รูปประจำตัว
นาย วัติ สุรินทร์
Mr. Wat Surin
ลูกจ้างประจำ พนักงานสายปฏิบัติการ สำนักงาน
พนักงานเกษตรพื้นฐาน ((ส 1))
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : wat.s@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works