รูปประจำตัว
นางสาว พิรัญญา สมเสาร์
Ms. Piranya Somsao
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 44031
อีเมล : piranya.s@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2563 : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาล้ยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ไทย
เอกสารวิชาการ