รูปประจำตัว
นาง สายรุ้ง เรืองฤทธ์
Mrs. Sairung Ruengrit
ลูกจ้างประจำ พนักงานสายปฏิบัติการ สำนักงาน
พนักงานสถานที่ ((ส 1))
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : sairung.r@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works