รูปประจำตัว
นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา
Ms. Rattanaphon Chaima
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายปฏิบัติการ สนับสนุนวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944621
อีเมล : rattanaphon.c@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2560 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย