รูปประจำตัว
นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล
Ms. Sawanya Watthanasirisereekun
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944009 ต่อ 111
อีเมล : sawanya.w@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2554 : ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2546 : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
งานบริหาร Management
- หัวหน้างาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (01/10/2563 - 31/12/2565)
- หัวหน้างาน งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ (18/05/2561 - 30/09/2563)
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย