รูปประจำตัว
นาง กุหลาบ อุตสุข
Mrs. Kularb Utasuk
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานสายปฏิบัติการ สนับสนุนวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944624
อีเมล : kularb.a@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- : ปริญญาตรี เทคโนโลยีเกษตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย
เอกสารวิชาการ
วารสาร