รูปประจำตัว
นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์
Ms. Thanunya Passanuwong
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สารสนเทศและวิทยบริการ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944081
อีเมล : thanunya.p@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- : ปริญญาตรี ปริญญาตรี (บริหารงานทั่วไป), สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ไทย
เอกสารวิชาการ