รูปประจำตัว
นาย ชาติ ศรีร่างกาย
Mr. Chart Srirangkai
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานสายวิชาการ
พนักงานบริการทั่วไป
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 4621
อีเมล : chat.s@cmu.ac.th
เอกสารวิชาการและงานวิจัย
Academic/Research Works