รูปประจำตัว
นาย อติพัชร ไชยชมภู
Mr. Atipat Chaichompu
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สารสนเทศและวิทยบริการ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053944644 Ext.120
อีเมล : atipat.c@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2556 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยราชภััฎเชียงใหม่, ไทย
เอกสารวิชาการ