รูปประจำตัว
นาย ณัฐชนน สันธทรัพย์
Mr. Natchanon Santasup
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 4031
อีเมล : natchanon.s@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2561 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
เอกสารวิชาการ