รูปประจำตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรัญยา วัลยะเสวี
Assistant Professor Dr. Sarunya Valyasevi
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5394-4021-2
อีเมล : sarunya.v@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2545 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Plant Pathology), Ehime University, ญี่ปุ่น
- 2539 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
- 2535 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ความเชี่ยวชาญ Expertise
- ผลงานวิจัย : สาขา โรคพืชวิทยา วันที่ 29/10/2563
งานสอน Teaching
360210 : โรคพืชเบื้องต้น
360304 : โรคพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
360403 : โรคของไม้ผล
360404 : โรคของผัก
360450 : โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
360783 : การควบคุมโรคพืชโดยใช้สารเคมี
360791 : SEMINAR I
360792 : SEMINAR II
360795 : ปัญหาพิเศษปริญญาโท
360799 : วิทยานิพนธ์
เอกสารวิชาการ
วารสาร
   ระดับชาติ
2564 มะโนรัตน์ สุดสงวน ชนินทร ดวงสอาด พรพิมล อธิปัญญาคม สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว และ สรัญยา วัลยะเสวี. 2564. การจำแนกชนิดของเชื้อรา Bipolaris และ Curvularia ที่พบบนข้าวโพด. วารสารแก่นเกษตร 48(พิเศษ)(1): 856-863.
2562 กัลยรัตน์ มหาวรรณ์ ชนินทร ดวงสอาด และ สรัญยา ณ ลำปาง. 2562. ประสิทธิภาพน้ำส้มควันไม้ยูคาลิปตัสในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum truncatum s. l. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลืองฝักสดที่ต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิม. แก่นเกษตร 47(2): 235-248.
2562 อำพล พรหมเมศร์ สรัญยา วัลยะเสวี หัทยา อรุโณทยานันท์ โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น รัชดาวรรณ ชีวังกูร และ ชัยวัฒน์ โตอนันต์. 2562. ประสิทธิภาพ ของราปฏิปักษ์ Chaetomium spp. ต่อ Phytophthora palmivora (P-05) สาเหตุ โรครากและโคนเน่าทุเรียน. แก่นเกษตร 47(6): 1139-1150.
2560 Mekwilai, T and S. Nalumpang. 2017. Evaluation of Carbendazim Resistance Levels of Botrytis cinerea Causing Gray Mold of Grape in Chiang Mai Province, Northern Thailand.. International Journal of Agricultural Technology 13(2): 169-182.
2560 ณัฐนัย วิสิทธวงศ์, สรัญยา ณ ลำปาง. 2560. การควบคุมโรคผลเน่าของส้มโดยใช้น้ำส้มควันไม้และสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด. วารสารวิชาการเกษตร 33(1): 100-109.
2558 Wasana, S and S. Nalumpang. 2015. Evaluation of Actinomycetes Culture media for Control of Bakanae Disease of Rice Seeds. Journal of Agricultural Technology 11(3): 731-746.
2557 วรุฒม์ ใจปิน และ สรัญยา ณ ลำปาง. 2557. ผลของเชื้อแอกติโนไมซีสจากดินต่อการเจริญของเชื้อรา Colletortrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนส ของสตรอว์เบอร์รีที่ต้านทานต่อคาร์เบนดาซิม. วารสารเกษตร 30(1): 1-10.
2557 Saengnak, V., W. Jaipin and S. Nalumpang. 2014. Evaluation of Streptomyces sp. culture media extracts for control of strawberry anthracnose disease. Journal of Agricultural Technology 10(1): 105-117.
2556 วิลาสีนี แสงนาค ออวิษณุ โหมดเทศ และ สรัญยา ณ ลำปาง. 2556. ประสิทธิภาพของสารกำจัดเชื้อรา Prochloraz, Propiconazole + Difenoconazole และเชื้อแอกติโนไมซีสต์ ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดด่างของข้าว. วารสารวิชาการเกษตร 31(3): 233-249.
2556 วิลาสินี แสงนาค และ สรัณยา ณ ลำปาง. 2556. ระยะเวลาการบ่มเชื้อแอกติโนไมซีสต์ในอาหารเลี้ยงเชื้อมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc สาเหตุโรคแอยแทรคโนสในมะม่วง. วารสารวิชาการเกษตร 31(2): 152-166.
2556 Seangnak, V., C. Chaisiri and S. Nalumpang. 2013. Use of antagonistic Streptomyces spp. against chili wiltdisaese caused by Fusariumoxysporumf.sp. Capsici. Journal of Agricultural Technology 9(7): 1895-1908.
2556 Suwan, N and S. Na-Lampang. 2013. Characterization and evaluation of carbendazim-resistance response of Colletotrichum species. Journal of Agricultural Technology 9(7): 1883-1894.
2555 Suwan, N., C. To-anun, K. Soytong and S. Nalumpang. 2012. Evaluation of Streptomyces-biofungicide to control chili anthracnose in pot experiment. Journal of Agricultural Technology 8(5): 1663-1676.
2554 หยาดรุ้ง ปากองวัน สรัญยา วัลยะเสวี ดรุณี นาพรหม และ สุชาดา เวียรศิลป์. 2554. การใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อควบคุมเชื้อราที่ปนเปื้อนในผงสมุนไพร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42(พิเศษ)(3): 725-728.
2554 พรนภา โทตรี ชาติชาย โขนงนุช และ สรัญยา ณ ลำปาง. 2554. ประสิทธิภาพของน้ำเลี้ยงเชื้อแอกติโนมัยซีสในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุของโรคแอนแทรกโนสของพริก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42(พิเศษ)(1): 163-166.
   ระดับนานาชาติ
2566 Poti, T., T. Thitla, N. Imaiam, S. Nalumpang and K. Akimitsu. 2023. Development of colorimetric loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay for detecting the azoxystrobin-resistant isolates in Colletotrichum truncatum. Crop Protection 173: 106358.
2566 Bao, D.-F., K. D. Hyde, S. S. N. Maharachchikumbura, R. H. Perera, V. Thiyagaraja, Sinang H., Dhanushka N. Wanasinghe, H.-W. Shen, X.-G. Tian, L.-Q. Yang, S. Nalumpang and Z.-L. Luo. 2023. Taxonomy, phylogeny and evolution of freshwater Hypocreomycetidae (Sordariomycetes). Fungal Diversity 121(1): 1-94.
2566 Poti, T., T. Thitla, N. Imaiam, H. Arunothayanan, C. Doungsa-Ard, P. Kongtragoul, S. Nalumpang and K. Akimitsu. 2023. Isolates of Colletotrichum truncatum with Resistance to Multiple Fungicides from Soybean in Northern Thailand. Plant Disease 107(9): 2736-2750.
2566 Poti, T., S. Nalumpang and K. Akimitsu. 2023. Development of a colorimetric loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay to facilitate monitoring of carbendazim-resistant isolates of Colletotrichum truncatum based on the β-tubulin E198A mutation. Journal of Phytopathology 171(11-12): 744-753.
2565 Bao, D.-F., S. Hongsanan, K. D. Hyde, Z.-L. Luo and S. Nalumpang. 2022. Pseudomonodictys aquatica sp. nov., the sexual morph of Pseudomonodictys from freshwater habitats. Phytotaxa 567(3): 222-232.
2565 Bao D.-F., D. J. Bhat, S. Boonmee, K. D. Hyde, Z.-L. Luo and S. Nalumpang. 2022. Lignicolous freshwater ascomycetes from Thailand: Introducing Dematipyriforma muriformis sp. nov., one new combination and two new records in Pleurotheciaceae. MycoKeys 93: 57-79.
2564 Dong, W., H. Zhang, M. Doilom, X.D. Yu, G.N. Wang and S. Nalumpang. 2021. Rhexodenticula aquatica (Sordariomycetidae genera incertae sedis), a novel hyphomycete from freshwater in Thailand. Phytotaxa 483(2): 129-138.
2564 Dong W., KD. Hyde, R. Jeewon, M. Doilom, XD. Yu, GN. Wang , NG. Liu, DM. Hu, S. Nalumpang and H. Zhang. 2021. Towards a natural classification of annulatascaceae-like taxa Ⅱ: introducing five new genera and eighteen new species from freshwater. Mycosphere 12(1): 1-88.
2564 Nalumpang, S., T. Poti and K. Akimitsu. 2021. Effect of salicylhydroxamic acid on mycelial growth and baseline sensitivity to azoxystrobin in Phytophthora infestans aausing potato late blight in Thailand. International Journal of Agricultural Technology 17: 1485-1496.
2564 Bao, D.-F., K.D. Hyde, E.H.C. McKenzie, R. Jeewon, H.-J. Su, S. Nalumpang and Z.-L Luo. 2021. Biodiversity of lignicolous freshwater hyphomycetes from china and thailand and description of sixteen species. Journal of Fungi 7(8): 669.
2564 Matnork, S., T. Thitla, N. Imaiam and S. Nalumpang. 2021. In vitro Evaluation of Fungicides and Wood Vinegar to Control Sclerotium rolfsii Causing Potato Sclerotium Rot Disease. Asian Journal of Plant Pathology 15(1): 14-22.
2563 Poti, T., K. Mahawan, R. Cheewangkoon, H. Arunothayanan, K. Akimitsu and S. Nalumpang. 2020. Detection and molecular characterization of carbendazim-resistant Colletotrichum truncatum Isolates causing anthracnose of soybean in Thailand. Journal of Phytopathology 168(5): 267-278.
2563 Dong, W., K.D. Hyde, M. Doilom, X.-D. Yu, D.J. Bhat, R. Jeewon, S. Boonmee, G.-N. Wang, S. Nalumpang and H. Zhang. 2020. Pseudobactrodesmium (Dactylosporaceae, Eurotiomycetes, Fungi) a novel lignicolous genus. Frontiers in Microbiology 11: 456.
2563 Dong, W., M. Doilom, K.D. Hyde, A. Phillips, K. Yan, C. Toanun, J.C. Xu, H. Zhang and S. Nalumpang. 2020. Pathogenicity of five botryosphaeriaceae species isolated from tectona grandis (teak): the pathogenic potential of lasiodiplodia species. Asian Journal of Mycology 3(1): 399-407.
2562 Vilasinee, S., C. Toanuna, R.J. McGovern and S. Nalumpang. 2019. Expression of pathogenesis-related (PR) genes in tomato against Fusarium wilt by challenge inoculation with Streptomyces NSP3. International Journal of Agricultural Technology 15(1): 157-170.
2562 Bao, DF., ZL. Luo, R. Jeewon, S. Nalumpang, H.Y. Su and K.D. Hyde KD. 2019. Neoastrosphaeriella aquatica sp. nov. (Aigialaceae), a new species from freshwater habitat in southern Thailand. Phytotaxa 391(3): 197-206
2562 Bao, D.F., H.Y. Su, S.S.N. Maharachchikumbura J.K. Liu, S. Nalumpang, Z.L. Luo and K.D. Hyde. 2019. Lignicolous freshwater fungi from China and Thailand: Multi-gene phylogeny reveals new species and new records in Lophiostomataceae. Mycosphere 10(1): 1080-1099.
2560 Kummanid, J., K. Akimitsu and S. Nalumpang. 2017. Mutations of the ?-tubulin gene fragments from carbendazim-resistant isolates of Pestalotiopsis sp. causing strawberry leaf blight in Chiang Mai, Thailand. Journal of Phytopathology 165: doi:10.1111/jph.12588.
2555 Chui-Chai, N., P. Krutmuang, S. Nalumpang, S. Mekchay, C. Khanongnuch and Y. Chanbang. 2012. Insecticidal Activity and Cuticle Degrading Enzymes of Entomopathogenic Fungi Against Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 11: 147-155.
2554 Kongtragoul, P., S. Nalumpang, Y. Miyamoto, Y. Izumi and K. Akimitsu. 2011. Mutation at Codon 198 of TUB2 Gene for Carbendazim Resistance in Colletotrichum Gloeosporioides Causing Mango Anthracnose in Tbhailand. Journal of Plant Protection Research 51(4): 377-384.
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2565 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 2552 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2549 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- 2547 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- 2545 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก