โครงสร้างอายุ

สังกัด จำนวนคนในแต่ละช่วงอายุ (ปี) รวม
<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 >60 NA
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 0 2 3 1 6 2 3 5 0 0 22
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 0 2 10 9 8 4 8 10 0 0 51
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 0 2 0 3 8 3 3 3 1 0 23
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 0 1 2 9 5 7 5 2 1 0 32
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0 8
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 0 0 3 2 3 4 2 1 0 0 15
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 0 1 1 2 0 2 2 11 1 0 20
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 0 0 1 0 0 0 2 11 1 0 15
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 5
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 3 1 1 0 2 0 1 0 0 9
สำนักงานคณะ 4 11 12 6 9 9 5 8 0 0 64
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5 24 34 34 41 35 31 56 4 0 264