and E. Langer. 2017. The Genera of Fungi—G3: Aleurocystis, Blastacervulus, Clypeophysalospora, Licrostroma, Neohendersonia and Spumatoria. Mycological Progress 16: 1-24.
2560 Haituk, S., R. Cheewangkoon and C. To-anun. 2017. New record of Phakopsora arthuriana on Jatropha curcas L. in Thailand.. International Journal of Agricultural Technology 13(2): 149-152.
2560 Kham-un, P., R. Cheewangkoon and C. To-anun, C.. 2017. Controlling Lettuce Leaf Spot Disease Using Antagonistic Yeasts. International Journal of Agricultural Technology 13(2): 153-162.
2560 Khamphirapaeng, P., R. Cheewangkoon, R.J. McGovern, S.M. Wong and C. To-Anu. 2017. Detection of Tobacco mosaic virus in Petunia and Tobacco Cells Using Inclusion Body Staining. International Journal of Agricultural Technology 13(2): 163-168.
2560 Pingchai, P., R. Cheewangkoon and C. To-anun. 2017. Controlling anthracnose of Passion fruit by antagonistic yeast. International Journal of Agricultural Technology 13(2): 205-212.
2560 Tammasorn, N., N. Wanasiri, W. Kuntasup, R. Cheewangkoon, R.J. McGovern and C. To-Anun. 2017. Controlling Powdery Mildew Disease of Craterostigma pumilum Hochst. Ornamental Plant. International Journal of Agricultural Technology 13(2): 213-226
2560 Fan, X.L., R.W. Barreto, J.Z. Groenewald, J.D.P. Bezerra, O.L. Pereira, R. Cheewangkoon, L. Mostert, C.M. Tian and P.W. Crous. 2017. Phylogeny and taxonomy of the scab and spot anthracnose fungus Elsino? (Myriangiales, Dothideomycetes). Studies in Mycolo 87: 1-41.
2560 Yang, T., J.Z. Groenewald, R. Cheewangkoon, F. Jami, J. Abdollahzadeh, L. Lombard and P.W. Crous. 2017. Families, genera, and species of Botryosphaeriales. Fungal Biology 121(4): 322-346.
2560 Punlerdmatee,B., R. Cheewangkoon and C. To-Anun. 2017. Controlling dahlia powdery mildew disease using antagonistic yeasts. International Journal of Agricultural Technology 13(1): 1-17.
2560 M.-Q. He, J. Chen, J.-L. Zhou, R. Cheewangkoon, K.-D. Hyde and R.-L. Zhao. 2017. Tropic origins, a dispersal model for saprotrophic mushrooms in Agaricus section Minores with descriptions of sixteen new species. Scientific Reports 7(1): 5122.
2560 Lombard, L., R. Cheewangkoon and P. Crous. 2017. New Cylindrocladiella spp. from Thailand soils. Mycosphere 8(8): 1088-1104.
2560 Tamakaew, N., S.S.N. Maharachchikumbura, K.D. Hyde and R. Cheewangkoon. 2017. Tar spot fungi from Thailand. Mycosphere 8(8): 1054-1058.
2560 Crous, P.W., M.J. Wingfield, T.I. Burgess, G.E.St.J. Hardy, P.A.d. Barber, P. Alvarado, C.W. Barnes, P.K. Buchanan, M. Heykoop, G. Moreno, R. Thangavel, S. Van Der Spuy, A. Barili, S. Barrett, S.O. Cacciola, J.F. Cano-Lira, C. Crane, C. Decock, T.B. Gibertoni, J. Guarro, M. Guevara-Suarez, V. Hubka, M. Kolařík, C.R.S. Lira, M.E. Ordoñez, M. Padamsee, L. Ryvarden, A.M. Soares, A.M. Stchigel, D.A. Sutton, A. Vizzini, B.S. Weir, K. Acharya, F. Aloi, I.G. Baseia, R.A. Blanchette, J.J. Bordallo, Z. Bratek, T. Butler, J. Cano-Canals, J.R. Carlavilla, J. Chander, R. Cheewangkoon and etc. 2017. Fungal planet description sheets: 558-624. Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi 33(2017): 240-384.
2560 Zhang, S.-N., K.D. Hyde, E.B.G. Jones, R. Cheewangkoon, S. Boonmee, M. Doilom, A. Mapook and J.-K. Liu. 2017. Novomicrothelia pandanicola sp. nov., a non-lichenized Trypetheliaceae species from Pandanus. Phytotaxa 321(3): 254-264.
2560 Marin-Felix, Y., C. Senwanna, R. Cheewangkoon and P.W. Crous. 2017. New species and records of Bipolaris and Curvularia from Thailand. Mycosphere 8(9): 11.
2560 Senwanna, C., R. Phookamsak, M. Doilom, K.D. Hyde and R. Cheewangkoon. 2017. Novel taxa of Diatrypaceae from Para rubber (Hevea brasiliensis) in northern Thailand; introducing a novel genus Allocryptovalsa. Mycosphere 8(10): 1835-1855.
2559 Maharachchikumbura, S.S.N., K.D. Hyde, E.B.G. Jones, E.H.C. McKenzie, J.D.f Bhat, M.C. Dayarathne, S.-K. Huang, C. Norphanphoun, I.C. Senanayake, R.H. Perera, Q.-J. Shang, Y. Xiao, M.J. D’souza, S. Hongsanan, R.S. Jayawardena, D.A. Daranagama, S. Konta, I.D. Goonasekara, W.-Y. Zhuang, R. Jeewon, A.J.L. Phillips, M.A. Abdel-Wahab, A.M. Al-Sadi, A.H. Bahkali, S. Boonmee, N. Boonyuen, R. Cheewangkoon, A.J. Dissanayake, J. Kang, Q.-R. Li, J.K. Liu, X.Z. Liu, Z.-Y. Liu, J.J. Luangsa-ard, K.-L. Pang, R. Phookamsak, I. Promputtha, S. Suetrong, M. Stadler, T. Wen and N.N. Wijayawardene. 2016. Families of Sordariomycetes. Fungal Diversity 79(1).
2558 Wongsopa, K and R. Cheewangkoon. 2015. Three New Species of Cercosporoid Fungi from Northern Thailand. Journal of Agricultural Technology 11(1): 127-141.
2558 Trakunyingcharoen, T., R. Cheewangkoon and C. To-anun. 2015. Phylogenetic Study of the Botryosphaeriaceae Species Associated with Avocado and Pará rubber in Thailand. Chiang Mai Journal of Scienceis 42(1): 104-116.
2558 Trakunyingcharoen, T., L. Lombard, J.Z. Groenewald, R. Cheewangkoon, C. To-anun and P.W. Crous. 2015. Caulicolous Botryosphaeriales from Thailand. Persoonia 34: 87-99.
2558 Nguanhom, J., R. Cheewangkoon, J.Z. Groenewald, U. Braun, C. To-Anan and P.W. Crous. 2015. Taxonomy and phylogeny of Cercospora spp. from Northern Thailand. Phytotaxa 233(1): 27-48.
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2560 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก