โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามสายงาน

ตำแหน่ง จำนวน สัดส่วน
พนักงานสายวิชาการ 88/88 33.33
พนักงานสายปฏิบัติการ สำนักงาน 123/211 46.59
พนักงานสายบริการ 12/223 4.55
ลูกจ้างโครงการ 0/223 0.00
พนักงานสายปฏิบัติการ สนับสนุนวิชาการ 41/264 15.53
รวม 264 100