รูปประจำตัว
นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล
Ms. Sawanya Watthanasirisereekun
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944099 ต่อ 11
อีเมล : sawanya.w@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2554 : ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
- 2546 : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
งานบริหาร Management
- หัวหน้างาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (01/10/2563 - 31/12/2565)
- หัวหน้างาน งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ (18/05/2561 - 30/09/2563)
เอกสารวิชาการ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2563 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย