รูปประจำตัว
นาย อนันต์ กิจมี
Mr. Arnan Kitmee
ลูกจ้างประจำ พนักงานสายปฏิบัติการ สำนักงาน
พนักงานขับรถยนต์ ((ส 3))
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : arnan.k@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2554 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- 2549 : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
- 2544 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย