รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
Assistant Professor Dr. Jirawan Kitchaicharoen
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944066
อีเมล : jirawan.k@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2546 : ปริญญาเอก Doktor der Agrarwissenschaften (Agricultural Economics), University of Hohinheim, เยอรมัน
- 2540 : ปริญญาโท ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2535 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร วันที่ 23/07/2558
งานบริหาร Management
- รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ (01/10/2559 - 30/09/2563)
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (31/08/2564 - 30/08/2568)
งานสอน Teaching
351364 : หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
351463 : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ
351464 : เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
351466 : เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร
351743 : การวิจัยปฏิบัติการสำหรับการวางแผนการเกษตร
351765 : การวางแผนและจัดการทรัพยากรในระบบฟาร์ม
351769 : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1
351792 : สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2
351799 : วิทยานิพนธ์
366702 : การวิเคราะห์ระบบเกษตร (Analysis of Agricultural Systems)
366703 : การพัฒนาระบบเกษตรและเศรษฐศาสตร์ (Agricultural Systems & Economic Development)
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2562 ศิวาพร ธรรมดี จิรวรรณ กิจชัยเจริญ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ จุฑามาส คุ้มชัย กมล ทิพโชติ พิมพ์ใจ สีหะนาม นพพล จันทร์หอม บัญประชา ทองโชติ และ แพรวระวี แสงมณี. 2562. "ดี อร่อย" ผักสดโครงการหลวง: แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด. วารสารประชาคมวิจัย 143(24): 6-11.
2561 สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และ พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. 2561. การจำแนกครัวเรือนเกษตรกรที่มีระบบการทำฟาร์มแบบปลูกข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารเกษตร 34(2): 255-267.
2561 วราภรณ์ แก้วทันคำ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2561. แผนการผลิตพืชโดยใช้แบบจำลองเชิงเส้น ภายใต้ข้อจำกัดน้ำที่ไม่แน่นอน ในพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด จังหวัดตาก. แก่นเกษตร 46(5): 877-886.
   ระดับนานาชาติ
2564 Thambhitaks, K. and J. Kitchaicharoen. 2021. Valuation of External Costs of Wet-Season Lowland Rice Production Systems in Northern Thailand. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 20(3): e2021057.
2563 Pradit, O. and J. Kitchaicharoen. 2020. Valuation of benefits of water quality and water supply to justify payments for ecosystem services in mae sa watershed, chiang mai, thailand. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 19(4): 648-664.
2562 Oraphan, P. and K. Jirawan. 2019. Estimating benefits of forest ecosystem service to support payments for ecosystem services in Mae Sa Watershed, Chiang Mai, Thailand. International Journal of Agricultural Technology 15: 613-624.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
2561 ประกายดาว สาระแปง เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2561. แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมสู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 2547-2557. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13, กรุงเทพมหานคร.
   ระดับนานาชาติ
2562 Oraphan Pradit and Jirawan Kitchaicharoen. 2019. Valuing Benefits of Soil Conservation to Support Payment for Ecosystem Services in Mae Sa Watershed, Chiang Mai Province. P. 36-54. In: Proceeding on the 5th EnvironmentAsia International Conference, Chiang Mai.
2562 Thambitaks K., Kitchaicharoen J., Sangchyoswat C. and Jakrawatana N. 2019. Economic Return of Crop Rotation and Reduction of Open-air Rice Straw Burning in Rice-based Cropping System in Upper Northern Thailand. P. 55-69. In: Proceeding on the 5th EnvironmentAsia International Conference, Chiang Mai.
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2566 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2566 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- 2552 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2548 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2546 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก