รูปประจำตัว
อาจารย์ ดร. มนตรี แสนวังสี
Dr. Montri Sanwangsri
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
อาจารย์
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944099
อีเมล : montri.s@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works


Scopus

Google Scholar
การศึกษา Education
- 2560 : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย
- 2548 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย
- 2544 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย
งานสอน Teaching
- (365429) การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการเกษตร (Greenhouse Gas Management in Forest and Agricultural Sectors)
- (365432) จุลอุตุนิยมวิทยาป่าไม้และวนเกษตร (Forest and Agroforest Micrometeorology)