รูปประจำตัว
นางสาว เจนจิรา ไชยนิน
Ms. Jenjira Chainin
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกันคุณภาพหลักสูตร งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 44641-4 ต่อ 114
อีเมล : jenjira.jaitabut@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2562 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
เอกสารวิชาการ