Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่องทางการติดตามเพื่อการ Feedback จากระบบ (ท่านจะได้รับรหัสหลังจากบันทึกข้อมูล)* กรณีลืมรหัสติดตามผล กรุณาติดต่อหน่วยสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944009 ต่อ 121

ข้อมูลผู้ร้องเรียนสำหรับการติดตามเพื่อการ Feedback ช่องทางอื่น (ควรให้ข้อมูลเพื่อความน่าเชื่อถึอ)

รายละเอียด ข้อร้องเรียน/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแสทุจริต (โปรดกรอกรายละเอียดในช่อง * ให้ครบถ้วน)
การติดตาม ข้อร้องเรียน/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแสทุจริต จากระบบ (ท่านจะได้รับรหัสหลังจากบันทึกข้อมูล)

ข้อตกลงการใช้ระบบ


1. ระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแสทุจริตเป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้รับบริการของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ให้นำไปปรับปรุงการบริการด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา หรือรูปภาพหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยที่ข้อมูลของท่านที่นำเสนอต่อคณะเกษตรศาสตร์ จะถูกปิดเป็นความลับ และมีความปลอดภัย
3. การให้ข้อเสนอแนะหรือแจ้งข้อร้องเรียน ขอความร่วมมือ ในการเขียนข้อร้องเรียน/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแสทุจริตด้วยการใช้วาจาอย่างสุภาพ ห้ามนำเสนอสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและความรุนแรง รวมถึงสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หากพบการกระทำที่ใช้ในทางผิดกฏหมาย จะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่อไป
4. การร้องเรียนบุคคลที่สามหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การร้องเรียนจะต้องไม่เป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ผู้อื่นเสียหาย แต่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้นำไปปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว ระบบจะทำการให้ รหัสการติดตามผลการให้ข้อร้องเรียน/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแสทุจริต โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถบันทึกรหัสที่ได้รับจากระบบ เพื่อสามารถติดตามผลได้ในภายหลัง และ รายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบผ่านทางช่องการติดต่อของระบบหรืออีเมล์ที่แจ้งไว้โดยเร็วที่สุด

หากได้รับเรื่องในเบื้องต้นแล้ว ให้ถือเป็นความลับทางราชการ/ส่วนงาน ตลอดจนการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส