โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง จำนวน สัดส่วน
ศาสตราจารย์ 1/1 0.38
รองศาสตราจารย์ 13/14 4.92
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 44/58 16.67
อาจารย์ 25/83 9.47
นักการเงินและบัญชี 5/88 1.89
พนักงานการเงินและบัญชี 2/90 0.76
นักวิชาการเงินและบัญชี 1/91 0.38
นักวิชาการศึกษา 1/92 0.38
นักวิทยาศาสตร์เกษตร 22/114 8.33
นักวิทยาศาสตร์ 14/128 5.30
พนักงานปฏิบัติงาน 48/176 18.18
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 3/179 1.14
ช่างไฟฟ้า 1/180 0.38
พนักงานช่าง 1/181 0.38
ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1/182 0.38
นักวิจัย 2/184 0.76
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4/188 1.52
พนักงานบริการทั่วไป 26/214 9.85
พนักงานพัสดุ 2/216 0.76
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) 1/217 0.38
พนักงานขับรถยนต์ 5/222 1.89
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง 1/223 0.38
พนักงานสถานที่ 2/225 0.76
พนักงานธุรการ 6/231 2.27
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 5/236 1.89
คนสวน 6/242 2.27
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน 1/243 0.38
บุคลากร ชำนาญการ 2/245 0.76
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 2/247 0.76
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 4/251 1.52
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1/252 0.38
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 5/257 1.89
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 1/258 0.38
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1/259 0.38
นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการ 1/260 0.38
พนักงานทั่วไป 1/261 0.38
พนักงานห้องปฏิบัติการ 2/263 0.76
วิศวกร 1/264 0.38
รวม 264 100