รูปประจำตัว
นาย วัติ สุรินทร์
Mr. Wat Surin
ลูกจ้างประจำ สายปฏิบัติการ สำนักงาน
พนักงานเกษตรพื้นฐาน ((ส 1))
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : wat.s@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการ