รูปประจำตัว
นาย อาจินต์ มาไกล
Mr. Arjin Makai
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานสายวิชาการ
พนักงานบริการทั่วไป
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944621
อีเมล : arjin.m@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works