รูปประจำตัว
อาจารย์ ดร. ณัฐพล คงดี
Dr. Nuttapon Khongdee
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
อาจารย์
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 4099
อีเมล : nuttapon.k@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works


Scopus

Google Scholar
การศึกษา Education
- 2564 : ปริญญาเอก Doktor Der Agrarwissenschaften (Agricultural Science), University of Hohenheim, เยอรมัน
- 2558 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย
- 2556 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย