รูปประจำตัว
นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
Ms. Thipwimon Rapinwong
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกันคุณภาพหลักสูตร งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944641-44 ต่อ 113
อีเมล : thipwimon.r@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2550 : ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2541 : ปริญญาตรี บริหารธุกิจบัณฑิต (การบัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย
งานบริหาร Management
- หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (01/10/2563)
เอกสารวิชาการ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2564 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย