รูปประจำตัว
นาย มณเทียร ทันใจ
Mr. Montien Tanjai
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานสายวิชาการ
พนักงานบริการทั่วไป
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 4621
อีเมล : monthien.t@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works