รูปประจำตัว
นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล
Ms. Teeranuch Phattarakul
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944641-44 ต่อ 111
อีเมล : teeranuch.p@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2546 : ปริญญาตรี ศศ.บ (การจัดการทั่วไป), ราชภัฎเชียงใหม่, ไทย
เอกสารวิชาการ