รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
Assistant Professor Dr. Chanchai Sangchyoswat
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944621
อีเมล : chanchai.s@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2535 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Agronomy and Soil Science), The University of Hawaii at Manoa, สหรัฐอเมริกา
- 2532 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2527 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา เรื่อง ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต วันที่ 20/07/2544
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา เกษตรศาสตร์ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 361461 การอนุรักษ์ดิน วันที่ 20/07/2544
- ผลงานวิจัย : สาขา เรื่อง ระบบเรียกใช้ข้อมูลการชะล้างพังทลายดิน วันที่ 20/07/2544
- ผลงานวิจัย : สาขา เรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรที่สูง วันที่ 20/07/2544
- ผลงานวิจัย : สาขา เรื่อง ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน วันที่ 20/07/2544
- ผลงานวิจัย : สาขา เรื่อง Incorporating Spatial Variability into Existing Soils Databases วันที่ 20/07/2544
- ผลงานวิจัย : สาขา เรื่อง Supporting Highland Development with Spatial Information วันที่ 20/07/2544
- เอกสารประกอบการบรรยาย : สาขา เรื่อง ระบบสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน (Version 2.0) วันที่ 20/07/2544
- เอกสารประกอบการบรรยาย : สาขา เรื่อง Soil Conservation Practice in Highland วันที่ 20/07/2544
- เอกสารประกอบการบรรยาย : สาขา เรื่อง ระบบสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน (Version 1.0) วันที่ 20/07/2544
- เอกสารประกอบการบรรยาย : สาขา เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการพัฒนาที่ดิน วันที่ 20/07/2544
งานบริหาร Management
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (01/10/2563 - 30/09/2567)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (01/10/2559 - 30/09/2563)
- หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (01/05/2557 - 30/09/2559)
งานสอน Teaching
361461 : การอนุรักษ์ดิน
361762 : WATER EROSION CONTROL
362401 : การอนุรักษ์ที่ดินและแหล่งน้ำ
366701 : พื้นฐานของระบบเกษตร (Basics of Agricultural Systems)
366742 : การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร(Agricultural Resource Management and Planning)
366769 : หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร (Selected Topic in Agricultural Systems)
366789 : หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร (Selected Topics in Agricultural Systems)
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2566 พัฒนา กายาไชย และ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2566. แบบจำลองเชิงพรรณนาการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการชลประทานในพื้นที่คลองฝั่งซ้าย จังหวัดเชียงราย. วารสารเกษตร 39(1): 37-47.
2563 วันรัก ฤทธิเกษร และ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2563. การประเมินการไหลบ่าของน้ำผิวดินและการสูญเสียดินในการผลิตข้าวไร่บนพื้นที่สูง โดยใช้แบบจำลองโครงการคาดการณ์การพังทลายของดินโดยน้ำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 38(2): 208-216.
2561 สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และ พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. 2561. การจำแนกครัวเรือนเกษตรกรที่มีระบบการทำฟาร์มแบบปลูกข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารเกษตร 34(2): 255-267.
   ระดับนานาชาติ
2563 Fun, J., A. Jintrawet, C. Sangchyoswat. 2020. The RelationshipsBetween Extreme Precipitation and Rice and Maize Yields Using Machine Learning inSichuan Province, China. Current Applied Science and Technology 20(3): 453-469.
2563 Norsuwan, T., K. Utasuk, T. Panyasai and C. Sangchyoswat. 2020. Optimization of nitrogen fertilizer application in lowland rice production system of agricultural resource system research station using tailored farm-plot database. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 19(3): 333-349.
2561 Bajgai, Y. and C. Sangchyoswat. 2018. Farmers knowledge of soil fertility in West-Central Bhutan. Geoderma Regional 14: e00188.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
2566 ปรียานุช นิพาพันธ์ สุรพล เศรษฐบุตร ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2566. ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่. หน้า 653-660. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4, เชียงใหม่.
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2564 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- 2560 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2550 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2541 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2539 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย