รูปประจำตัว
นาย สรวิชย์ แสงคำ
Mr. Sorrawich Saengkum
ลูกจ้างประจำ พนักงานสายปฏิบัติการ สำนักงาน
พนักงานขับรถยนต์ ((ส 3))
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
อีเมล : sorrawhic.s@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2564 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- 2558 : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
- 2552 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย