รูปประจำตัว
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
Associate Professor Dr. Saowaluck Yammuen-art
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : saowaluck.y@cmu.ac.th

Google Scholar
การศึกษา Education
- 2551 : ปริญญาเอก Doctor of Agricultural Sciences (Animal Husbandry), University of Bonn, เยอรมัน
- 2542 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2539 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ รอคำสั่งแต่งตั้ง วันที่ 31/10/2556
งานบริหาร Management
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2563 - 01/02/2565)
- ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2559 - 30/09/2563)
งานสอน Teaching
356201 : สัตวศาสตร์เบื้องต้น
356202 : หลักการอาหารและโภชนาการอาหารสัตว์
356304 : การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
356443 : การผลิตโคนม
356451 : โภชนศาสตร์สัตว์
356497 : สัมมนา (Seminar)
356751 : โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง
356752 : โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2566 ปฏิภาณ หน่อแก้ว อภิชาติ ศรีภัย สิริพร อ่ำสุข ประหยัด ทิราวงศ์ และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2566. ผลของการเสริมยีสต์ที่มีวิตามินดีสูงต่อผลผลิตน้ำนม องค์ประกอบน้ำนม และระดับไขมันในกระแสเลือดในโคนม. วารสารเกษตร 39(3): 245-258.
2565 Ketpanich, N., S. Yammuen-art, P. Kongmun, T. Moolmanee and K.T. Rangubhet. 2022. Effect of Lactobacillus paracasei inoculation at different level on fermentation quality and chemical composition of ensiled total mixed ration (eTMR). วารสารแก่นเกษตร 50(2): 586-596.
2565 Hnokaew, P., S. Yammuen-art and B. Tipnate. 2022. Effects of UV-B irradiated vitamin D enrich yeast supplementation on production performance and blood metabolites in dairy cows. วารสารแก่นเกษตร 50(2): 597-608.
2565 ณัชชา เกษพานิช เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ทศพล มูลมณี กทีปลักษณ์ ระงับเหตุ และ พงศ์ธร คงมั่น. 2565. การเปรียบเทียบระดับการเติม Pediococcus pentosaceus สำหรับอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก ต่อคุณภาพการหมัก คุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ในหลอดทดลอง. วารสารเกษตร 38(1): 109-121.
2564 ธนโชติ ทองย้อย ประวิทย์ ห่านใต้ ทศพร อินเจริญ วันดี ทาตระกูล เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ และ ณรกมล เลาห์รอด. การปรับปรุงคุณภาพของชานอ้อยด้วยลูกแป้งต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง. วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(1): 482-488.
2564 พินิจ วันนา วรทัศน์ อินทรัคคัมพร สุรพล เศรษฐบุตร และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2564. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเสาวรสหวานของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(1): 683-689.
2564 วงค์ลักณ์ วงค์ศิริ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร สุรพล เศรษฐบุตร และเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2564. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งกิ่งและช่อผลของกลุ่มเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ ในอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง. วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(1): 697-702.
2564 เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ จิรารัตน์ วุ่นจันทร์ และ ทศพล มูลมณี. 2564. ผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมครบส่วนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแกะขนในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์. วารสารแก่นเกษตร 49(4): 967-973.
2564 ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ ทศพร อินเจริญ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ สิริวดี พรหมน้อย. 2564. การใช้เปลือกกล้วยหมักร่วมกับลูกแป้งและมันเส้นต่อการย่อยได้ของโภชนะและค่าชีวเคมีของเลือดในแพะเนื้อ. วารสารเกษตร 37(3): 265-275.
2564 ณรงค์ฤทธิ์ ใจพลแสน ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ วณิลดา รุ่งรัศมี ธนพร อึ้งเวชวานิช พชรพร อ่างทอง เวทชัย เปล่งวิทยา และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2564. ต้นเชื้อจำเป็นหรือไม่ ต่อการผลิตพืชอาหารสัตว์หมัก. ระยะก่อนหย่านม. วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(2): 321-331.
2564 ปริชาติ ช่างสัก เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์. 2564. การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักที่ระยะการหมักต่างกันเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อตั้งต้นในกระบวนการหมัก. วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(2): 354-365.
2564 โสภารักษ์ เขมราช ณัฏฐิกา แสงกฤช ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ วลัยลักษณ์ ชนนิยม และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2564. อนุภาคนาโนที่กักเก็บสารสกัดบัวบกสามารถลดเซลล์โซมาติกในแม่โคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดงอาการ. วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(2): 596-602.
2564 ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ กิ่งกาญจน์ ราชอ่อนศรี ณัฐมน ปิ่นแก้ว ประวิทย์ ห่านใต้ ทศพร อินเจริญ และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. ผลของการเสริมลูกแป้งและมันเส้นในเปลือกกล้วยหมักต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ และค่าชีวเคมีของเลือดในแพะเนื้อ. วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(2): 929-939.
2564 Hnokaew P. and S. Yammuen-art. 2021. Production of Vitamin D Enriched Yeast with UV-B Irradiation and the Degradation of Vitamin D in Rumen Fluid of Thai Native Cattle. Naresuan Phayao Journal 14(3): 36-42 .
2563 นริสรา คงสุข ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ เวทชัย เปล่งวิทยา กิตติมา กองทอง และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2563. ผลของการเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ต่อคุณภาพการหมักของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก โดยวิธีวัดแก๊สในห้องปฏิบัติการและการย่อยสลายในกระเพาะรูเมน. วารสารเกษตร 36(1): 145-153.
2563 ประวิทย์ ห่านใต้ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ สนธยา นุ่มท้วม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ วันดี ทาตระกูล. 2563. การเสริมไขมันไหลผ่านจากน้ำมันผสมในอาหารโคนมต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง. วารสารแก่นเกษตร 48(1): 269-276.
2563 ธนโชติ ทองย้อย นันทณุสรณ์ มาตรวังแสง ประวิทย์ ห่านใต้ วันดี ทาตระกูล ทศพร อินเจริญ, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ คงเดช พะสีนาม วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ และ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์. 2563. ผลของการปรับปรุงคุณภาพของมันสำปะหลังต่ออุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชันและการย่อยได้โดยใช้ถุงไนล่อน. วารสารแก่นเกษตร 48(1): 669-674.
2562 กุลนันทน์ จากศรีพรหม วรทัศน์ อินทรัคคัมพร ดุษฎี ณ ลำปาง และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2562. ความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 179-184.
2562 เขมณัฐ ศรีวิชัย วรทัศน์ อินทรัคคัมพร ดุษฎี ณ ลำปาง และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยของเกษตรกร ในตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 205-210.
2562 ประวิทย์ ห่านใต้ ฉัตรชัย เชื้อผู้ดี วันดี ทาตระกูล ทศพร อินเจริญ บุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ธันวมาส กาศสนุก และ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์. 2562. การเสริมมันเส้นและลูกแป้งในอ้อยหมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(1): 825-832.
2562 พิมพร คำทวี อภิชาติ ศรีภัย เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ วรรณพร ทะพิงค์แก. 2562. การทำนายองค์ประกอบทางเคมีของเนเปียร์หมักด้วยเครื่องฟูเรียทรานฟอร์มเนียร์อินฟาเรด สเปกโตรสโคปี. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(2): 715-722.
2562 ณรงค์ฤทธิ์ ใจพลแสน ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ เวทชัย เปล่งวิทยา และ กิตติมา กองทอง. 2562. การคัดเลือกต้นเชื้อและผลของการใช้ต้นเชื้อต่อคุณภาพการหมักของอาหารครบส่วนแบบหมักที่ระยะการหมักที่แตกต่างกัน. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(2): 231-238.
2562 ปริชาติ ช่างสักม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์. 2562. ผลของ Lactobacillus fermentum ต่อคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของอาหารผสมครบส่วนหมักที่ระยะการหมักต่างกัน. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(2): 289-294.
2562 จิรารัตน์ วุ่นจันทร์ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ ทศพล มูลมณี. 2562. ผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมครบส่วนต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะนมเพศผู้. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(2): 741-746.
2562 ปฏิภาณ หน่อแก้ว และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2562. ผลของการเสริมแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกต่อคุณค่าทางโภชนะของเปลือกซังข้าวโพดร่วมกับ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่ระยะการหมักต่างๆ. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(2): 747-752.
2562 สิริพร อ่ำสุข เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์. 2562. ผลของการเติม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ต่อคุณค่าทางโภชนะของเปลือกข้าวโพด ฝักอ่อนหมัก. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(2): 759-764.
2562 บุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์. 2562. ผลของการเสริมรำข้าวขาวต่อการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนและการย่อยได้ของโภชนะในโคเนื้อ. วารสารเกษตร 35(3): 487-494.
2561 ณรงค์ฤทธิ์ ใจพลแสน ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ เวทชัย เปล่งวิทยา และ กิตติมา กองทอง. 2561. การประเมินคุณภาพการหมักและจาแนกประเภทของโปรตีนในอาหารผสมครบส่วนที่หมักด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์ Lactobacillus plantarum. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(พิเศษ)(2): 141-151.
2561 สิริพร อ่าสุข ทศพล มูลมณี และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2561. ผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมครบส่วนแบบหมักต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเพศเมียในพื้นที่โครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(พิเศษ)(2): 179-186.
2561 ปริชาติ ช่างสัก ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2561. ผลของ Lactobacillus plantarum BCC 65951 ต่อคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้า เนเปียร์ปากช่อง 1 หมักที่ระยะการหมักแตกต่างกัน. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(พิเศษ)(2): 187-194.
2561 โสภารักษ์ เขมราช ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ ทศพล มูลมณี และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2561. ผลของการเสริมเบต้า-แคโรทีนต่อปริมาณน้านมและวันตกไข่ครั้งแรกในโคหลังคลอด. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(พิเศษ)(2): 249-256.
2561 ประวิทย์ ห่านใต้ ฉัตรชัย เชื้อผู้ดี วันดี ทาตระกูล บุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์และ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์. 2561. ผลของการเสริมมันเส้นและลูกแป้งในเปลือกกล้วยหมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(พิเศษ)(2): 713-721.
2560 Suban Foiklang, Palangkul Upama, Wachirayan Kolyanee, Risa Japanya, Phanuphong Ounpon, Kewalin Pengsiri, Metha Wanapat and Saowaluck Yammuen-art. 2560. F25 In vitro gas kinetics and digestibility as influenced by yeast media solution ratios and physical forms of rice straw. แก่นเกษตร 45(พิเศษ)(1): 74-79.
2560 นริสรา คงสุข เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์. 2560. การย่อยสลายของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ที่อายุการหมักต่างๆ ในกระเพาะรูเมนของโคเนื้ พื้นเมือง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(2): 108-115.
2560 โสภารักษ์ เขมราช ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ ทศพล มูลมณี ธวัชชัย แถวถาทำ กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2560. ผลของการเสริมเบต้า-แคโรทีนในอาหารต่อความเข้มข้นของเบต้า–แคโรทีนในเลือดและการทำงานของเอนไซม์ในระบบการต้านอนุมูลอิสระในโคสาว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(2): 133-140.
2560 ณรงค์ฤทธิ์ ใจพลแสน, ปริชาติ ช่างสัก และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2560. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบคทีเรียผลิตกรดแลคติคจากหญ้าหมักต่างชนิดกัน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(2): 651-658.
2560 บุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์. 2560. การย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของอาหารข้นที่มีรำข้าวขาวในระดับต่างๆ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(2): 675-681.
2559 Moonmanee, T., C. Manraen, P. Yama, K. Sringarm, N. Chongkasikit and S. Yammuen-art. 2559. Effects of presence of corpus luteum at the beginning of synchronization of ovulation on ovulation rate and luteal characteristics in dairy cattle. Journal of Agriculture 32(Suppl.): 71-80.
2559 ศราวุธ หมั่นถนอม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ ณัฐพล จงกสิกิจ. 2559. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะรูปร่างของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน. แก่นเกษตร 44(พิเศษ)(1): 7-12.
2559 คัทรียำ เต๋จ๊ะ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ และ ทศพล มูลมณี. 2559. ผลของการเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อพื้นเมือง. แก่นเกษตร 44(พิเศษ2): 44-51.
2559 Bouasavanh, B., S. Yammuen-artand and T. Moonmanee. 2016. Effects of concentrate supplementation levels with fresh paper mulberry leaves (Broussonetia papyrifera) on growth performance and digestibility of local female goats in Lao PDR. Khon Kaen Agriculture Journal 44(Suppl. 2): 68-76.
2559 นริสรา คงสุข เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์. 2559. ผลของการเสริมรำข้าวและกากน้ำตาลในเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนหมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองของโคเนื้อพื้นเมือง. แก่นเกษตร 44(พิเศษ2): 117-125.
2559 Khemarach, S., S. Yammuen-art, K. Taja, T. Teltathum and S. Sangsritavong. 2016. Effect of beta-carotene on ruminal degradability of napier and ruzi grass in Thai native cattle. Khon Kaen Agriculture Journal 44(Suppl. 2): 1-8.
2559 ชาติชาย โยเหลา และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2559. การใช้กากมะเขือเทศเป็นสารต้านออกซิเดชั่นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อในสภาวะเครียด. เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 14(2): 63-71.
2558 Moonmanee, T and S. Yammuen-art. 2015. Relationships among Feed Intake, Blood Metabolites, Follicle Size and Progesterone Concentration in Ewes Exhibiting or Not Exhibiting Estrus after Estrous Synchronization in the Tropics. Agriculture and Agricultural Science Procedia 5: 151-158.
2558 โสภารักษ์ เขมราช ศุภมิตร เมฆฉาย และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2558. การผลิตกรดไขมันโอเมก้า-3 และการย่อยสลายในกระเพาะหมักของ Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน Fatty Acid Desaturase 2 (FAD2). วารสารเกษตร 31(1): 329-338.
2556 ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ โชค มิเกล็ด ณัฐพล จงกสิกิจ จิรวัฒน์ พัสระ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ วิสูตร ศิริณุพงษานันท์ และ อำพล วริทธิธรรม. 2556. ผลของระดับการใช้กากมันสำปะหลังแห้งจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารต่อกระบวนการหมักย่อยในกระเพาะหมักและการย่อยได้ในโคพื้นเมืองเจาะกระเพาะ. วารสารเกษตร 29(1): 89-98.
2556 สุกัญญา ยอดสร้อย นิราภรณ์ ชัยวัง เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ กรวรรณ ศรีงาม และ ทรงเกียรติ สุวรรณศิริกุล และ สัญชัย จตุรสิทธา. 2556. คุณภาพเนื้อของโคดอย และโคขาวลำพูน เปรียบเทียบกับโคลูกผสมบราห์มัน. แก่นเกษตร 14(พิเศษ)(1): 45-50.
2556 นพพล ชุบทอง ณิชตา เป็งทินา และ อภิชาติ ศรีภัย และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2556. ผลของขนาดและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายของเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูนและโคดอย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 44(พิเศษ)(1): 31-34.
2556 ณิชตา เป็งทินา จิรวัฒน์ พัสระ อภิชาติ ศรีภัย และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2556. ผลของการปรับปรุงคุณภาพของเปลือกและซังข้าวโพดโดยใช้จุลินทรีย์และสารเคมีต่อการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 44(พิเศษ)(1): 43-46.
2556 พรทิพย์ แสนยอง ศุภมิตร เมฆฉาย อภิชาติ ศรีภัย และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2556. การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 44(พิเศษ)(1): 247-250.
   ระดับนานาชาติ
2567 Fitriyah, N. S., L. A. Oluodo, P. Hnokaew, S. Umsook, P. Thirawong, T. Khamlor and S. Yammuen-Art. 2024. Optimum level of Lactobacillus plantarum supplementation as probiotic on in vitro degradability and rumen fermentation products of total mixed ration. Veterinary Integrative Sciences 22(2): 489-500.
2566 Hnokaew, P., T. Moonmanee, C. Phatsara, N. Chongkasikit, P. Trirawong, L. Abiola Oluodo and S. Yammuen-Art. 2023. Effect of UV-B irradiated vitamin D enriched yeast supplementation on milk performance and blood chemical profiles in dairy cows. Animal Bioscience 36(10): 1536-1545.
2565 Somboonchai, T., S. Foiklang, J. Panatuk, A. Cherdthong, N. Laorodphan, M. Wanapat, S. Yammuen-art and S. Kang. 2022. Replacement of soybean meal by red yeast fermented tofu waste on feed intake, growth performance, carcass characteristics, and meat quality in Thai Brahman crossbred beef cattle. Tropical Animal Health and Production 54(2): 133.
2565 Jaipolsaen N., S. Sangsritavong, T. Uengwetwanit, P. Angthong, V. Plengvidhya, W. Rungrassamee and S. Yammuen-art. 2022. Comparison of the Effects of Microbial Inoculants on Fermentation Quality and Microbiota in Napier Grass (Pennisetum purpureum) and Corn (Zea mays L.) Silage. Frontiers in Microbiology 12: 784535.
2564 Wongphaiwan, K., P. Prapatigul, S. Sreshthaputra, W. Intaruccomporn and S. Yammuen-Art. 2021. Learning media needs of beef cattle farmers in Kong Khaek Sub-district, Mae Chaem District, Chiang Mai Province. International Journal of Agricultural Technology 17(3): 1209-1218.
2564 Hnokaew, P and S. Yammuen-Art. 2021. Vitamin d2 production and in vitro ruminal degradation of uv-b irradiated vitamin d enriched yeast in thai native cattle. Veterinary Integrative Sciences 19(3): 573-556.
2564 Khemarach, S., S. Yammuenart, V. Punyapornwithaya, S. Nithithanasilp, N. Jaipolsaen and S. Sangsritavong. 2021. Improved reproductive performance achieved in tropical dairy cows by dietary beta-carotene supplementation. Scientific Reports 11(1): 23171.
2562 Yammeun-Art, S., P. Somrak and C. Phatsara. 2017. Effect of the ratio of maize cob and husk to napier Pakchong 1 silage on nutritive value and in vitro gas production of rumen fluid of Thai native cattle. Animal Production Science 57(8): 1603-1606.
2561 Moonmanee, T., S. Yammuen-Art, S. Mekchay and C. Navanukraw. 2018. Ovulation rate, metabolite and hormonal profiles of ewes in low body condition stimulated with high-energy diet during the late-luteal phase of the estrous cycl. Journal of Animal and Plant Sciences 28(3): 669-678.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับนานาชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2564 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2558 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก