โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามระดับการศึกษา

ตำแหน่ง จำนวน สัดส่วน
ปริญญาเอก 79/79 0.00
ปริญญาโท 44/123 0.00
ปริญญาตรี 84/207 0.00
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 9/216 0.00
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 0/216 0.00
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4/220 0.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 15/235 0.00
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 8/243 0.00
ประถมศึกษา หรือเทียบเท่า 12/255 0.00
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 0/255 0.00
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1/256 0.00
ต่ำกว่าปริญญาตรี 2/258 0.00
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 0/258 0.00
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0/258 0.00
รวม 264 100