รูปประจำตัว
นางสาว ศิริขวัญ ใจสม
Ms. Sirikhwan Jaisom
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ สำนักงาน
นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944641-4
อีเมล : sirikhwan.j@cmu.ac.th
การศึกษา Education
- 2557 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
งานบริหาร Management
- หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (01/10/2564 - 15/12/2564)
เอกสารวิชาการ
การรับเครื่องราชฯ Thai Royal Decoration
- 2566 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย