รูปประจำตัว
นางสาว วิริยา แสนจันทอง
Ms. Wiriya Sanjunthong
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944099 ต่อ 11
อีเมล : wiriya.san@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works

การศึกษา Education
- 2555 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย