รูปประจำตัว
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย
Associate Professor Dr. Supamit Mekchay
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : supamit.m@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2547 : ปริญญาเอก eines Doktors der Agrarwissenschaften (อณูพันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์), University of Bonn, เยอรมัน
- 2539 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2536 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา สัตวศาสตร์ รายวิชา 356431 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ วันที่ 09/12/2548
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง Molecular marker-dased diversity assesment of Thai native chicken and broiler chicken วันที่ 09/12/2548
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง Moiecular characterization of differentially exprssed ganes in porcine leukocytes due to transport stress วันที่ 09/12/2548
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง Polymorphism of porcine BF gene in thia native pigs วันที่ 09/12/2548
- เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน : สาขา สัตวศาสตร์ วันที่ 29/09/2554
- ผลงานวิจัย : สาขา สัตวศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน (1,2) fucosrltransferase ในสุกรไทยพันธุ์พื้นเมืองและสุกรสายพันธุ์การค้า วันที่ 09/12/2548
งานบริหาร Management
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (24/11/2556 - 23/11/2560)
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (24/11/2552 - 23/11/2556)
- รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (01/12/2548 - 24/11/2552)
งานสอน Teaching
356332 : โรคสัตว์ปีก (Diseases of poultry)
356431 : การปรับปรุงพันธุ์
356725 : Molecular Genetics in Farm Animals
356779 : SELECT TOPIC IN ANIMAL SC
356792 : SEMINAR ANIM SCI II
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2565 สุกัญญา เจริญศิลป์ วุฒิไกร บุญคุ้ม ศุภมิตร เมฆฉาย และ มนต์ชัย ดวงจินดา. 2565. แนวทางการสร้างเนื้อไก่ฟังก์ชันด้วยอัตลักษณ์ไก่พื้นเมืองไทย. วารสารแก่นเกษตร 50(3): 636-656.
2564 ทฤษฎี คำหล่อ กรวรรณ ศรีงาม ศุภมิตร เมฆฉาย วัชรพงศ์ นรพัลลภ และ นิภา โชคสัจจะวาที. 2564. การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์เรียลไทม์พีซีอาร์ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับประเมินสัดส่วนเพศของอสุจิในน้ำเชื้อพ่อโคนม. วารสารเกษตร 37(1): 75-87.
2564 กมล ฉวีวรรณ ประภาส มหินชัย ศศิพร ช่อลำไย นฐิณี รัตนมหาวิชัย ศุภมิตร เมฆฉาย และ จันทร์พร เจ้าทรัพย์. การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคของสุกรพื้นเมืองไทย. วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(2): 506-572.
2560 ปฏิวัติ ผายทอง,สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และ ศุภมิตร เมฆฉาย. 2560. ระดับโปรตีนและพลังงานใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมในสูตรอาหารไก่กระดูกดำ โครงการหลวงช่วงอายุ 6-10 สัปดาห์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(พิเศษ)(2): 47-54.
2559 Nitipongsuwan, S., S. Mekchay and P. Supakankul. 2016. Identification of molecular markers for drip loss trait in Thai commercial pork. International Journal of Agricultural Technology 12(4): 633-642.
2558 โสภารักษ์ เขมราช ศุภมิตร เมฆฉาย และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2558. การผลิตกรดไขมันโอเมก้า-3 และการย่อยสลายในกระเพาะหมักของ Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน Fatty Acid Desaturase 2 (FAD2). วารสารเกษตร 31(1): 329-338.
2558 Nitipongsuwan, S. and S. Mekchay. 2015. Association of FABP3 and LEPR gene polymorphisms with the drip loss trait of pork. Journal of Agricultural Technology 11(1): 731-746.
2556 พรทิพย์ แสนยอง ศุภมิตร เมฆฉาย อภิชาติ ศรีภัย และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2556. การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 44(พิเศษ)(1): 247-250.
   ระดับนานาชาติ
2566 Norkeaw R., C. Arjin, A. Sartsook, P. Hnokaew, N. Chaiwang, S. Mekchay, T. Yanoc and K. Sringarm. 2023. Supplementation of thymol powder or green tea extract along with linseed in pig diet increases oxidative stability in blood and pork. Italian Journal of Animal Science 22(1): 309-320.
2566 Pittarate S., V. Perumal, S. Kannan, S. Mekchay, M. Thungrabeab, P. Suttiprapan, S.-N. Sengottayan and P. Krutmuang. 2023. Insecticidal efficacy of nanoparticles against Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) larvae and their impact in the soil. Heliyon 9(5): e16133.
2566 Chinnasamy R., B. Govindasamy, M. Venkatesh, S. Magudeeswaran, A. Dhanarajan, N. Devarajan, P. Willie, V. Perumal, S. Mekchay and P. Krutmuang. 2023. Bio-efficacy of insecticidal molecule emodin against dengue, filariasis, and malaria vectors. Environmental Science and Pollution Research 30(22): 61842 - 61862.
2566 Perumal, V., S. Kannan, L. Alford, S. Pittarate, S. Mekchay, G. V. P. Reddy, D. Elangovan, R. Marimuthu and P. Krutmuang. 2023. Biocontrol effect of entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae ethyl acetate-derived chemical molecules: An eco-friendly anti-malarial drug and insecticide. Archives of Insect Biochemistry and Physiology 114(2): 10.1002/arch.22037.
2565 Poommouang, A., P. Piboon, K. Buddhachat, J.L. Brown W. Kriangwanich, S. Chomdej, J. Kampuansai, S. Mekchay, P. Kaewmong, K. Kittiwattanawong and K. Nganvongpanit. 2022. Microsatellite polymorphism and the population structure of Dugongs (Dugong dugon) in Thailand. Animals 12(3): 235.
2565 Mekchay, S., N. Pothakam, W. Norseeda, P. Supakankul, T. Teltathum, G.S. Liu, W. Naraballobh, T. Khamlor, K. Sringarm and P. Krutmuang. 2022. Association of IFNA16 and TNFRSF19 Polymorphisms with intramuscular fat content and fatty acid composition in pigs. Biology 11(1): 109.
2565 Naraballobh, W., N. Pothakam, W. Norseeda, N. Sommit, T. Teltathum, H.V. Doan, K. Sringarm, T. Khamlor and S. Mekchay. 2022. Association of genetic markers with sex determination in Thai red tilapia. Veterinary Integrative Sciences 20(1): 73-83.
2565 Sringarm, K., N. Chaiwang, W. Wattanakul, P. Mahinchai, A. Satsook, R. Norkeaw, M. Seel-Audom, T. Moonmanee, S. Mekchay, S.R. Sommano, W. Ruksiriwanich, P. Rachtanapun, K. Jantanasakulwong and C. Arjin. 2022. Improvement of intramuscular fat in iongissimus muscle of finishing Thai crossbred black pigs by perilla cake supplementation in a low-lysine diet. Foods 11(7): 907.
2565 Norkeaw, R., C. Arjin, A. Sartsook, N. Chaiwang, S. Mekchay, S.R. Sommano, W. Ruksiriwanich and K. Sringarm. 2022. Antioxidant activities of plant extracts and essential oil-cyclodextrin complexes and their effect on lipid accumulation in porcine adipocytes in vitro. Veterinary Integrative Sciences 20(1): 209-229.
2565 Krutmuang, P., J. Rajula, S. Pittarate, C. Chatima, M. Thungrabeab, S. Mekchay and S. Senthil-Nathan. 2022. The inhibitory action of plant extracts on the mycelial growth of Ascosphaera apis, the causative agent of chalkbrood disease in Honey bee. Toxicology Reports 9: 713-719.
2565 Mekchay, S., W. Norseeda, N. Pothakam, G. Liu, T. Teltathum, K. Sringarm, W. Naraballobh, T. Khamlor and P. Krutmuang. 2022. Association of FTH and EPOR gene polymorphisms with litter size traits in pigs. Veterinary Integrative Sciences 20(2): 291-308.
2565 Sringarm, K., M. Thongkham, S. Mekchay, C. Lumsangkul, W. Thaworn, W. Pattanawong, E. Rangabpit, P. Rachtanapun, K. Jantanasakulwong, A. Sathanawongs and S. Hongsibsong. 2022. High-efficiency bovine sperm sexing used magnetic-activated cell sorting by coupling scFv antibodies specific to Y-chromosome-bearing sperm on magnetic microbeads. Biology 11(5): 715.
2565 Thaworn, W., S. Hongsibsongc, M. Thongkhama, S. Mekchay, W. Pattanawonge and K. Sringarm. 2022. Production of single-chain fragment variable (scFv) antibodies specific to plasma membrane epitopes on bull Y-bearing sperm. Animal Biotechnology 33(3): 508-518
2565 Norkeaw, R., C. Arjin, A. Sartsook, P. Hnokaew, M. Thongkham, B. Detruengsri, N. Chaiwang, S. Mekchay, T. Yano and K. Sringarm. 2022. Effect of dietary green tea extract supplementation in growing-finishing pigs on growth performance, meat quality, and oxidative stability of pork. Veterinary Integrative Sciences 20(3): 571-583.
2565 Vivekanandhan, P., K. Swathy, L. Alford, S. Pittarate, S.P.R.R. Subala, S. Mekchay, D. Elangovan and P. Krutmuang. 2022. Toxicity of Metarhizium flavoviride conidia virulence against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) and its impact on physiological and biochemical activities. Scientific Reports 12(1): 16775, doi: 10.1038/s41598-022-20426-x.
2564 Thongkham, M., W. Thaworn, W. Pattanawong, S. Teepatimakorn, S. Mekchay and K. Sringarm. 2021. Spermatological parameters of immunologically sexed bull semen assessed by imaging flow cytometry, and dairy farm trial. Reproductive Biology 21(2): 100486.
2564 Kriangwanich, W., P. Piboon, W. Sakorn, K. Buddhachat, V. Kochagul, K. Pringproa, S. Mekchay and K. Nganvongpanit. 2021. Consistency of dark skeletal muscles in Thai native black-bone chickens (Gallus gallus domesticus). PeerJ 9: e10728
2564 Chaiwang, N., T. Bunmee, C. Arjin, W. Wattanakul, N. Krutthai, S. Mekchay and K. Sringarm. 2021. Effect of deep bedding floor and fermented feed supplement on productive performance, carcase, meat quality and fatty acid profile of crossbred pigs. Italian Journal of Animal Science 20(1): 479-488.
2564 Norseeda, W., G. Liu, T. Teltathum, K. Sringarm, W. Naraballobh, T. Khamlor and S. Mekchay. 2021. Effect of leukemia inhibitory factor polymorphism on litter size traits in Thai commercial pig breeds. Veterinary Integrative Sciences 19(2): 185-196.
2564 Pothakam, N., W. Norseeda, G Liu, T. Teltathum, P. Supakankul, W. Naraballobh, T. Khamlor, K. Sringarm and S. Mekchay. 2021. Association of osteopontin gene with intramuscular fat content and fatty acid composition traits in pigs. Veterinary Integrative Sciences 19(2):197-208.
2564 Norseeda, W., G. Liu, T. Teltathum, K Sringarm, W. Naraballobh, T. Khamlor, P. Krutmuang and S. Mekchay. 2021. Effect of porcine il-6 polymorphism on litter size traits in commercial pig breeds. Veterinary Integrative Sciences 19(2): 237-246.
2564 Norseeda W., G. Liu, T. Teltathum, P. Supakankul, K. Sringarm, W. Naraballobh, T. Khamlor, S. Chomdej, K. Nganvongpanit, P. Krutmuang and S. Mekchay. 2021. Association of il-4 and il-4r polymorphisms with litter size traits in pigs. Animals 11(4): 1154.
2564 Arjin, C., C. Souphannavong, R. Norkeaw , N. Chaiwang, S. Mekchay, A. Sartsook, M. Thongkham, T. Yosen, W. Ruksiriwanich, S.R. Sommano and K. Sringarm. 2021. Effects of dietary perilla cake supplementation in growing pig on productive performance, meat quality, and fatty acid profiles. Animals 11(11): 3213B253.
2564 Poommouang, A., W. Kriangwanich, K. Buddhachat, J.L. Brown, P. Piboon, S. Chomdej, J. Kampuansai, S. Mekchay, P. Kaewmong, K. Kittiwattanawong and K. Nganvongpanit. 2021. Genetic diversity in a unique population of dugong (Dugong dugon) along the sea coasts of Thailand. Scientific Reports 11(1): 11624.
2564 Pothakam, N., P. Supakankul, W. Norseeda, G Liu, T. Teltathum, W. Naraballobh, T. Khamlor, K. Sringarm and S. Mekchay. 2021. Association of adipocytokine IL-1A and IL-6 genes with intramuscular fat content and fatty acid composition in pigs. Meat Science 179: 108554.
2564 Norseeda, W., G. Liu, T. Teltathum, K. Sringarm, W. Naraballobh, T. Khamlor and S. Mekchay. 2021. Association of a non-synonymous snp of il17ra gene with litter size traits in large white and landrace pigs. Veterinary Integrative Sciences 19(3): 391-405.
2564 Souphannavong, C., C. Arjin, A. Sartsook, T. Yosen, M. Thongkham, M. Seel-Audom, S. Mekchay and K. Sringarm. 2021. Nutritional values and nutrient digestibility of ground perilla cake (Perilla frutescens) in growing pig diets. Veterinary Integrative Sciences 19(3): 423-438.
2564 Pittarate, S., J. Rajula, A. Rahman, P. Vivekanandhan, M. Thungrabeab, S. Mekchay and P. Krutmuang. 2021. Insecticidal effect of zinc oxide nanoparticles against spodoptera frugiperda under laboratory conditions. Insects 12(11): 1017.
2564 Rajula, J., S. Pittarate, N. Suwannarach, J. Kumla, A.A. Ptaszynska, M. Thungrabeab, S. Mekchay and P. Krutmuang. 2021. Evaluation of native entomopathogenic fungi for the control of fall armyworm (Spodoptera frugiperda) in thailand: A sustainable way for eco-friendly agriculture. Journal of Fungi 7(12): 1073.
2563 Arjin, C., K. Pringproa, S. Hongsibsong, W. Ruksiriwanich, M. Seel-Audom, S. Mekchay and K. Sringarm. 2020. In vitro screening antiviral activity of Thai medicinal plants against porcine reproductive and respiratory syndrome virus. BMC Veterinary Research 16(1): 102.
2563 Nganvongpanit K., P. Kaewkumpai, V. Kochagul, K. Pringproa, V. Punyapornwithaya and S. Mekchay. 2020. Distribution of Melanin Pigmentation in 33 Organs of Thai Black-Bone Chickens (Gallus gallus domesticus). Animals 10(5): 777.
2563 Arjin, C., C. Souphannavong, A. Sartsook, M. Seel-Audom, S. Mekchay and K. Sringarm. 2020. Efficiency of fresh and fermented banana stems in low protein diet on nutrient digestibility, productive performance and intestinal morphology of crossbred pig ((thai native x meishan) x duroc). Veterinary Integrative Sciences 19(1): 1-14.
2562 Liu, G., J. Wu, M. Qiao, J. Zhou, H. Wu, X. Peng, S. Mekchay and S. Mei. 2019. Transcription elements AREB6 and miR-34a affect apoptosis of PAMs by regulating the expression of SS2-related gene PPP1R11. Cell Cycle 18(9): 1033-1044.
2562 Chupia, V., S. Pikulkaew, A.A. Ptaszynska, G. Borsuk, B.M. Majewsk, Y. Dong, M. Thungrabeab, S. Mekchay and P. Krutmuang. 2019. Seasonal effect of Nosema ceranae in honeybee from Northern Thailand estimated by Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP). Asia Life Sciences 28(1): 175-184.
2562 Keppanan, R., S. Sivaperumal, M. Hussain, B.S. Bamisile, L.C.R. Aguila, M. Qasim, S. Mekchay, L. Wang and P. Krutmuang. 2019. Molecular characterization of pathogenesis involving the GAS 1 gene from Entomopathogenic fungus Lecanicillium lecanii and its virulence against the insect host Diaphorina citri. Pesticide Biochemistry and Physiology 157: 99-107.
2561 Moonmanee, T., S. Yammuen-Art, S. Mekchay and C. Navanukraw. 2018. Ovulation rate, metabolite and hormonal profiles of ewes in low body condition stimulated with high-energy diet during the late-luteal phase of the estrous cycl. Journal of Animal and Plant Sciences 28(3): 669-678.
2561 Pittarate, S., M. Thungrabeab, S. Mekchay and P. Krutmuang. 2018. Virulence of aerial conidia of beauveria bassianaproduced under LED light to Ctenocephalides felis (Cat Flea). Journal of pathogens DOI: 10.1155/2018/1806830 Published:2018.
2560 Supakankul, P., T. Kumchoo and S. Mekchay. 2017. Identification and characterization of novel single nucleotide polymorphism markers for fat deposition in muscle tissue of pigs using amplified fragment length polymorphism. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 30(3): 338-346.
2560 Doan, H.V., S.H. Hoseinifar, W. Tapingkae hitmanat, C. Chitmanat and S. Mekchay. 2017. Effects of Cordyceps militaris spent mushroom substrate on mucosal and serum immune parameters, disease resistance and growth performance of Nile tilapia, (Oreochromis niloticus). Fish and Shellfish Immunology 67: 78-85.
2559 Supakankul P. and S. Mekchay. 2016. Effect of UBE3C polymorphisms on intramuscular fat content and fatty acid composition in Duroc pigs. Genetics and Molecular Research 15(3): 1-10.
2559 Chupia, V., S. Pikulkaew, P. Krutmuang, S. Mekchay, P. and Patchanee. 2016. Molecular epidemiology and geographical distribution of Nosema ceranae in honeybees, Northern Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical Disease 6(1): 27-31.
2559 Supakankul, P. and S. Mekchay. 2016. Association of NLK polymorphisms with intramuscular fat content and fatty acid composition traits in pigs. Meat Science 118: 61-65.
2559 Mengumphan, K., N. Sutthi, D. Amornlerdpison and S. Mekchay.2016. Discovery of insertion-deletion polymorphism for identification on catfish species (Pangasianodon gigas, Pangasianodon hypophthalmus). Chiang Mai Journal of Science 43(4): 756-766.
2558 Wu, H., U. Gaur, S. Mekchay, X. Peng, L Li, H Sun, Z. Song, B. Dong, M. Li, K. Wimmers, S. Ponsuksili, K. Li, S. Mei and G. Liu. 2015. Genome-wide identification of allele-specific expression in response to Streptococcus suis 2 infection in two differentially susceptible pig breeds. Journal of Applied Genetics 56(4): 481-491.
2558 Sutthi, N., D. Amornlerdpisan, S. Mekchay and K. Mengumphan. 2015. Identification of Pagasianodon gigas, P. hypophthalmus and their hybrids using amplified fragment length polymorphism markers. Maejo International Journal of Science and Technology 98(3): 240-250.
2555 Chui-Chai, N., P. Krutmuang, S. Nalumpang, S. Mekchay, C. Khanongnuch and Y. Chanbang. 2012. Insecticidal Activity and Cuticle Degrading Enzymes of Entomopathogenic Fungi Against Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 11: 147-155.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- 2556 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- 2553 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2549 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2547 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2545 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก