รูปประจำตัว
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
Associate Professor Dr. Suchon Tangtaweewipat
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาสัตว์ศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944071 ต่อ 111
อีเมล : suchon.t@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2540 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Poulty Nutrition), Ehime University, ญี่ปุ่น
- 2526 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
- 2524 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา สัตวศาสตร์ รายวิชา 356447 การจัดการผลิตสัตว์ปีก วันที่ 04/09/2539
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง Utilization of full soybean in poultry diets 2.Broiler วันที่ 04/09/2539
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง Effect of tryptophan supplement to normal and sub-normal protein leveis in layer diets วันที่ 04/09/2539
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง การใช้กากเรปซีดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหาสัตว์ปีก 1.ไข่ไก่ วันที่ 04/09/2539
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง ผลการใช้เมล็ดหรือกากเมล็ดทานตะวันระดับสูงในอาหารเป็ดไข่ วันที่ 04/09/2539
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง การใช้กากงาทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสัตว์ปีก 3. วันที่ 04/09/2539
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง การใช้กากงาทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสัตว์ปีก 2. ไก่ไข่ วันที่ 04/09/2539
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง การใช้กากงาทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสัตว์ปีก 1. ไก่สาวและนกกระทาไข่ วันที่ 04/09/2539
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง การใช้เมล็ดทานตะวันระดับสูงในอาหารไก่ไข่ วันที่ 04/09/2539
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง Effect of different levels of sunflower sad in broiler rations วันที่ 04/09/2539
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง การใช้เมล็ดทานตะวันเป็นแหล่งโปรตีนและพลังงานในอาหารสัตว์ปีก วันที่ 04/09/2539
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง Nutritional value of pigeonpea (Cajanus cajan) meal in pooultry diets วันที่ 04/09/2539
งานบริหาร Management
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (24/11/2552 - 23/11/2556)
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (24/11/2548 - 24/11/2552)
งานสอน Teaching
356242 : หลักการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว
356441 : การผลิตสัตว์ปีก
356447 : การจัดการสัตว์ปีก (Poultry management)
356745 : ADVANCED POULTRY PRODUCTION
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2565 Sayyadad, V., B. Cheva-Isarakul and S. Tangtaweewipat. 2022. Proper levels of dietary protein and metabolizable energy on production performance and carcass quality of Pradu Hang Dam × Hubbard JA 57 Ki crossbred native chicken during 6-10 weeks of age. วารสารแก่นเกษตร 50(2): 558-571.
2565 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ องอาจ ส่องสี บุญล้อม ชีวะอิสระกุล กัญญารัตน์ พวกเจริญ และ คาซูทากะ อูเมทสุ. 2565. การใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เป็นพลังงานทดแทนสำหรับเครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็กในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง. วารสารเกษตร 38(1): 99-107.
2565 วรรณสุข ไชยเดช บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. 2565. ระดับโปรตีนและพลังงานใช้ประโยชน์ในอาหารที่เหมาะสมต่อ สมรรถภาพการผลิต และองค์ประกอบซากของไก่ลูกผสมพื้นเมือง (ประดู่หางดำ x ฮับบาร์ดเจเอ 57 เคไอ) ช่วงอายุ 11-15 สัปดาห์. วารสารเกษตร 38(1): 123-134.
2565 วราภัสร์ พุทธา และ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. 2565. องค์ประกอบทางโภชนะและผลการใช้เมล็ดข้าวโพดบดหมักและหญ้าเนเปียร์หมัก ในอาหารสุกรดำโครงการหลวง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 40(3): 302-314.
2565 วรันทร์ธร สิทธิสอน บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. 2565. การใช้เศษเหลือเครื่องในสัตว์ปีกเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 40(3): 327-336.
2564 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล องอาจ ส่องสี, ณัฐกานต์ มณีทอง วิไลพร ทัณฑะรักษ์ และ สรัณกิติ์ แก้วกันใจ. 2564. ระดับของสารส้มที่เหมาะสมต่อการฟอกหนังแกะ. วารสารแก่นเกษตร 49(2): 509-516.
2564 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ กัญญารัตน์ พวกเจริญ องอาจ ส่องสี และ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. การใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เป็นพลังงานทดแทนสำหรับเครื่องยนต์ของเครื่องบดข้าวโพดแบบ Hammer Mill. วารสารเกษตร 37(3): 255-263.
2564 ณัฐชนา อินติ๊บ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ และ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2564. องค์ประกอบทางโภชนะและสัดส่วนที่เหมาะสมของอาหารที่มีเนื้อกล้วยน้ำว้าเป็นส่วนผสมสำหรับลูกสุกรระยะก่อนหย่านม. วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(2): 58-66.
2564 ณัฐชนา อินติ๊บ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ และ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. การใช้กล้วยน้ำว้าในอาหารเพื่อทดแทนอาหารเลียรางต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรระยะก่อนหย่านม. วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(2): 67-75.
2563 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ องอาจ ส่องสี บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และ กัญญารัตน์ พวกเจริญ. 2563. การใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเป็นพลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้าในชุมชน ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง. วารสารเกษตร 36(3): 365-375.
2563 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล บุญล้อม ชีวะอิสระกุล วิไลพร ทัณฑะรักษ์ ณัฐกานต์ มณีทอง เอื้องพลอย ใจลังกา และ วุฒิชัย ลัดเครือ. 2563. การใช้สารช่วยหมักร่วมกับเครื่องเทศในขาแกะรมควัน และสารช่วยย่อยในสตูเนื้อแกะ. วารสารเกษตร 36(3): 377-386.
2562 กัญญารัตน์ พวกเจริญ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ปุณณะวุทฒ์ ยะมา และ ทศพล มูลมณี. 2562. อิทธิผลของสายพันธุ์และอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากในสุกรพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(2): 593-598.
2562 องอาจ ส่องสี สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และ ทศพล มูลมณี. 2562. การประเมินผลการตอนไก่เบรสจากขนาดของหงอนและเหนียง. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(2): 329-334.
2562 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ องอาจ ส่องสี บุญล้อม ชีวะอิสระกุล กัญญารัตน์ พวกเจริญ วิไลพร ทัณฑะรักษ์ และ คาซูทากะ อูเมทสุ. 2562 การใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่สูง. แก่นเกษตร 47(พิเศษ)(2): 397-404.
2561 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ปฏิวัติ ผายทอง และ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2561. ระดับโปรตีนและพลังงานใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมในสูตรอาหารไก่กระดูกดำสายพันธุ์โครงการหลวง ช่วงอายุ 11-16 สัปดาห์. วารสารเกษตร 34(2): 269-275.
2560 ปฏิวัติ ผายทอง,สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และ ศุภมิตร เมฆฉาย. 2560. ระดับโปรตีนและพลังงานใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมในสูตรอาหารไก่กระดูกดำ โครงการหลวงช่วงอายุ 6-10 สัปดาห์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(2): 47-54.
2560 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ธนชัย ทะสุใจ ประจิตต์ อุดหนุน, วัชรินทร์ คำมุงคุณ สุพรรษา อักโขสุวรรณ และ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2560. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อสายพันธุ์การค้า 1. คอบบ์ อาร์เบอร์เอเคอร์ และรอส. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(2): 210 -216.
2560 ธนชัย ทะสุใจ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ประจิตต์ อุดหนุน วัชรินทร์ คำมุงคุณ สุพรรษา อักโขสุวรรณ และ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2560. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อสายพันธุ์การค้า 2. คอบบ์ และรอส. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(2): 217- 224.
2559 วิภาสิริ สมบัติใหม่ ประจิตต์ อุดหนุน วัชรินทร์ คำมุงคุณ สุพรรษา อักโขสุวรรณ และ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. 2559. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ทางการค้าสามสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย. แก่นเกษตร 44(พิเศษ2): 153-162.
2558 พิเชษฐ์ จันทร์เป็ง ประจิตต์ อุดหนุน สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ และ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2558. คุณค่าทางอาหารและการใช้ฝุ่นข้าวโพดจากการสีข้าวโพดในอาหารเป็ดไข่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย 2(1): 1-13.
   ระดับนานาชาติ
2565 Kanmanee, C., O. Srinual, M. Punyatong, T. Moonmanee, C.Lumsangkul, S. Tangtaweewipat, H.V. Doan, M. Yachai, T. Chaiyaso and W. Tapingkae. 2022. Effects of dietary supplementation with red Yeast (Sporidiobolus pararoseus) on productive performance, egg quality, and duodenal cell proliferation of laying hens. Animals 12(3): 238.
2564 AP, Y., M. Farghali, I.M.A. Mohamed, M. Iwasaki, S. Tangtaweewipat,I. Ihara, R. Sakai and K. Umetsu. 2021. Potential of biogas production from the anaerobic digestion of Sargassum fulvellum macroalgae: Influences of mechanical, chemical, and biological pretreatments. Biochemical Engineering Journal 175: 108140.
2564 Farghali, M., Y. AP, I.M.A. Mohamed, M. Iwasaki, S. Tangtaweewipat, I. Ihara, R. Sakai and K. Umetsu. 2021. Thermophilic anaerobic digestion of Sargassum fulvellum macroalgae: Biomass valorization and biogas optimization under different pre-treatment conditions. Journal of Environmental Chemical Engineering 9(6): 106405.
2563 Songsee, O., S. Tangtaweewipat, B. Cheva-Isarakul and T. Moonmanee. 2020. Laparoscopic vacuum testectomy technique for castration royal project bresse chickens on highland of Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology 42(4): 759-765.
2563 Ihara, I., K. Yano, F.J. Andriamanohiarisoamanana, G. Yoshida, T. Yuge, Yuge, S. Tangtaweewipat and K. Umetsu. 2020. Field testing of a small-scale anaerobic digester with liquid dairy manure and other organic wastes at an urban dairy farm. Journal of Material Cycles and Waste Management 22(5): 1382-1389.
2563 Songsee, O., S. Tangtaweewipat, B. Cheva-Isarakul and T. Moonmanee. 2020. Proper dietary crude protein and metabolizable energy levels on growth performance, carcass characteristics and meat quality of Royal Project Bresse capon. Agriculture and Natural Resources 54(2): 121-129.
2561 Pan, Z., Qi, G., F.J. Andriamanohiarisoamanana, T. Yamashiro, M. Iwasaki, T. Nishida, S. Tangtaweewipat and K. Umetsu. 2018. Potential of anaerobic digestate of dairy manure in suppressing soil-borne plant disease. Animal Science Journal 89(10): 1512-1518
2560 Moonmanee, T., S. Tangtaweewipat, J. Jitjumnong and P. Yama. 2017. Return to fertility in postpartum mehsana buffaloes after therapeutic approach for large ovarian cysts and inactive ovaries using a short-term progestin-based regime under higland field conditions in Thailand. Buffalo Bulletin 36(1): 89-95.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2552 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2550 : มหาวชิรมงกุฎ
- 2545 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- 2542 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- 2539 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2536 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2534 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 2532 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย