รูปประจำตัว
นาย สะอาด วงค์สุวรรณ
Mr. Saard Wongsuwan
ลูกจ้างประจำ พนักงานสายปฏิบัติการ สำนักงาน
พนักงานเกษตรพื้นฐาน ((ส 1))
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : saard.w@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works